Q-metodológia

Q-metodológia

Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Ivan Lukšík, Marianna Supeková: Q-METODOLÓGIA – ALTERNATÍVNY SPÔSOB SKÚMANIA SEXUÁLNEHO ZDRAVIA


Práca vznikla v tímovej spolupráci všetkých autorov v rámci riešenia projektu VEGA č. 95/5305/474; rozhodujúci podiel na spracovaní prípadových štúdií majú G. Bianchi a M. Supeková (I.), M. Popper (II.) a I. Lukšík (III.).

Recenzent Emil Komárik

© autori

ISBN 80-900981-6-9

Obsah:

1. ÚVOD
2. SEXUÁLNE ZDRAVIE V DISKURZÍVNOM PRÍSTUPE
2.1.
     Sexualita v spoločnosti, riziko a sexuálne zdravie 
2.2.
     Konštrukcie sexuality v diskurze z hľadiska relevantných psychologických teórií
2.3.
     Diskurzívne prúdy v oblasti sexuality
3 Q-METODOLÓGIA — REALIZÁCIA DISKURZÍVNEHO PRÍSTUPU K SEXUÁLNEMU ZDRAVIU
3.1.
     Stručné predstavenie Q-metodológie
3.2.
     Ilustrácia aplikácie Q-metodológie
3.3.
     Výber vzorky osôb
3.4.
     Výber a zostavenie položiek
3.5.
     Matematicko-štatistické spracovanie Q-triedení
3.6.
     Interpretácia výsledných tzv. virtuálnych faktorov
4. DISKURZÍVNE KONŠTRUKCIE SEXUALITY A SEXUÁLNEHO ZDRAVIA – EMPIRICKÉ ŠTÚDIE
4.1.
     Prípadová štúdia I. – rizikovosť diskurzívnych konštrukcií
4.1.1.                Tvorba položiek a administrácia Q triedenia
4.1.2.                Výsledky
4.1.3.                Diskusia a záver
4.2.
     Prípadová štúdia II. – revízia metodiky a reinterpretácia diskurzívnych konštrukcií 
4.2.1.                Zhrnutie z pohľadu oboch prípadových štúdií
4.3.
     Prípadová štúdia III. – Q vs. R metodológia a problematika sexuálnej výchovy
5. ZÁVER
6. LITERATÚRA

1. ÚVOD

Milí čitatelia,

dostala sa Vám do ruky, presnejšie, na obrazovku, práca, ktorá je výsledkom niekoľkoročného úsilia malého tímu, ktorý si vytýčil za cieľ otvoriť v skromných podmienkach slovenskej vedy priestor pre výskum v oblasti, ktorá sa aj celosvetovo skôr iba postupne uchádza o plnohodnotné uznanie. Kombinácia slov sex a zdravie môže viesť a z našich skúseností aj vedie k najrozmanitejším reakciám – od pobúrenia až po nadšenie. Naším úsilím je získať podporu odbornej aj všeobecnej verejnosti v prvom rade hodnotovo neutrálnym prístupom. Uvedomujeme si, že práca v oblasti sexuality a zdravia má do značnej miery aj politický (aj keď nie nevyhnutne stranícky) kontext, keďže mnohé sexuálne otázky ako napr. problematika interrupcií, sexuálnej výchovy a pod. sú predmetom politických záujmov. Náš výskum je však politický aj v samotnom priestore vedy ako takej, keďže vychádzame z u nás stále pomerne málo akceptovanej paradigmy sociálneho konštrukcionizmu a aj hlavné metodologické posolstvo tejto publikácie – Q-metodológia – je v značnom kontraste s u nás stále ešte prevažujúcou pozitivistickou metodológiou. Napriek tomu veríme a dúfame, že táto práca bude pochopená a prijatá rovnako, ako sme si to predstavovali od začiatku jej vzniku – ako príspevok do kreatívneho dialógu o alternatívnych metodologických prístupoch v psychológii zdravia. Nuž a za celým naším úsilím treba vidieť hlavný cieľ, ktorým je sprostredkovanie našej výskumnej skúsenosti tým, ktorí majú chuť skúsiť niečo netradičné – či už sú to študenti alebo ostrieľaní kolegovia.

FAKTOR A: Vernosť celoživotnému partnerovi.

-5 37. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným. 54. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere.
-4 13. Dnes je naivné dôverovať partnerovi/partnerke, že budú verní. 1. Môžeme očakávať, že vo väčšine vzťahov sa vernosť porušuje. 42. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru.
-3 51. Keď sa jedná o sexuálnu spokojnosť, čím viac partnerov, tým lepšie.

10. Kto zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom má zvyčajne strach priznať si svoje skutočné sexuálne túžby.

43. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe. 22. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi. 20. Sex s tým istým partnerom/partnerkou sa po nejakom čase nevyhnutne stáva nudným.
-2

46. Tí, ktorí sa nerozprávajú otvorene o antikoncepcii a bezpečnom sexe, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali spolu sex.

39. Tí, ktorí čakajú so sexom až do svadby, sa ochudobňujú o množstvo pôžitkov a skúseností. 49. V súčasnosti sú tínejdžeri, ktorí nežijú sexuálne, výnimkou. 11. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali. 8. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 56. Nevera je oveľa prijateľnejšia, ak v nej nejde o lásku.
-1 58. Sex je najneurčitejšia súčasť partnerského vzťahu. 18. Príslovie “kto nič neriskuje, nič nezíska”, platí aj v sexe a partnerských vzťahoch. 14. Nevera zvyčajne pramení zo sexuálnej nespokojnosti. 32. Skutočne zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 15. Strach z HIV a AIDS by nemal obmedzovať našu sexuálnu slobodu. 9. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote. 52. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy. 53. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien.
0 55. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu. 23. Ľudia v súčasnosti prestávajú uvažovať o láske. 21. Partnerský vzťah by mal trvať iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 36. Riziko sa nedá nikdy vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života. 16. Nevery sa obávajú iba žiarliví ľudia. 28. Každý nechránený sexuálny styk je riziko. 29. Chudobní a sociálne slabí ľudia majú sklon vstupovať do rizikovejšieho sex. správania než tí, ktorí sú na tom soc. lepšie. 25. Ženy majú sklon byť viac zodpovedné za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako muži. 50. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva. 2. Nevera je zvyčajne príčinou ukončenia partnerského vzťahu.
+1 57. Nevera sa nedá nikdy odpustiť. 41. Homosexuálny životný štýl je príznakom toho, že spoločnosť je na scestí. 26. Čím má niekto viac sexuálnych partnerov, tým menej spokojnosti nachádza v novom vzťahu. 24. Dnešní mladí ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov. 33. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV. 30. Homosexuáli majú spravidla menej zábran v uskutočňovaní sexu ako heterosexuáli.

38. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo.

27. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou.
+2 12. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku HIV. 17. Kto si myslí, že je únavné zvažovať možné riziká, je veľmi hlúpy. 5. Je lepšie počkať so sexom až do svadby. 4. Manželstvo je navždy. 40. Keď sú si partneri verní, nehrozí im riziko HIV a AIDS. 31. Monogamia je pre ľudí prirodzená.
+3 44. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie. 45. Vážny partnerský vzťah je v zmysle vzájomnej zodpovednosti rovnocenný manželstvu. 3. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba. 48. Ak sa nad tým úprimne zamyslíme, náhodný sex prináša viac ľútosti a rozpakov ako radosti a pôžitku. 35. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život.
+4 47. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste. 34. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva. 19. Len verní monogamní partneri môžu byť skutočne spolu šťastní.
+5 7. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať naozaj rád. 6. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske.

FAKTOR B: Liberálnosť a zodpovednosť v sexuálnych vzťahoch.

-5  54. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere. 27. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou.
-4 41. Homosexuálny životný štýl je príznakom toho, že spoločnosť je na scestí. 11. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali. 35. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život.
-3  53. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien. 51. Keď sa jedná o sexuálnu spokojnosť, čím viac partnerov, tým lepšie. 5. Je lepšie počkať so sexom až do svadby. 16. Nevery sa obávajú iba žiarliví ľudia. 37. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným.
-2  20. Sex s tým istým partnerom/partnerkou sa po nejakom čase nevyhnutne stáva nudným. 4. Manželstvo je navždy. 13. Dnes je naivné dôverovať partnerovi/partnerke, že budú verní. 43. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe. 1. Môžeme očakávať, že vo väčšine vzťahov sa vernosť porušuje.

10. Kto zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom má zvyčajne strach priznať si svoje skutočné sexuálne túžby.

-1 57. Nevera sa nedá nikdy odpustiť. 23. Ľudia v súčasnosti prestávajú uvažovať o láske. 8. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 44. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie. 58. Sex je najneurčitejšia súčasť partnerského vzťahu. 33. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV. 14. Nevera zvyčajne pramení zo sexuálnej nespokojnosti. 15. Strach z HIV a AIDS by nemal obmedzovať našu sexuálnu slobodu.
0  26. Čím má niekto viac sexuálnych partnerov, tým menej spokojnosti nachádza v novom vzťahu. 56. Nevera je oveľa prijateľnejšia, ak v nej nejde o lásku. 29. Chudobní a sociálne slabí ľudia majú sklon vstupovať do rizikovejšieho sex. správania než tí, ktorí sú na tom soc. lepšie. 30. Homosexuáli majú spravidla menej zábran v uskutočňovaní sexu ako heterosexuáli. 40. Keď sú si partneri verní, nehrozí im riziko HIV a AIDS. 22. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi. 12. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku HIV. 49. V súčasnosti sú tínejdžeri, ktorí nežijú sexuálne, výnimkou. 9. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote. 19. Len verní monogamní partneri môžu byť skutočne spolu šťastní.
+1  55. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu. 36. Riziko sa nedá nikdy vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života. 24. Dnešní mladí ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov. 38. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo. 32. Skutočne zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 18. Príslovie “kto nič neriskuje, nič nezíska”, platí aj v sexe a partnerských vzťahoch. 7. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať naozaj rád. 3. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba.
+2 39. Tí, ktorí čakajú so sexom až do svadby, sa ochudobňujú o množstvo pôžitkov a skúseností. 25. Ženy majú sklon byť viac zodpovedné za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako muži. 34. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva. 31. Monogamia je pre ľudí prirodzená. 50. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva. 52. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy.
+3  2. Nevera je zvyčajne príčinou ukončenia partnerského vzťahu. 48. Ak sa nad tým úprimne zamyslíme, náhodný sex prináša viac ľútosti a rozpakov ako radosti a pôžitku. 42. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru. 21. Partnerský vzťah by mal trvať iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 46. Tí, ktorí sa nerozprávajú otvorene o antikoncepcii a bezpečnom sexe, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali spolu sex. spolu pohlavný styk.
+4  6. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske. 17. Kto si myslí, že je únavné zvažovať možné riziká, je veľmi hlúpy. 47. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste.
+5  45. Vážny partnerský vzťah je v zmysle vzájomnej zodpovednosti rovnocenný manželstvu. 28. Každý nechránený sexuálny styk je riziko.

FAKTOR C: “Casanovsko – adrenalínový“, výsmešný k rizikám.

-5 27. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou. 5. Je lepšie počkať so sexom až do svadby.
-4  26. Čím má niekto viac sexuálnych partnerov, tým menej spokojnosti nachádza v novom vzťahu. 4. Manželstvo je navždy. 44. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie.
-3 46. Tí, ktorí sa nerozprávajú otvorene o antikoncepcii a bezpečnom sexe, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali spolu sex. pohlavný styk. 38. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo. 3. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba. 28. Každý nechránený sexuálny styk je riziko. 57. Nevera sa nedá nikdy odpustiť.
-2  19. Len verní monogamní partneri môžu byť skutočne spolu šťastní. 23. Ľudia v súčasnosti prestávajú uvažovať o láske. 48. Ak sa nad tým úprimne zamyslíme, náhodný sex prináša viac ľútosti a rozpakov ako radosti a pôžitku. 32. Skutočne zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 14. Nevera zvyčajne pramení zo sexuálnej nespokojnosti. 25. Ženy majú sklon byť viac zodpovedné za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako muži.
-1  7. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať naozaj rád. 29. Chudobní a sociálne slabí ľudia majú sklon vstupovať do rizikovejšieho sex. správania než tí, ktorí sú na tom soc. lepšie. 6. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske. 58. Sex je najneurčitejšia súčasť partnerského vzťahu. 31. Monogamia je pre ľudí prirodzená. 24. Dnešní mladí ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov. 17. Kto si myslí, že je únavné zvažovať možné riziká, je veľmi hlúpy.

10. Kto zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom má zvyčajne strach priznať si svoje skutočné sexuálne túžby.

0  47. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste. 41. Homosexuálny životný štýl je príznakom toho, že spoločnosť je na scestí. 35. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život. 37. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným. 9. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote. 51. Keď sa jedná o sexuálnu spokojnosť, čím viac partnerov, tým lepšie. 54. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere. 52. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy. 18. Príslovie “kto nič neriskuje, nič nezíska”, platí aj v sexe a partnerských vzťahoch. 13. Dnes je naivné dôverovať partnerovi/partnerke, že budú verní.
+1  43. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe. 36. Riziko sa nedá nikdy vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života. 53. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien. 12. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku HIV. 33. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV. 15. Strach z HIV a AIDS by nemal obmedzovať našu sexuálnu slobodu. 40. Keď sú si partneri verní, nehrozí im riziko HIV a AIDS. 30. Homosexuáli majú spravidla menej zábran v uskutočňovaní sexu ako heterosexuáli.
+2  45. Vážny partnerský vzťah je v zmysle vzájomnej zodpovednosti rovnocenný manželstvu. 11. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali. 49. V súčasnosti sú tínejdžeri, ktorí nežijú sexuálne, výnimkou. 34. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva. 2. Nevera je zvyčajne príčinou ukončenia partnerského vzťahu. 16. Nevery sa obávajú iba žiarliví ľudia.
+3  1. Môžeme očakávať, že vo väčšine vzťahov sa vernosť porušuje. 20. Sex s tým istým partnerom/partnerkou sa po nejakom čase nevyhnutne stáva nudným. 8. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 55. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu. 50. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva.
+4  42. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru. 39. Tí, ktorí čakajú so sexom až do svadby, sa ochudobňujú o množstvo pôžitkov a skúseností. 21. Partnerský vzťah by mal trvať iba dovtedy, pokiaľ trvá láska.
+5 22. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi. 56. Nevera je oveľa prijateľnejšia, ak v nej nejde o lásku.

FAKTOR E: Vernosť alebo zodpovednosť ako forma ochrany.

-5 5. Je lepšie počkať so sexom až do svadby. 27. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou.
-4  33. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV. 37. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným. 54. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere.
-3  4. Manželstvo je navždy. 15. Strach z HIV a AIDS by nemal obmedzovať našu sexuálnu slobodu. 51. Keď sa jedná o sexuálnu spokojnosť, čím viac partnerov, tým lepšie. 44. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie. 13. Dnes je naivné dôverovať partnerovi/partnerke, že budú verní.
-2  43. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe. 7. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať naozaj rád. 26. Čím má niekto viac sexuálnych partnerov, tým menej spokojnosti nachádza v novom vzťahu. 23. Ľudia v súčasnosti prestávajú uvažovať o láske.

10. Kto zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom má zvyčajne strach priznať si svoje skutočné sexuálne túžby.

47. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste.
-1  31. Monogamia je pre ľudí prirodzená. 41. Homosexuálny životný štýl je príznakom toho, že spoločnosť je na scestí. 16. Nevery sa obávajú iba žiarliví ľudia. 11. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali. 30. Homosexuáli majú spravidla menej zábran v uskutočňovaní sexu ako heterosexuáli. 8. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 29. Chudobní a sociálne slabí ľudia majú sklon vstupovať do rizikovejšieho sex. správania než tí, ktorí sú na tom soc. lepšie. 6. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske.
0 19. Len verní monogamní partneri môžu byť skutočne spolu šťastní. 58. Sex je najneurčitejšia súčasť partnerského vzťahu. 57. Nevera sa nedá nikdy odpustiť. 50. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva. 55. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu. 56. Nevera je oveľa prijateľnejšia, ak v nej nejde o lásku. 18. Príslovie “kto nič neriskuje, nič nezíska”, platí aj v sexe a partnerských vzťahoch. 34. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva. 21. Partnerský vzťah by mal trvať iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 9. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote.
+1  3. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba. 48. Ak sa nad tým úprimne zamyslíme, náhodný sex prináša viac ľútosti a rozpakov ako radosti a pôžitku. 2. Nevera je zvyčajne príčinou ukončenia partnerského vzťahu. 25. Ženy majú sklon byť viac zodpovedné za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako muži. 53. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien. 24. Dnešní mladí ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov. 49. V súčasnosti sú tínejdžeri, ktorí nežijú sexuálne, výnimkou. 52. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy.
+2  1. Môžeme očakávať, že vo väčšine vzťahov sa vernosť porušuje. 22. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi. 38. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo. 45. Vážny partnerský vzťah je v zmysle vzájomnej zodpovednosti rovnocenný manželstvu. 39. Tí, ktorí čakajú so sexom až do svadby, sa ochudobňujú o množstvo pôžitkov a skúseností. 20. Sex s tým istým partnerom/partnerkou sa po nejakom čase nevyhnutne stáva nudným.
+3  28. Každý nechránený sexuálny styk je riziko. 14. Nevera zvyčajne pramení zo sexuálnej nespokojnosti. 42. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru. 35. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život. 17. Kto si myslí, že je únavné zvažovať možné riziká, je veľmi hlúpy.
+4  36. Riziko sa nedá nikdy vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života. 46. Tí, ktorí sa nerozprávajú otvorene o antikoncepcii a bezpečnom sexe, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali spolu sex. 32. Skutočne zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív.
+5  40. Keď sú si partneri verní, nehrozí im riziko HIV a AIDS. 12. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku HIV.

FAKTOR F: Ambivalentná kombinácia lásky a vernosti.

-5  23. Ľudia v súčasnosti prestávajú uvažovať o láske. 15. Strach z HIV a AIDS by nemal obmedzovať našu sexuálnu slobodu.
-4 5. Je lepšie počkať so sexom až do svadby. 27. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou. 44. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie.
-3  21. Partnerský vzťah by mal trvať iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 4. Manželstvo je navždy. 12. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku HIV. 20. Sex s tým istým partnerom/partnerkou sa po nejakom čase nevyhnutne stáva nudným. 7. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať naozaj rád.
-2  37. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným. 22. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi. 17. Kto si myslí, že je únavné zvažovať možné riziká, je veľmi hlúpy. 35. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život. 49. V súčasnosti sú tínejdžeri, ktorí nežijú sexuálne, výnimkou. 51. Keď sa jedná o sexuálnu spokojnosť, čím viac partnerov, tým lepšie.
-1  58. Sex je najneurčitejšia súčasť partnerského vzťahu. 31. Monogamia je pre ľudí prirodzená. 33. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV. 53. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien. 41. Homosexuálny životný štýl je príznakom toho, že spoločnosť je na scestí. 3. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba. 40. Keď sú si partneri verní, nehrozí im riziko HIV a AIDS. 55. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu.
0 6. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske.

10. Kto zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom má zvyčajne strach priznať si svoje skutočné sexuálne túžby.

38. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo. 9. Len verní monogamní partneri môžu byť skutočne spolu šťastní. 43. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe. 46. Tí, ktorí sa nerozprávajú otvorene o antikoncepcii a bezpečnom sexe, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali spolu sex. 57. Nevera sa nedá nikdy odpustiť. 18. Príslovie “kto nič neriskuje, nič nezíska”, platí aj v sexe a partnerských vzťahoch. 30. Homosexuáli majú spravidla menej zábran v uskutočňovaní sexu ako heterosexuáli. 52. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy.
+1  48. Ak sa nad tým úprimne zamyslíme, náhodný sex prináša viac ľútosti a rozpakov ako radosti a pôžitku. 54. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere. 11. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali. 26. Čím má niekto viac sexuálnych partnerov, tým menej spokojnosti nachádza v novom vzťahu. 36. Riziko sa nedá nikdy vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života. 25. Ženy majú sklon byť viac zodpovedné za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako muži. 29. Chudobní a sociálne slabí ľudia majú sklon vstupovať do rizikovejšieho sex. správania než tí, ktorí sú na tom soc. lepšie. 56. Nevera je oveľa prijateľnejšia, ak v nej nejde o lásku.
+2  1. Môžeme očakávať, že vo väčšine vzťahov sa vernosť porušuje. 9. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote. 13. Dnes je naivné dôverovať partnerovi/partnerke, že budú verní. 24. Dnešní mladí ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov. 32. Skutočne zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 34. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva.
+3  47. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste. 14. Nevera zvyčajne pramení zo sexuálnej nespokojnosti. 42. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru. 28. Každý nechránený sexuálny styk je riziko. 2. Nevera je zvyčajne príčinou ukončenia partnerského vzťahu.
+4  16. Nevery sa obávajú iba žiarliví ľudia. 50. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva. 45. Vážny partnerský vzťah je v zmysle vzájomnej zodpovednosti rovnocenný manželstvu.
+5 8. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 39. Tí, ktorí čakajú so sexom až do svadby, sa ochudobňujú o množstvo pôžitkov a skúseností.

2. SEXUÁLNE ZDRAVIE V DISKURZÍVNOM PRÍSTUPE

V tejto kapitole sa zameriavame na zoznámenie čitateľa s prístupmi k sexualite, jej sociálnemu a kultúrnemu kontextu a celému komplexu javov, ktoré sú relevantné problematike sexuálneho zdravia, na pozadí sociálneho konštrukcionizmu. V prvej podkapitole opisujeme, ako sa historicky vyvíjali názory na sexualitu, riziko a sexuálne zdravie. V druhej podkapitole sa zaoberáme rôznymi psychologickými prístupmi k sexuálnemu zdraviu a bližšie prezentujeme najmä diskurzívne prístupy. Tretia podkapitola je venovaná analýze aktuálnych diskurzívnych prúdov o sexualite v spoločnosti.

2. 1. Sexualita v spoločnosti, riziko a sexuálne zdravie

V dvadsiatom storočí nadobúda sexualita čoraz viac občiansky rozmer. Vymaňuje sa postupne z období “tabuizácie a hriechu” a stáva sa stále plnohodnotnejšou stránkou ľudského života. V súčasnosti sme svedkami ustanovovania sa tzv. intímneho občianstva (Ken Plummer, 1996) či sexuálneho občianstva (David T. Evans, 1993), ktoré predstavujú popri tradičných obsahoch občianstva (účasť na právnom štáte, politickej reprezentácii a sociálnom zabezpečení) jeho tzv. intímny rozmer. Napiek tomu však pri tejto téme ešte stále cítiť závan niečoho nízkeho, nemorálneho, či nedôstojného. Akoby mal sexuálny akt slúžiť len na zachovanie rodu a nemal právo na vlastnú, autonómnu hodotu. V spleti minulosti a prítomnosti, tradícií a nekonvenčnosti dnes vyrastajú ďalšie generácie, ktoré majú problémy sa v nej zorientovať. Celkové kultúrno-spoločenské prostredie, poznačené v našich podmienkach navyše vplyvmi tzv. rýchlej spoločenskej zmeny, sa tak nevyhnutne podieľa aj na miere rizikovosti sexuálneho správania.

V priesečníku vzájomne si odporujúcich kultúrnych presvedčení a hodnôt je zložité nájsť ustálené súradnice, zvlášť v období dospievania. Rozdielne morálne východiská jednotlivých autorít (rodičia, rovesníci, škola, cirkev, médiá) sa premietajú aj do rodiacej sa svetonázorovej orientácie jedinca a vytvárajú permanentný hodnotový konflikt. Závisí od miery psychologickej zrelosti a vyspelosti mladého človeka, ako aj prostredia v ktorom sa formuje, aký stupeň autonómnosti v motivácii sexuálneho správania dosiahne, a tým aj nakoľko dokáže rôznorodé vplyvy vzájomne integrovať. V duchu hierarchie A. Golaba (1985) si buď vytvorí vlastnú životnú filozofiu (autómny hodnotový systém), uprednostní jeden z existujúcich systémov – striktne náboženský, kresťansko-liberálny, občiansko-zodpovedný, či iný (konformnosť), alebo ostane na úrovni situačného správania regulovaného primárne hedonistickými motívmi. Svetonázorové zakotvenie jedinca má vo vzťahu k rizikovému sexuálnemu správaniu ten význam, že do veľkej miery určuje postoje k niektorým zásadným rizikovým faktorom v sexualite. Ide napr. o začiatok partnerského sexuálneho života, používanie antikoncepcie – menovite prezervatívu, striedanie partnerov, extramatrimoniálne styky, otázku neosobného sexu, kritériá sexuálnej spokojnosti a ďalšie. Všetky tieto faktory bezprostredne ovplyvňujú mieru sexuálneho rizika (Bianchi a spol., 1998). Považujeme preto za dôležité klásť si otázky o tom, z akých zdrojov jednotlivé posolstvá o sexualite pochádzajú, kto je ich nositeľom, komu slúžia, čo sa za nimi v skutočnosti skrýva, kam smerujú a ako sa vytvára konštrukcia celého priestoru ľudskej sexuality, v ktorej sa realizujú individuálne rozhodnutia na sexuálnej dráhe človeka. V súlade s rozlíšením medzi hodnotami autonómnymi a inštrumentálnymi (napr. J. Reykowski, 1982) otvára sexualita konkrétny priestor pre uvažovanie o týchto otázkach. Autonómnu hodnotu má sexualita vtedy, ak je zdroj hodnoty priamo v nej, pričom môže byť definovaný rôzne (rozkoš pre seba, pre druhého, pre oboch); v tomto zmysle je príznačná definícia sexuality ako reči tela. Inštrumentálnu hodnotu má sexualita ak slúži na dosahovanie iných hodnôt (reprodukcie jednotlivca, udržanie vzťahu, rozkvet národa, získavanie pracovnej sily, politické ciele a pod.). Rovnako relevantné je zamyslenie sa nad významami pojmov “tabu”, “hriech” a “riziko,” slúžiacimi na ochranu spoločnosti pred sebazničujúcimi aktivitami jednotlivcov a skupín. Podnetnú analýzu pojmov tabu, hriech a riziko vykonal P. Wiedemann (1993). Tabu je nástroj, ktorý vznikol v animistickej fáze civilizácie, pre ktorú bolo prízančné synkretické, celostné myslenie. Človek sa chápal ako ničím osobitným sa nevyznačujúca súčasť sveta – celku a inštitút tabu bol prejavom kolektívnej vôle, voči ktorej sa tiež chápala zodpovednosť za porušenie tabu. Koncept hriechu vznikol neskôr v stredoveku v procese vyčleňovania sa autority, najmä nadprirodzenej a je chápaný ako individuálne porušenie príkazu alebo zákazu nadprirodzenej autority, z ktorého sa treba zodpovedať tejto autorite. Napokon pojem riziko začal nadobúdať význam s nástupom technológií na zvládanie fatálnych javov v období osvietenstva (napr. objav bleskozvodu zmenil nebezpečenstvo zasiahnutia bleskom na zvládnuteľné riziko). Od toho času sa človek stával reálne stále viac zodpovedný sám sebe za ohrozenia, ktorým sa vystavuje. Tým sa vytvorila ostrá konkurencia konceptom tabu a hriechu a človek ostal “prekliaty” vo svojej slobode. Zároveň však získal možnosť viac či menej racionálne sa rozhodovať a to aj v podmienkach neurčitosti a neistoty. Na pozadí stručne načrtnutého sociálneho a kultúrneho rámca sexuality a konceptualizácie ohrození v oblasti sexuality je namieste uviesť definíciu sexuálneho zdravia ako takého. K dispozícii sú dve definície, ktoré sú si pomerne veľmi blízke a pramenia vo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), resp. Medzinárodnej federácii pre plánované rodičovstvo.

Prvú definíciu uvádzajú Lencz a Ivanová (1995) ako definíciu WHO z roku 1974 a podľa nej „Sexuálne zdravie predstavuje taký súhrn telesných, rozumových a spoločenských stránok človeka ako sexuálnej bytosti, ktorý obohacuje osobnosť, zlepšuje jej vzťahy k ľuďom a rozvíja schopnosť lásky.“

Druhú definíciu vypracovala Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo (IPPF, 1995) a sexuálne zdravie je v nej súčasťou širšej definície reprodukčného zdravia: „Reprodukčné zdravie je stav úplnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody a nielen chýbanie ochorenia alebo poruchy, a to vo všetkých aspektoch, vzťahujúcich sa k reprodukčnému systému, k jeho funkciám a procesom. Definícia reprodukčného zdravia preto predpokladá, že ľudia majú byť spôsobilí mať uspokojujúci a bezpečný sexuálny život a majú byť schopní reprodukovať sa, ako aj mať slobodu rozhodnúť sa či, kedy a ako tak chcú činiť. Táto posledná podmienka implicitne zahŕňa aj právo mužov a žien byť informovaní o mať prístup k bezpečným, účinným, cenovo prístupným a prijateľným metódam plánovania rodičovstva podľa svojho výberu a mať prístup k iným metódam na reguláciu plodnosti podľa svojho výberu, ktoré nie sú v rozpore so zákonom, ako aj právo na prístup k zdravotníckym službám v oblasti pôrodníctva a poskytovanie optimálnej starostlivosti partnerom potrebnej pre to, aby sa im narodilo zdravé dieťa. V zmysle vyššie uvedenej definície reprodukčného zdravia je zdravotnícka starostlivosť o reprodukčné zdravie definovaná ako súhrn metód, techník a služieb prispievajúcich k reprodukčnému zdraviu a pohode prostredníctvom prevencie a riešenia problémov v oblasti reprodukčného zdravia. Reprodukčné zdravie zahŕňa aj sexuálne zdravie, ktorého cieľom je obohatenie života a osobných vzťahov a nie iba poradenstvo a starostlivosť v oblasti reprodukcie a pohlavne prenosných chorôb.“

Obidve definície sú na prvý pohľad „nadmedicínske“, kladie sa v nich veľký dôraz na psychologický a sociálny význam sexuality, jej úlohu pri rozvoji harmonickej zrelej osobnosti. V záujme lepšej operacionalizácie sexuálneho zdravia budeme rozlišovať tzv. prvý a druhý plán v problematike sexuálneho zdravia. Prvoplánové sexuálne zdravie sa týka najmä medicínskych a právnych aspektov, druhoplánové sexuálne zdravie tvoria osobnostné a sociálne dimenzie sexuality. Rozlišovanie medzi „prvo“ a „druho“ nie je v žiadnom prípade naznačením priority jedného pred druhým, ide o čisto pragmatickú kategorizáciu, ktorá je otvorená diskusii:

Prvoplánové sexuálne zdravie: 

 • reprodukcia
 • infekcia HIV
 • pohlavne prenosné choroby
 • neželané tehotenstvo
 • „sexuologické“ aspekty
 • sexuálne násilie

Druhoplánové sexuálne zdravie:

 • sexuálna spokojnosť
 • citová bilancia
 • well-being
 • rozvoj osobnosti
 • sexuálna identita
 • problematika sexuálnych menšín
 • problematika sexuálneho obťažovania
 • partnerská realizácia
 • sociálna realizácia

2. 2. Konštrukcie sexuality v diskurze z hľadiska relevantných psychologických teórií

Ako sme naznačili, sexuálne rozhodovania sa uskutočňujú na konkrétnom kultúrno-historickom pozadí, ktoré sa vytvára a osvojuje predovšetkým v jazyku a posolstvách a nedá sa uspokojujúco zachytiť bežnými kvantitatívnymi a štatistickými postupmi. Kvantitatívne výskumy poskytujú presné údaje napr. o epidemiologickom rozšírení vírusu HIV v populácii alebo o parametroch sexuálneho správania sa populácie – napr. priemerný vek sexuálneho debutu, priemerný počet sexuálnych partnerov a pod. (pozri napr. Bianchi, Popper, Lukšík, 1996, Hubert, Bajos, Sandford, 1998), avšak neodpovedajú na otázky ako „čo to znamená byť sexuálne aktívny“, „prečo ľudia uprednostňujú určitý vzorec sexuálneho správania“, alebo „čo môžem očakávať v sexuálnom vzťahu“. Psychologické modely, ktoré sa pokúšali o vysvetlenie ľudského správania v oblasti zdravia, ako napr. tzv. model presvedčení o zdraví (Health Belief Model) či teória sociálneho učenia a ď., ktoré sú zamerané na jednotlivca a opierajú sa o racionálnu či informačnú paradigmu, nedokázali adekvátne vysvetliť sexuálne správanie z aspektu jeho rizikovosti. Ako píše D. Hausserová (1997, s. 235), treba im priznať určitý pozitívny prínos v aplikovanej oblasti prevencie šírenia HIV/AIDS, kde individuálne orientované racionálne prístupy viedli k istému zvýšeniu uvedomenia si nebezpečenstva infekcie, možností prenosu, potreby bezpečnejšieho sexu a používania prezervatívu. Toto zvýšenie povedomia však nepostačovalo na dosiahnutie zmeny správania. Zdá sa preto opodstatnené obrátiť pozornosť na komplexnejšiu úroveň, na ktorej sa realizuje množstvo sociálnych agensov. Podľa G. Guizzardiho a kol. (1997, s. 166) „v makrosociálnej kolektívnej aréne sa správanie, symboly a najmä konsenzus vyjednávajú a vzájomne vymieňajú v otvorenom implicitnom procese, ktorý je súčasťou dynamiky všedného dňa…V transakciách prispieva každý účastník k interaktívnemu procesu definovania situácie a vytvárania noriem, ktorý kulminuje v konsenze o spoločných hodnotách.“ „Výsledkom nie je konštrukcia noriem ako takých, ale konštrukcia kolektívneho diskurzu.“ (Guizzardi, 1997, s. 230).

Na tomto mieste sa vynára otázka, nakoľko je v takomto prístupe zužitkovateľná v sociálnej psychológii pomerne rozpracovaná škola tzv. sociálnych reprezentácií, ktoré sú „špecifickým spôsobom chápania a komunikovania poznaného“ (Farr, Moscovici, 1984, str. 17), a ktoré sú špecifickým prípadom všeobecnejšej kategórie interpretatívnych reprezentácií. Koncept sociálnych reprezentácií (u nás podáva ucelený prehľad teórií sociálnych reprezentácii J. Plichtová, 1999) nadväzuje na rozlíšenie E. Durkheima medzi individuálnymi a kolektívnymi reprezentáciami (Farr, 1987), v ktorom sa však chápali staticky a oddelene. Sociálne reprezentácie, naopak, v duchu konštrukcionistickej paradigmy rešpektujú aj vytváranie a komunikovanie teórií a predstáv o rôznych fenoménoch spoločnosťou, čím sa podľa Farra a Moscoviciho (1984) spoločné prijatie sociálnej reprezentácie istou skupinou môže podieľať na formovaní sa skupinovej identity. Aj keď pre nedostatok miesta opomenieme samotné procesy sociálnych reprezentácií (familiarizácia, zakotvovanie a objektivizácia, vzťah vedecky chápaného sveta, konsenzového sveta a ideológie pri vývine teórie a ď.), chceme poukázať na viacero kritických hlasov adresovaných teórii sociálnych reprezentácií. J. Potter a I. Litton (1985) vidia hlavné problémy vo vzťahu medzi sociálnymi skupinami na jednej strane a sociálnymi reprezentáciami na druhej strane, v problémoch s vymedzením konsenzu pri vytváraní sociálnej reprezentácie, v operacionalizácii sociálnych reprezentácií do konkrétneho kontextu a v úlohe jazyka v sociálnych reprezentáciách. Túto kritiku ďalej rozvinuli A. McKinley a J. Potter (1987), ktorí upozorňujú na to, že táto teória je nejasná, preceňuje úlohu sociálneho konsenzu a neberie do úvahy úlohu komunikácie. Do tretice spomenieme G. Jahodu (1987), ktorý upozorňuje na logické nepresnosti teórie sociálnych reprezentácií a popri mnohých iných výčitkách sa pýta, či sú sociálne reprezentácie fenoménmi, ktoré je potrebné študovať, ako to Moscovici uvádza na jednom mieste, alebo sú to nezávislé premenné, ako to tvrdí na inom mieste. G. Jahoda tým vlastne nepriamo kladie otázku aké je základné postavenie sociálnych reprezentácií v súčasnej gnozeologickej dichotómii „reprezentácia“ versus „konštrukcia“. Keďže odpoveď je apriori vnútorne rozporná, nakoľko sociálne reprezentácie na jednej strane sa považujú za „reprezentácie“ a súčasne sa na druhej strane počíta s ich „konštruovaním“ v procese vytvárania a komunikovania teórií a predstáv, rozhodli sme sa – aj vzhľadom na vyššie spomenutú kritiku – neopierať sa o pojmový aparát tejto teórie a zostať na úrovni sociálneho diskurzu a v ňom sa vytvárajúcich konštrukcií (Guizzardi, 1997), ktoré môžu byť podkladom stratégií správania sa – aj v oblasti sexuality.

V tomto procese sociálneho diskurzu sa naplno realizuje to, čo M. Murray (1997) nazýva naratívnym prístupom v psychológii, v ktorom sa vychádza z toho, že ľudia sú prirodzenými rozprávačmi a rozprávaním príbehov sú presiaknuté naše každodenné sociálne interakcie. Úlohou naratívnej psychológie je skúmanie jednotlivých príbehov, pomocou ktorých môžeme získať vhľad do aktuálnej povahy opísaného zážitku (vrátane napr. spôsobu rozhodovania sa v kritických situáciách), do identity rozprávača, či do podstaty kultúry, v ktorej žije. M. Murray (tamže) dokladuje, že takéto antipozitivistické, fenomenologické využitie naratívnosti má svoje opodstatnenie v troch základných dimenziách: (1) na naratívnosti spočíva podstata ľudského myslenia, (2) naráciou sa vytvárajú sociálne konštrukcie (vrátane konštrukcie ľudskej sexuality, ako podrobne dôvodí K. Plummer, 1995) a (3) naratívnosť je široko využiteľná v terapii a pri potrebe zmeny správania (napr. už len slovné formulovanie problému umožňuje redukciu strachu z neznámeho a napomáha vytvoriť jazyk nádeje; rozprávaním sa vnáša určitý systém, poriadok do problému, čo umožňuje rozprávajúcemu ako autorovi príbehu postaviť sa s odstupom k vlastnej reálnej situácii).

2. 3. Diskurzívne prúdy v oblasti sexuality

Ak sme doteraz venovali pozornosť zdôvodneniu zmysluplnosti a významu sociálneho diskurzu pre porozumenie ľudského správania, ostáva nám na tomto mieste pozrieť sa na to, aké diskurzívne prúdy obsahujúce problematiku sexuality možno identifikovať v súčasnosti. Vychádzajúc z M. Foucaulta (1990) identifikujú M. Supeková a spol. (1998) štyri prúdy, ktoré všetky — vo viac-menej čistej či zmiešanej podobe — sú prítomné v súčasnosti:

 1. Kresťanská tradícia posilnená viktoriánskou morálkou
 2. Vedecký, medicínsky a sexuologický prúd
 3. Občiansky liberálny prúd
 4. HIV/AIDS rizikový prúd

Ad 1. : Podľa M. Foucaulta (1990) vplyv viktoriánskej morálky v sexuálnej oblasti pokračuje do súčasnosti. Je rozvinutím židovsko kresťanskej tradície v našom kultúrnom prostredí. Sexualita je v tomto prostredí ohraničená domovom a manželstvom a má inštrumentálnu hodnotu, ktorá sa premieta v hlavnej funkcii sexuality, ktorou je reprodukcia. Sexualita je riadená prísnymi normami (monogamia, manželstvo) a zákazmi (napr. nahota, nevera, rozprávanie sa o sexualite na verejnosti). Takzvané abnormality sú sankcionované, vypudzované, alebo prinajmenšom ignorované (homosexualita), pričom ohrozujúce správanie sa analyzuje v pojmovom rámci tabu a hriechu. Diskurz o sexualite prakticky neexistuje.

Ad 2.: J. H. Gagnon a R. G. Parker (1995) považujú roky 1890 – 1980 za sexuologickú periódu v štúdiu sexuality. Jej najcharakteristickejším znakom je snaha po maximalizácii vedeckosti a objektívnosti (Foucault, 1990) a ideologicky sa opiera o religiózny program novej strednej triedy. Usiluje sa o nájdenie mechanizmov sexuality, ktoré by umožnili získať kontrolu a odolávať sexuálnym pudom a impulzom. Čiastočne sa uvažuje už aj v pojmoch príjemnosti/rozkoše, čím sa hodnotová poloha sexuality rozširuje z inštrumentálneho čiastočne aj o autonómny rozmer, avšak vychádza sa z predpokladu odlišnosti sexuálneho pudu u mužov a žien. V sexualite sa akceptuje regulujúci vplyv noriem, ktorými sú najmä mužská sexualita, heterosexualita a manželstvo. Sex sa považuje za prirodzenú silu, ktorá je v opozícii k civilizácii, kultúre a spoločnosti, je záležitosťou jednotlivca a poznanie v tejto oblasti je transkulturálne a transhistoricky platné. Diskurz o sexualite je medicínsky a biologizujúci.

Ad 3: V 60. rokoch nášho storočia nastala kríza sexuologickej paradigmy, ale aj kríza celého hodnotového programu strednej triedy. Dochádza k prehodnoteniu sexuality v ére „sexuálnej slobody“. Otázka príjemnosti/rozkoše sa dostáva do popredia a sexualita sa stáva hodnotovo autonómnou. Jedinými normami sú sexuálna sloboda a rovnoprávnosť a v sexualite prestáva existovať akýkoľvek zákaz., čoho prirodzeným prejavom je rozvinutie feministických hnutí a hnutí za sociálnu akceptáciu homosexuálov. Moderné antikoncepčné prostriedky, ktoré umožňujú ženám aktívne regulovať svoj sexuálny život, sa podieľajú na mocenskom vyrovnávaní medzi mužmi a ženami. Narastá tolerancia k erotickej a pornografickej produkcii, sexuálna výchova sa postupne presadzuje v školách. Diskurz o sexualite zahŕňa všetky témy a stáva sa skutočným spoločenským diskurzom.

Ad 4: Pod vplyvom pandémie HIV sa dokonáva dekonštrukcia ideologických pozadí predchádzajúcich koncepcií sexuality. Do popredia sa dostáva sociálny a kultúrny kontext sexuality, bez rešpektovania ktorých nie je možné dosiahnuť pôvodný cieľ tohto prúdu – ochranu pred šírením HIV v rôznych kultúrach, subkultúrach a minoritách. Jedným z kľúčových pojmov v priestore sexuality sa stáva sexuálna identita. Tento prístup je z axiologického hľadiska programovo nehodnotiaci. Jediným normotvorne pôsobiacim prvkom je všadeprítomné odporúčanie bezpečného resp. bezpečnejšieho sexu, inými slovami odporúčanie používať prezervatív a vyhýbať sa nechránenému styku s partnerom, ktorého HIV status nepoznáme. Akékoľvek ohrozujúce správanie sa analyzuje v pojmovom rámci rizika, pričom sa zdôrazňuje, že má charakter sociálnej konštrukcie. Diskurz o sexualite je všeobecný, aj keď otázky rizika a ochrany sú v popredí. Pre porovnanie ilustrujeme štyri diskurzy o sexualite v tabuľke 1 ich možnými premietnutiami do niektorých relevantných dimenzií praxe; toto premietnutie si nenárokuje absolútnu platnosť, skôr má slúžiť na inšpiráciu a tvorivú polemiku.

Tab.1 Diskurzy o sexualite v spoločnosti

Diskurz Hodnoty, priority, ciele Výchova Hlavné cieľové skupiny Kompetentné osoby Pole pôsobenia Prevažujúci “duch”, emocionálne ladenie
Kresťanský reprodukcia, monogamia, vernosť, zrelosť, manželstvo, rodičovská výchova, mravná výchova mládež uvažujúca o manželstve rodičia, kňaz rodina reštriktívny, bojovný, panikársky, zásadový
Vedecký, medicínsky reprodukčné zdravie, zrelosť, vedeckosť reprodukčné poučenie, sexuálna výchova ženy, ženy a muži zvlášť lekár kliniky, verejnosť, škola informatívny, bojovný, zásadový
Občiansky liberálny sloboda, osobná voľba, odtabuizovanie sexuality sexuálna výchova všetci, minority učitelia, odborníci, laici verejnosť, škola otvorený, povoľujúci, tolerantný
HIV/AIDS rizikový- (ekologický) riziko, prevencia, osobná zodpovednosť prevencia, zdravotná výchova všetci odborníci, laici verejnosť pragmatický, panikársky

FAKTOR A: Vernosť je povinnosť, aj verný človek môže byť spokojný (idealistický názor, vernosť ako konformná, prevzatá hodnota)

-5  41. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste. 38. Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu.
-4  30. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 40. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva. 6. Kto nič neriskuje nič nezíska.
-3  21. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo. 47. Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov. 15. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 45. Keď sú si partneri verní, nehrozí im žiadne riziko. 42. Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere.
-2  59. Ľudia príliš potláčajú svoju sexualitu. 16. Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk. 14. Zodpovední sme za všetko čo nám patrí. 27. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske. 48. Rozchod býva skôr spôsobený žiarlivosťou podvedeného, než samotným aktom nevery. 2. Riziko sa nikdy nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života. 51. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru. 37. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba.
-1  50. Nevera sa nedá nikdy odpustiť. 1. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu. 36. Rozvod dnes patrí k bežnému životnému štýlu. 4. Aj bez rizika je sex vzrušujúci. 62. Nechránený sex nie je nikdy bezpečný. 57. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva. 56. Je prirodzené, že muži majú väčší sklon k nevere ako ženy. 68. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote. 13. Sexuálny život so sebou prináša riziko. 22. Ľudia s vyšším sociálnym postavením sa v sexuálnom živote správajú menej rizikovo. 11. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život. 64. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali.
0  69. Ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov.  8. Každý nechránený sexuálny styk je riziko. 24. Ženy uprednostňujú, ak zodpovednosť v sexuálnych záležitostiach preberajú muži. 53. Morálne silné osoby vždy dokážu odolať pokušeniu k nevere. 17. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku. 23. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 58. Monogamia je pre ľudí prirodzená. 25. Muži zväčša uprednostňujú prevzatie zodpovednosti v sexuálnych záležitostiach na seba. 44. Len partneri, ktorí sú si verní, môžu byť šťastní. 34. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy. 19. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe. 35. Manželstvo je navždy. 21. Čím sú ľudia vzdelanejší, tým sú zodpovednejší.
+1 5. Používanie prezervatívu neznižuje kvalitu sexuálneho zážitku. 60. Kto stále zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje sexuálne túžby. 65. Homosexuáli sú viac vinní za šírenie HIV/AIDS ako ostatní ľudia. 43. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi. 52. Ak chceme udržať partnerský vzťah, musíme dokázať tolerovať prípadnú neveru. 7. Kto si myslí, že je únavné neustále uvažovať o možných rizikách, zatvára oči pred realitou. 20. Muži sa s pribúdajúcim vekom stávajú menej zodpovednými v partnerských vzťahoch. 46. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád. 63. Väčšina mladých ľudí sa v podstate sexu bojí. 49. Nevera je prijateľná, pokiaľ v nej nejde o lásku. 3. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie. 73. Sex s tým istým partnerom/ partnerkou sa musí po nejakom čase stať nudným.
+2  33. Ľudia, ktorí mali veľa sexuálnych partnerov, zažili veľa sklamania. 54. Dnes je naivné dôverovať niekomu, že bude verný. 12. Počítanie s rizikami spojenými so sexom vedie k väčšiemu pocitu šťastia. 18. Muži sú viac zodpovední za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako ženy. 10. Sex je najrizikovejšia súčasť partnerského vzťahu. 32. Čím má niekto viac partnerov, tým je sexuálne spokojnejší. 28. Partnerský vzťah trvá iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 66. Tolerovanie homosexuálneho životného štýlu je príznakom, že spoločnosť je na scestí.
+3  61.Je lepšie počkať so sexom až do svadby. 70. Tí, ktorí začínajú so sexuálnym životom až po svadbe, sú lepší ľudia. 29. V súčasnosti sa láska vytráca z partnerských vzťahov. 55. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným. 71. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou.
+4  72. Dobrý milenec/milenka je aj dobrým človekom. 67. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien. 39. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere.
+5  26. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou. 9. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV.

FAKTOR B: Moralistická, dogmatická a diskriminujúca stratégia

-5 61.Je lepšie počkať so sexom až do svadby. 27. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske.
-4 35. Manželstvo je navždy. 11. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život. 44. Len partneri, ktorí sú si verní, môžu byť šťastní.
-3 71. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou. 37. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba. 40. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva. 58. Monogamia je pre ľudí prirodzená. 41. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste.
-2  3. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie. 66. Tolerovanie homosexuálneho životného štýlu je príznakom, že spoločnosť je na scestí. 14. Zodpovední sme za všetko čo nám patrí. 29. V súčasnosti sa láska vytráca z partnerských vzťahov. 69. Ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov. 33. Ľudia, ktorí mali veľa sexuálnych partnerov, zažili veľa sklamania. 47. Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov. 53. Morálne silné osoby vždy dokážu odolať pokušeniu k nevere.
-1  30. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 4. Aj bez rizika je sex vzrušujúci. 46. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád. 51. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru. 43. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi. 21. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo. 1. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu. 68. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote. 8. Každý nechránený sexuálny styk je riziko. 25. Muži zväčša uprednostňujú prevzatie zodpovednosti v sexuálnych záležitostiach na seba. 45. Keď sú si partneri verní, nehrozí im žiadne riziko. 2. Riziko sa nikdy nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života.
0  24. Ženy uprednostňujú, ak zodpovednosť v sexuálnych záležitostiach preberajú muži. 56. Je prirodzené, že muži majú väčší sklon k nevere ako ženy. 13. Sexuálny život so sebou prináša riziko. 7. Kto si myslí, že je únavné neustále uvažovať o možných rizikách, zatvára oči pred realitou. 21. Čím sú ľudia vzdelanejší, tým sú zodpovednejší. 17. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku. 22. Ľudia s vyšším sociálnym postavením sa v sexuálnom živote správajú menej rizikovo. 9. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV. 70. Tí, ktorí začínajú so sexuálnym životom až po svadbe, sú lepší ľudia. 59. Ľudia príliš potláčajú svoju sexualitu. 16. Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk. 12. Počítanie s rizikami spojenými so sexom vedie k väčšiemu pocitu šťastia. 20. Muži sa s pribúdajúcim vekom stávajú menej zodpovednými v partnerských vzťahoch.
+1  55. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným. 6. Kto nič neriskuje nič nezíska. 18. Muži sú viac zodpovední za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako ženy. 36. Rozvod dnes patrí k bežnému životnému štýlu. 10. Sex je najrizikovejšia súčasť partnerského vzťahu. 63. Väčšina mladých ľudí sa v podstate sexu bojí. 42. Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere. 48. Rozchod býva skôr spôsobený žiarlivosťou podvedeného, než samotným aktom nevery. 28. Partnerský vzťah trvá iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 38. Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu. 57. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva. 5. Používanie prezervatívu neznižuje kvalitu sexuálneho zážitku.
+2  62. Nechránený sex nie je nikdy bezpečný. 65. Homosexuáli sú viac vinní za šírenie HIV/AIDS ako ostatní ľudia. 72. Dobrý milenec/milenka je aj dobrým človekom. 60. Kto stále zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje sexuálne túžby. 52. Ak chceme udržať partnerský vzťah, musíme dokázať tolerovať prípadnú neveru. 19. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe. 23. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 50. Nevera sa nedá nikdy odpustiť.
+3  73. Sex s tým istým partnerom/ partnerkou sa musí po nejakom čase stať nudným. 49. Nevera je prijateľná, pokiaľ v nej nejde o lásku. 39. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere. 32. Čím má niekto viac partnerov, tým je sexuálne spokojnejší. 54. Dnes je naivné dôverovať niekomu, že bude verný.
+4  34. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy. 15. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 26. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou.
+5  64. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali. 67. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien.

FAKTOR C: Rizikový nie je iba sex, ale aj vernosť

-5 41. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste. 38. Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu.
-4  62. Nechránený sex nie je nikdy bezpečný. 4. Aj bez rizika je sex vzrušujúci. 40. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva.
-3  34. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy. 8. Každý nechránený sexuálny styk je riziko. 13. Sexuálny život so sebou prináša riziko. 69. Ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov. 7. Kto si myslí, že je únavné neustále uvažovať o možných rizikách, zatvára oči pred realitou.
-2 51. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru. 27. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske. 53. Morálne silné osoby vždy dokážu odolať pokušeniu k nevere. 37. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba. 12. Počítanie s rizikami spojenými so sexom vedie k väčšiemu pocitu šťastia. 11. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život. 35. Manželstvo je navždy. 42. Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere.
-1 17. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku. 45. Keď sú si partneri verní, nehrozí im žiadne riziko. 58. Monogamia je pre ľudí prirodzená. 46. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád. 2. Riziko sa nikdy nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života. 6. Kto nič neriskuje nič nezíska. 16. Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk. 23. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 28. Partnerský vzťah trvá iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 44. Len partneri, ktorí sú si verní, môžu byť šťastní. 15. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 22. Ľudia s vyšším sociálnym postavením sa v sexuálnom živote správajú menej rizikovo.
0  56. Je prirodzené, že muži majú väčší sklon k nevere ako ženy. 57. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva. 52. Ak chceme udržať partnerský vzťah, musíme dokázať tolerovať prípadnú neveru. 14. Zodpovední sme za všetko čo nám patrí. 25. Muži zväčša uprednostňujú prevzatie zodpovednosti v sexuálnych záležitostiach na seba. 48. Rozchod býva skôr spôsobený žiarlivosťou podvedeného, než samotným aktom nevery. 59. Ľudia príliš potláčajú svoju sexualitu. 63. Väčšina mladých ľudí sa v podstate sexu bojí. 68. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote. 5. Používanie prezervatívu neznižuje kvalitu sexuálneho zážitku. 26. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou. 30. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 61.Je lepšie počkať so sexom až do svadby.
+1  47. Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov. 65. Homosexuáli sú viac vinní za šírenie HIV/AIDS ako ostatní ľudia. 33. Ľudia, ktorí mali veľa sexuálnych partnerov, zažili veľa sklamania. 49. Nevera je prijateľná, pokiaľ v nej nejde o lásku. 43. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi. 1. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu. 18. Muži sú viac zodpovední za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako ženy. 24. Ženy uprednostňujú, ak zodpovednosť v sexuálnych záležitostiach preberajú muži. 36. Rozvod dnes patrí k bežnému životnému štýlu. 21. Čím sú ľudia vzdelanejší, tým sú zodpovednejší. 9. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV. 66. Tolerovanie homosexuálneho životného štýlu je príznakom, že spoločnosť je na scestí.
+2  50. Nevera sa nedá nikdy odpustiť. 67. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien. 20. Muži sa s pribúdajúcim vekom stávajú menej zodpovednými v partnerských vzťahoch. 21. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo. 3. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie. 72. Dobrý milenec/milenka je aj dobrým človekom. 19. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe. 64. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali.
+3  60. Kto stále zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje sexuálne túžby. 29. V súčasnosti sa láska vytráca z partnerských vzťahov. 32. Čím má niekto viac partnerov, tým je sexuálne spokojnejší. 70. Tí, ktorí začínajú so sexuálnym životom až po svadbe, sú lepší ľudia.

73. Sex s tým istým partnerom/ partnerkou sa musí po nejakom čase stať nudným.

+4  54. Dnes je naivné dôverovať niekomu, že bude verný. 39. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere. 71. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou.
+5  10. Sex je najrizikovejšia súčasť partnerského vzťahu. 55. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným.

FAKTOR D: Je ťažké byť verným, a preto je najlepšie mať pri sebe prezervatív a rozprávať sa s partnerom o antikoncepcii/ochrane

-5  38. Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu. 43. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi.
-4  51. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru. 4. Aj bez rizika je sex vzrušujúci. 30. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu.
-3 23. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 14. Zodpovední sme za všetko čo nám patrí. 69. Ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov. 11. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život. 56. Je prirodzené, že muži majú väčší sklon k nevere ako ženy.
-2  42. Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere. 13. Sexuálny život so sebou prináša riziko. 48. Rozchod býva skôr spôsobený žiarlivosťou podvedeného, než samotným aktom nevery. 36. Rozvod dnes patrí k bežnému životnému štýlu. 8. Každý nechránený sexuálny styk je riziko. 16. Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk. 47. Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov. 57. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva.
-1  10. Sex je najrizikovejšia súčasť partnerského vzťahu. 5. Používanie prezervatívu neznižuje kvalitu sexuálneho zážitku. 37. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba. 7. Kto si myslí, že je únavné neustále uvažovať o možných rizikách, zatvára oči pred realitou. 65. Homosexuáli sú viac vinní za šírenie HIV/AIDS ako ostatní ľudia. 2. Riziko sa nikdy nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života. 59. Ľudia príliš potláčajú svoju sexualitu. 44. Len partneri, ktorí sú si verní, môžu byť šťastní. 41. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste. 60. Kto stále zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje sexuálne túžby. 40. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva. 26. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou.
0 25. Muži zväčša uprednostňujú prevzatie zodpovednosti v sexuálnych záležitostiach na seba. 67. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien. 53. Morálne silné osoby vždy dokážu odolať pokušeniu k nevere. 64. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali. 3. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie. 63. Väčšina mladých ľudí sa v podstate sexu bojí. 6. Kto nič neriskuje nič nezíska. 24. Ženy uprednostňujú, ak zodpovednosť v sexuálnych záležitostiach preberajú muži. 68. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote. 52. Ak chceme udržať partnerský vzťah, musíme dokázať tolerovať prípadnú neveru. 49. Nevera je prijateľná, pokiaľ v nej nejde o lásku. 58. Monogamia je pre ľudí prirodzená. 62. Nechránený sex nie je nikdy bezpečný.
+1  1. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu. 55. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným. 54. Dnes je naivné dôverovať niekomu, že bude verný. 12. Počítanie s rizikami spojenými so sexom vedie k väčšiemu pocitu šťastia. 33. Ľudia, ktorí mali veľa sexuálnych partnerov, zažili veľa sklamania. 45. Keď sú si partneri verní, nehrozí im žiadne riziko. 20. Muži sa s pribúdajúcim vekom stávajú menej zodpovednými v partnerských vzťahoch. 21. Čím sú ľudia vzdelanejší, tým sú zodpovednejší. 17. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku. 66. Tolerovanie homosexuálneho životného štýlu je príznakom, že spoločnosť je na scestí. 34. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy.

73. Sex s tým istým partnerom/

partnerkou sa musí po nejakom čase stať nudným.

+2  50. Nevera sa nedá nikdy odpustiť. 46. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád. 32. Čím má niekto viac partnerov, tým je sexuálne spokojnejší. 71. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou. 22. Ľudia s vyšším sociálnym postavením sa v sexuálnom živote správajú menej rizikovo. 21. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo. 27. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske. 19. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe.
+3  61.Je lepšie počkať so sexom až do svadby. 35. Manželstvo je navždy. 28. Partnerský vzťah trvá iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 15. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 29. V súčasnosti sa láska vytráca z partnerských vzťahov.
+4  39. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere. 18. Muži sú viac zodpovední za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako ženy. 72. Dobrý milenec/milenka je aj dobrým človekom.
+5  9. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV. 70. Tí, ktorí začínajú so sexuálnym životom až po svadbe, sú lepší ľudia.

FAKTOR E: Treba sa usilovať o udržanie vzťahu, ale netreba sa spoliehať na fyzickú vernosť

-5 35. Manželstvo je navždy. 62. Nechránený sex nie je nikdy bezpečný.
-4 4. Aj bez rizika je sex vzrušujúci. 8. Každý nechránený sexuálny styk je riziko. 66. Tolerovanie homosexuálneho životného štýlu je príznakom, že spoločnosť je na scestí.
-3 7. Kto si myslí, že je únavné neustále uvažovať o možných rizikách, zatvára oči pred realitou. 30. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 21. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo. 37. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba. 48. Rozchod býva skôr spôsobený žiarlivosťou podvedeného, než samotným aktom nevery.
-2 6. Kto nič neriskuje nič nezíska. 13. Sexuálny život so sebou prináša riziko. 42. Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere. 51. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru. 52. Ak chceme udržať partnerský vzťah, musíme dokázať tolerovať prípadnú neveru. 53. Morálne silné osoby vždy dokážu odolať pokušeniu k nevere. 64. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali. 68. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote.
-1  2. Riziko sa nikdy nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života. 3. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie. 10. Sex je najrizikovejšia súčasť partnerského vzťahu. 15. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 24. Ženy uprednostňujú, ak zodpovednosť v sexuálnych záležitostiach preberajú muži. 29. V súčasnosti sa láska vytráca z partnerských vzťahov. 36. Rozvod dnes patrí k bežnému životnému štýlu. 40. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva. 44. Len partneri, ktorí sú si verní, môžu byť šťastní. 56. Je prirodzené, že muži majú väčší sklon k nevere ako ženy. 65. Homosexuáli sú viac vinní za šírenie HIV/AIDS ako ostatní ľudia. 67. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien.
0  26. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou. 32. Čím má niekto viac partnerov, tým je sexuálne spokojnejší. 33. Ľudia, ktorí mali veľa sexuálnych partnerov, zažili veľa sklamania. 34. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy. 38. Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu. 41. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste. 49. Nevera je prijateľná, pokiaľ v nej nejde o lásku. 54. Dnes je naivné dôverovať niekomu, že bude verný. 57. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva. 60. Kto stále zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje sexuálne túžby. 61.Je lepšie počkať so sexom až do svadby. 63. Väčšina mladých ľudí sa v podstate sexu bojí. 69. Ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov.
+1  5. Používanie prezervatívu neznižuje kvalitu sexuálneho zážitku. 18. Muži sú viac zodpovední za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako ženy. 21. Čím sú ľudia vzdelanejší, tým sú zodpovednejší. 23. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 25. Muži zväčša uprednostňujú prevzatie zodpovednosti v sexuálnych záležitostiach na seba. 27. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske. 39. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere. 43. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi. 58. Monogamia je pre ľudí prirodzená. 59. Ľudia príliš potláčajú svoju sexualitu. 71. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou.

73. Sex s tým istým partnerom/ partnerkou sa musí po nejakom čase stať nudným.

+2  12. Počítanie s rizikami spojenými so sexom vedie k väčšiemu pocitu šťastia. 14. Zodpovední sme za všetko čo nám patrí. 16. Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk. 17. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku. 19. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe. 20. Muži sa s pribúdajúcim vekom stávajú menej zodpovednými v partnerských vzťahoch. 22. Ľudia s vyšším sociálnym postavením sa v sexuálnom živote správajú menej rizikovo. 70. Tí, ktorí začínajú so sexuálnym životom až po svadbe, sú lepší ľudia.
+3 1. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu. 9. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV. 46. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád. 50. Nevera sa nedá nikdy odpustiť. 72. Dobrý milenec/milenka je aj dobrým človekom.
+4  11. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život. 47. Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov. 55. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným.
+5  28. Partnerský vzťah trvá iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 45. Keď sú si partneri verní, nehrozí im žiadne riziko.

FAKTOR F: Sexualita je inherentne konfliktná: človek môže byť buď sexuálne spokojný ale nešťastný, alebo šťastný ale sexuálne nespokojný (smutný, pesimistický, skeptický faktor)

-5 62. Nechránený sex nie je nikdy bezpečný. 68. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote.
-4  37. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba. 44. Len partneri, ktorí sú si verní, môžu byť šťastní. 60. Kto stále zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje sexuálne túžby.
-3  7. Kto si myslí, že je únavné neustále uvažovať o možných rizikách, zatvára oči pred realitou. 13. Sexuálny život so sebou prináša riziko. 42. Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere. 56. Je prirodzené, že muži majú väčší sklon k nevere ako ženy. 58. Monogamia je pre ľudí prirodzená.
-2  2. Riziko sa nikdy nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života. 4. Aj bez rizika je sex vzrušujúci. 8. Každý nechránený sexuálny styk je riziko. 14. Zodpovední sme za všetko čo nám patrí. 23. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 27. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske. 21. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo. 47. Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov.
-1  3. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie. 5. Používanie prezervatívu neznižuje kvalitu sexuálneho zážitku. 11. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život. 16. Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk. 24. Ženy uprednostňujú, ak zodpovednosť v sexuálnych záležitostiach preberajú muži. 25. Muži zväčša uprednostňujú prevzatie zodpovednosti v sexuálnych záležitostiach na seba. 34. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy. 38. Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu. 48. Rozchod býva skôr spôsobený žiarlivosťou podvedeného, než samotným aktom nevery. 51. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru. 52. Ak chceme udržať partnerský vzťah, musíme dokázať tolerovať prípadnú neveru. 69. Ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov.
0  18. Muži sú viac zodpovední za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako ženy. 19. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe. 21. Čím sú ľudia vzdelanejší, tým sú zodpovednejší. 22. Ľudia s vyšším sociálnym postavením sa v sexuálnom živote správajú menej rizikovo. 28. Partnerský vzťah trvá iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 35. Manželstvo je navždy. 41. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste. 49. Nevera je prijateľná, pokiaľ v nej nejde o lásku. 53. Morálne silné osoby vždy dokážu odolať pokušeniu k nevere. 54. Dnes je naivné dôverovať niekomu, že bude verný. 57. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva. 63. Väčšina mladých ľudí sa v podstate sexu bojí. 70. Tí, ktorí začínajú so sexuálnym životom až po svadbe, sú lepší ľudia.
+1  10. Sex je najrizikovejšia súčasť partnerského vzťahu. 17. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku. 33. Ľudia, ktorí mali veľa sexuálnych partnerov, zažili veľa sklamania. 39. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere. 40. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva. 45. Keď sú si partneri verní, nehrozí im žiadne riziko. 50. Nevera sa nedá nikdy odpustiť. 59. Ľudia príliš potláčajú svoju sexualitu. 61.Je lepšie počkať so sexom až do svadby. 66. Tolerovanie homosexuálneho životného štýlu je príznakom, že spoločnosť je na scestí. 71. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou.

73. Sex s tým istým partnerom/ partnerkou sa musí po nejakom čase stať nudným.

+2  12. Počítanie s rizikami spojenými so sexom vedie k väčšiemu pocitu šťastia. 20. Muži sa s pribúdajúcim vekom stávajú menej zodpovednými v partnerských vzťahoch. 29. V súčasnosti sa láska vytráca z partnerských vzťahov. 30. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 32. Čím má niekto viac partnerov, tým je sexuálne spokojnejší. 43. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi. 46. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád. 65. Homosexuáli sú viac vinní za šírenie HIV/AIDS ako ostatní ľudia.
+3 1. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu. 26. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou. 36. Rozvod dnes patrí k bežnému životnému štýlu. 64. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali. 72. Dobrý milenec/milenka je aj dobrým človekom.
+4  6. Kto nič neriskuje nič nezíska. 9. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV. 55. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným.
+5  15. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 67. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien.

FAKTOR G: Inkonzistentnosť a vnútorne rozporné názory na riziko a vernosť/neveru

-5 40. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva. 21. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo.
-4  6. Kto nič neriskuje nič nezíska. 38. Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu. 30. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu.
-3 64. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali. 57. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva. 41. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste. 2. Riziko sa nikdy nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života. 47. Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov.
-2  4. Aj bez rizika je sex vzrušujúci. 1. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu. 23. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 29. V súčasnosti sa láska vytráca z partnerských vzťahov. 48. Rozchod býva skôr spôsobený žiarlivosťou podvedeného, než samotným aktom nevery. 69. Ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov. 13. Sexuálny život so sebou prináša riziko. 42. Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere.
-1  51. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru. 37. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba. 7. Kto si myslí, že je únavné neustále uvažovať o možných rizikách, zatvára oči pred realitou. 14. Zodpovední sme za všetko čo nám patrí. 56. Je prirodzené, že muži majú väčší sklon k nevere ako ženy. 5. Používanie prezervatívu neznižuje kvalitu sexuálneho zážitku. 44. Len partneri, ktorí sú si verní, môžu byť šťastní. 8. Každý nechránený sexuálny styk je riziko. 16. Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk. 15. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 20. Muži sa s pribúdajúcim vekom stávajú menej zodpovednými v partnerských vzťahoch. 21. Čím sú ľudia vzdelanejší, tým sú zodpovednejší.
0  35. Manželstvo je navždy. 9. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV. 54. Dnes je naivné dôverovať niekomu, že bude verný. 52. Ak chceme udržať partnerský vzťah, musíme dokázať tolerovať prípadnú neveru. 53. Morálne silné osoby vždy dokážu odolať pokušeniu k nevere. 18. Muži sú viac zodpovední za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako ženy. 68. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote. 50. Nevera sa nedá nikdy odpustiť. 24. Ženy uprednostňujú, ak zodpovednosť v sexuálnych záležitostiach preberajú muži. 25. Muži zväčša uprednostňujú prevzatie zodpovednosti v sexuálnych záležitostiach na seba. 32. Čím má niekto viac partnerov, tým je sexuálne spokojnejší. 59. Ľudia príliš potláčajú svoju sexualitu. 65. Homosexuáli sú viac vinní za šírenie HIV/AIDS ako ostatní ľudia.
+1  26. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou. 60. Kto stále zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje sexuálne túžby. 66. Tolerovanie homosexuálneho životného štýlu je príznakom, že spoločnosť je na scestí. 34. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy. 27. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske. 10. Sex je najrizikovejšia súčasť partnerského vzťahu. 12. Počítanie s rizikami spojenými so sexom vedie k väčšiemu pocitu šťastia. 63. Väčšina mladých ľudí sa v podstate sexu bojí. 11. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život. 33. Ľudia, ktorí mali veľa sexuálnych partnerov, zažili veľa sklamania. 62. Nechránený sex nie je nikdy bezpečný. 17. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku.
+2  45. Keď sú si partneri verní, nehrozí im žiadne riziko. 36. Rozvod dnes patrí k bežnému životnému štýlu. 55. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným. 28. Partnerský vzťah trvá iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 58. Monogamia je pre ľudí prirodzená. 3. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie. 39. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere. 70. Tí, ktorí začínajú so sexuálnym životom až po svadbe, sú lepší ľudia.
+3  19. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe. 22. Ľudia s vyšším sociálnym postavením sa v sexuálnom živote správajú menej rizikovo. 49. Nevera je prijateľná, pokiaľ v nej nejde o lásku. 67. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien. 43. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi.
+4  61.Je lepšie počkať so sexom až do svadby. 46. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád.

73. Sex s tým istým partnerom/ partnerkou sa musí po nejakom čase stať nudným.

+5  72. Dobrý milenec/milenka je aj dobrým človekom. 71. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou.

FAKTOR H: Zodpovednosť je ústredným pojmom v sexualite aj v prevencii rizika a kľúčom k nej je rozprávanie sa partnerov o intímnych otázkach

-5 16. Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk. 40. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva.
-4  37. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba. 41. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste. 8. Každý nechránený sexuálny styk je riziko.
-3  27. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske. 47. Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov. 21. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo. 69. Ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov. 68. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote.
-2  38. Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu. 7. Kto si myslí, že je únavné neustále uvažovať o možných rizikách, zatvára oči pred realitou. 51. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru. 62. Nechránený sex nie je nikdy bezpečný. 53. Morálne silné osoby vždy dokážu odolať pokušeniu k nevere. 30. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 36. Rozvod dnes patrí k bežnému životnému štýlu. 46. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád.
-1  4. Aj bez rizika je sex vzrušujúci. 10. Sex je najrizikovejšia súčasť partnerského vzťahu. 29. V súčasnosti sa láska vytráca z partnerských vzťahov. 48. Rozchod býva skôr spôsobený žiarlivosťou podvedeného, než samotným aktom nevery. 44. Len partneri, ktorí sú si verní, môžu byť šťastní. 56. Je prirodzené, že muži majú väčší sklon k nevere ako ženy. 42. Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere. 65. Homosexuáli sú viac vinní za šírenie HIV/AIDS ako ostatní ľudia. 45. Keď sú si partneri verní, nehrozí im žiadne riziko. 60. Kto stále zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje sexuálne túžby. 2. Riziko sa nikdy nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života. 13. Sexuálny život so sebou prináša riziko.
0  23. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 5. Používanie prezervatívu neznižuje kvalitu sexuálneho zážitku. 14. Zodpovední sme za všetko čo nám patrí. 33. Ľudia, ktorí mali veľa sexuálnych partnerov, zažili veľa sklamania. 11. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život. 28. Partnerský vzťah trvá iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 6. Kto nič neriskuje nič nezíska. 3. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie. 26. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou. 67. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien. 57. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva. 59. Ľudia príliš potláčajú svoju sexualitu. 34. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy.
+1  54. Dnes je naivné dôverovať niekomu, že bude verný. 43. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi. 66. Tolerovanie homosexuálneho životného štýlu je príznakom, že spoločnosť je na scestí. 17. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku. 58. Monogamia je pre ľudí prirodzená. 24. Ženy uprednostňujú, ak zodpovednosť v sexuálnych záležitostiach preberajú muži. 63. Väčšina mladých ľudí sa v podstate sexu bojí. 20. Muži sa s pribúdajúcim vekom stávajú menej zodpovednými v partnerských vzťahoch. 52. Ak chceme udržať partnerský vzťah, musíme dokázať tolerovať prípadnú neveru. 19. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe. 39. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere. 35. Manželstvo je navždy.
+2  21. Čím sú ľudia vzdelanejší, tým sú zodpovednejší. 50. Nevera sa nedá nikdy odpustiť. 49. Nevera je prijateľná, pokiaľ v nej nejde o lásku. 55. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným. 12. Počítanie s rizikami spojenými so sexom vedie k väčšiemu pocitu šťastia. 32. Čím má niekto viac partnerov, tým je sexuálne spokojnejší. 25. Muži zväčša uprednostňujú prevzatie zodpovednosti v sexuálnych záležitostiach na seba. 72. Dobrý milenec/milenka je aj dobrým človekom.
+3 22. Ľudia s vyšším sociálnym postavením sa v sexuálnom živote správajú menej rizikovo. 1. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu.

73. Sex s tým istým partnerom/ partnerkou sa musí po nejakom čase stať nudným.

71. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou. 9. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV.
+4  70. Tí, ktorí začínajú so sexuálnym životom až po svadbe, sú lepší ľudia. 61.Je lepšie počkať so sexom až do svadby. 18. Muži sú viac zodpovední za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako ženy.
+5  15. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 64. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali.

FAKTOR I: Sexualita je primárne vecou jednotlivca a nevera je prirodzená

-5 34. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy.  51. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru.
-4  68. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote. 69. Ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov. 33. Ľudia, ktorí mali veľa sexuálnych partnerov, zažili veľa sklamania.
-3  47. Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov. 42. Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere. 30. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 57. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva. 13. Sexuálny život so sebou prináša riziko.
-2 14. Zodpovední sme za všetko čo nám patrí. 36. Rozvod dnes patrí k bežnému životnému štýlu. 2. Riziko sa nikdy nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života. 59. Ľudia príliš potláčajú svoju sexualitu. 1. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu. 43. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi. 52. Ak chceme udržať partnerský vzťah, musíme dokázať tolerovať prípadnú neveru. 48. Rozchod býva skôr spôsobený žiarlivosťou podvedeného, než samotným aktom nevery.
-1  73. Sex s tým istým partnerom/ partnerkou sa musí po nejakom čase stať nudným. 62. Nechránený sex nie je nikdy bezpečný. 60. Kto stále zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje sexuálne túžby. 5. Používanie prezervatívu neznižuje kvalitu sexuálneho zážitku. 24. Ženy uprednostňujú, ak zodpovednosť v sexuálnych záležitostiach preberajú muži. 26. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou. 27. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske. 64. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali. 16. Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk. 4. Aj bez rizika je sex vzrušujúci. 37. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba. 45. Keď sú si partneri verní, nehrozí im žiadne riziko.
0  53. Morálne silné osoby vždy dokážu odolať pokušeniu k nevere. 40. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva. 41. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste. 16. Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk. 25. Muži zväčša uprednostňujú prevzatie zodpovednosti v sexuálnych záležitostiach na seba. 29. V súčasnosti sa láska vytráca z partnerských vzťahov. 38. Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu. 55. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným. 63. Väčšina mladých ľudí sa v podstate sexu bojí. 10. Sex je najrizikovejšia súčasť partnerského vzťahu. 44. Len partneri, ktorí sú si verní, môžu byť šťastní. 23. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 49. Nevera je prijateľná, pokiaľ v nej nejde o lásku.
+1  8. Každý nechránený sexuálny styk je riziko. 15. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 7. Kto si myslí, že je únavné neustále uvažovať o možných rizikách, zatvára oči pred realitou. 20. Muži sa s pribúdajúcim vekom stávajú menej zodpovednými v partnerských vzťahoch. 22. Ľudia s vyšším sociálnym postavením sa v sexuálnom živote správajú menej rizikovo. 21. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo. 65. Homosexuáli sú viac vinní za šírenie HIV/AIDS ako ostatní ľudia. 28. Partnerský vzťah trvá iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 32. Čím má niekto viac partnerov, tým je sexuálne spokojnejší. 50. Nevera sa nedá nikdy odpustiť. 56. Je prirodzené, že muži majú väčší sklon k nevere ako ženy. 18. Muži sú viac zodpovední za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako ženy.
+2  12. Počítanie s rizikami spojenými so sexom vedie k väčšiemu pocitu šťastia. 21. Čím sú ľudia vzdelanejší, tým sú zodpovednejší. 67. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien. 54. Dnes je naivné dôverovať niekomu, že bude verný. 39. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere. 46. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád. 9. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV. 3. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie.
+3  35. Manželstvo je navždy. 17. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku. 19. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe. 71. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou. 61.Je lepšie počkať so sexom až do svadby.
+4 11. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život. 72. Dobrý milenec/milenka je aj dobrým človekom. 58. Monogamia je pre ľudí prirodzená.
+5  70. Tí, ktorí začínajú so sexuálnym životom až po svadbe, sú lepší ľudia. 66. Tolerovanie homosexuálneho životného štýlu je príznakom, že spoločnosť je na scestí.

3. Q-METODOLÓGIA – REALIZÁCIA DISKURZÍVNEHO PRÍSTUPU K SEXUÁLNEMU ZDRAVIU

Táto kapitola pojednáva vo všeobecnosti o tom, čo predstavuje Q-metodologický prístup a aké sú konkrétne kroky pri jeho použití ako výskumného nástroja. Príklady empirického použitia Q-metodológie zamerané na problematiku sexuálneho zdravia nájde čitateľ v kapitole 4.

3. 1. Stručné predstavenie Q-metodológie

Skúmanie naratívnych obsahov spoločenského diskurzu za účelom hlbšieho poznania stratégií ľudského správania je možné realizovať viacerými spôsobmi obsahovej analýzy (bližšie pozri Plichtová, 1996). W. Staintonová Rogersová (1991) podáva kritický prehľad metód užitočných v konštrukcionistickom prístupe v psychológii zdravia, kde okrem rozhovoru, pozorovania a kultúrnej analýzy vyzdvihuje najmä Q metodológiu, ktorá v sebe integruje ako fenomenologický, tak aj kvantitatívny princíp. Q metodológiu vynašiel William Stephenson v 30. rokoch tohto storočia, teda v období pozitivistického boomu, keď aj v psychológii – v snahe vyrovnať sa prírodným vedám – dominovalo úsilie o dosiahnutie maximálne možnej kvantifikácie a merateľnosti psychických vlastností a schopností. U nás systematicky používa Q metodológiu E. Komárik (Komárik,1998, 1986, 1982, 1977, Komárik a Sabol, 1976). Je vlastne určitým paradoxom, že záujem o túto metódu sa znovu oživil v súvislosti s príchodom tzv. kritickej psychológie v 90. rokoch, ktorá sa opiera prevažne o kvalitatívnu metodológiu. Q metodológia priamo smeruje k potrebám kritických sociálnych disciplín a kritickej psychológie zvlášť, je to vlastne reakcia na klasickú psychometriku a tradičnú empirickú psychológiu a je užitočná najmä pre tých, ktorí sa zaoberajú diskurzom a textom (pozri napr. W. Staintonová Rogersová, 1991, R. Stainton Rogers, 1995). Q metodológia dnes výrazne prispieva ku konštruktívnej kritike psychometriky a tradičného empirického pozitivistického prístupu. Na rozdiel od tradičného testového prístupu, kedy sa skupine osôb predloží niekoľko testov a korelujú sa dáta takto získané, v Q prístupe sa, naopak, určitej sade výrokov “predloží” skupina osôb. Podľa W. Stephensona (1970, in Stainton Rogers, 1995, s. 179) sa teda korelujú a následne faktorovo analyzujú osoby, presnejšie ich činnosť pri triedení určitých prvkov (výrokov). W. Stephenson tu sám zdôrazňoval (tamže), že sa zaujíma o ľudskú expresivitu, ktorú nazýval aj – v tradičnom slovníku – operantnou subjektivitou. Človek, subjekt, individualita sa tak stáva skutočným epicentrom pozornosti. Ak triedenými prvkami sú autentické výroky z ekologicky valídneho diskurzu pre danú oblasť (napr. zdravie, sexualita), možno predpokladať, že získané faktorové usporiadanie (zoskupenia osôb) bude vystihovať onú operantnú subjektivitu, t.j. bude dostatočne typické pre konkrétne individuálne konštrukcie skúmanej oblasti, odrážajúce presvedčenia konkrétnych ľudí. Q-metodológia je teda „staronový“ prístup. V literatúre sa stretneme s dvoma pojmami: Q metodológia a Q technika/metodika. Aj keď viacerí súčasní autori (napr. Kerlinger 1972, Stainton Rogers, 1995) tieto pojmy používajú alternatívne, domnievame sa, že je potrebné prinajmenšom pri teoretickom predstavovaní rozlišovať medzi nimi. Q metodológia je metodologický princíp, ktorý vznikol ako reakcia na tradičnú R metodológiu, v ktorej je vedecký záujem zameraný na hľadanie súvislostí, korelácií medzi rôznymi premennými (napr. IQ, pamäť, psychomotorické zručnosti, anatomické danosti, lateralita, atď.) v snahe zistiť, ktoré z nich spolu súvisia, t.j. ako možno napr. na základe poznania jednej psychickej vlastnosti predpovedať mieru inej vlastnosti. Q prístup je „otočený o 90 stupňov“, t.j. zaujíma sa o súvislosti, korelácie medzi jednotlivými respondentami v snahe zistiť, ktoré osoby majú podobnú konšteláciu jednotlivých psychických vlastností, podobné postoje, presvedčenia alebo relatívne blízke diskurzívne konštrukcie a pod.; to nám umožňuje zisťovať, ktoré konštelácie premenných sú reálne a zmysluplné a pre aké osoby sú typické (pokiaľ o respondentoch máme aj ďalšie informácie). Q metodológia teda umožňuje odpovedať na výskumné otázky iného typu ako R metodológia a má preto veľmi špecifické použitie. Q-metodológiu označuje Stainton Rogers (1995) za súčasnú alternatívnu metodológiu. Q technika je konkrétny postup na realizáciu Q metodologického prístupu. Rámcovo ju možno vymedziť týmito bodmi:

(1) Na rozdiel od tradičného testového prístupu, kedy sa skupine osôb predloží sada testov a korelujú sa dáta takto získané, v Q prístupe sa, naopak, určitej sade výrokov “predloží” skupina osôb a následne sa korelujú a dávajú do faktorov osoby (resp. ich konštrukcie výrokov). (2) Na rozdiel od sekvenčného (postupného) posudzovania jednotlivých položiek, je Q triedenie výrokov holistická alebo gestalt procedúra, v ktorej sú navzájom medzi sebou závislé všetky položky. (3) Na rozdiel od výsledného produktu dotazníka, ktorý predstavuje ‘sumu jeho častí‘ je výsledné Q triedenie viac ako “suma jeho častí,“ je vlastne niečím iným – kreatívnou konfiguráciou vytvorenou konkrétnym participantom.

Táto technika, v použiteľnosti takmer neohraničiteľná, je vhodná predovšetkým na skúmanie konštrukcií sociálnych objektov, spôsobov porozumenia sociálnym záležitostiam a sociálnych intervencií a stratégií. Jej výsledkom je získanie rôznorodých vzorcov, odrážajúcich kultúrne porozumenie týmto sociálnym fenoménom. Medzi jej hlavné výhody možno v zhode so P. Stennerom a H. Marshallovou (1999) zaradiť, že umožňuje zachytiť konkrétne modely, ktorými respondenti prezentujú svoje názory; navyše verne zachytáva jedinečnosti ľubovoľného spôsobu prístupu k sledovaným javom a ich porozumenia a zároveň je citlivá na odlišné názory a stanoviská, resp. na rôzne uhly pohľadu. Poznanie takýchto modelov zobrazujúcich špecifické a zároveň od seba odlišné pohľady je mimoriadne dôležité pre cielenú a účinnú podporu sexuálneho zdravia a prevenciu rizikového správania sa. Napokon Q-metodológia umožňuje do značnej miery eliminovať názory a presvedčenia samotných výskumníkov, ak sa používa v tradícii inšpirovanej R. a W. Stainton Rogersovcami , t.j. ak sa neurčuje apriori význam toho, čo položky „naozaj“ označujú (čo je dominantné v kvantitatívnych prístupoch), ani aposteriori význam odpovedí respondentov (čo je postup výrazne uplatňovaný v kvalitatívnych prístupoch), ale namiesto toho sa sleduje štruktúra, ktorú si vytvorili sami respondenti.

3. 2. Ilustrácia aplikácie Q-metodológie

Ako hovorí Rogers (1995), Q-metodologická štúdia obsahuje väčšinou položky v rozsahu od 10 po 100, nazývané Q sada (množina), ktoré treba usporiadať, čo sa nazýva Q triedenie. Každá položka musí byť zatriedená na matrici, ktorá má rovnaký počet okienok ako položiek. Tiež sa odvoláva na Browna (1980), podľa ktorého skúsenosti z výskumu a štatistické porovnania ukázali, že je pre probandov jednoduchšie, ak usporadúvajú položky podľa fixne stanovenej kvázi-normálnej distribúcie, pričom využiteľnosť takto získaných výsledkov je rovnaká, ako bez vopred stanovenej distribúcie. Na ilustráciu uvádzame na obr. č. 1 distribúciu použitú v našej prípadovej štúdii I.

V tejto matrici možno prideliť dve položky obom krajným pozíciám (t.j.-5 aj +5), päť položiek každej z trojok a 13 položiek možno prideliť neutrálnej (nulovej) pozícii. Táto matrica je uspôsobená pre 73 položiek. Tieto položky je optimálne dať probandom každú zvlášť na samostatnom lístočku. Rogers (tamtiež) navrhuje ako uľahčujúcu stratégiu, aby si probandi najprv roztriedili položky na „negatívne,“ „neutrálne“ a „pozitívne.“ Potom ich môžu podrobnejšie kategorizovať od najextrémnejších po najmenej extrémne tak, že postupne zaplnia všetky okienka v matrici. Kedykoľvek počas tohto procesu je možné položky medzi sebou navzájom zamieňať z jedného okienka do druhého, až pokiaľ nie je proband spokojný so svojim triedením. V našich výskumoch sme vynechali fázu rozdeľovania položiek najprv na nesúhlasné, neutrálne a súhlasné a probandi hneď triedili položky do jednotlivých okienok, pričom táto ich činnosť prebiehala bez väčších problémov.

3. 3. Výber vzorky osôb

Medzi ďalšie špecifiká Q-metodológie zaraďuje Rogers (1995) tú skutočnosť, že na rozdiel od tradičnej psychometriky sa vzorka ľudí nevyberá tak, aby jedinci vykazovali čo najviac spoločných charakteristík, ale naopak, aby odrážala diskurzívnu rôznorodosť (diverzitu), ktorá je vlastne v centre záujmu. Pre túto rôznorodosť postačuje 1-5 osôb s odlišnými názormi od ostatných. Q-metodológia si (tamtiež) nerobí nárok na odhadnutie populačnej štatistiky (dokonca je k takémuto odhadu skeptická) v tom zmysle, že určitý vzorec by mal povedzne zahŕňať konkrétne percento populácie alebo okupovať konkrétne percento diskurzívneho priestoru. Mnohí jej používatelia sa namiesto toho snažia dať rovnaký diskurzívny priestor tzv. outsiderom a nefavorizovať v spoločnosti dominantné skupiny.

3. 4. Výber a zostavenie položiek

Keďže Q-metodológia chce počuť čo najviac rôznych hlasov, musia byť prvky rôznorodých diskurzov obsiahnuté už v položkách. Ako hlavné zdroje získavania vzoriek odlišných diskurzov doporučuje Rogers (tamtiež, s. 184):

 1. individuálne alebo skupinové rozhovory (interview),
 2. prehľadávanie literatúry (profesionálnej a/alebo populárnej),
 3. sledovanie médií,
 4. kultúrnu skúsenosť výskumníkov.

Samozrejme, môžu sa použiť aj iné zdroje, pokiaľ sa nimi zabezpečí, že probandi budú mať v položkách zahrnuté prvky svojho diskurzu. Z vlastnej skúsenosti môžme uviesť napríklad písanie krátkych slohových prác alebo dokončovanie neúplných viet v takých skupinách ľudí, s akými sa plánuje robiť následne Q triedenie, čo umožňuje zaradiť prvky ich diskurzu do položiek, ktoré budú triediť. V ďalšej fáze je potrebné zostaviť z takto získaných materiálov položky v tvare výrokov. Ako hovorí Rogers, získaný materiál je treba triediť, usporiadať a kondenzovať tak, aby poskytol reprezentatívnu oblasť výrokov, pričom počiatočná verzia by mala obsahovať zhruba trojnásobný počet výrokov (položiek) definitívnej verzie. Pri ich redukcii na tretinu navrhuje riadiť sa tým, aby sa zabezpečila ich:

(a) vybalancovanosť (v zmysle pólov želanej metriky, napr. „najviac opisné/najviac neopisné“), pomocou ich triedenia na pozitívne, neutrálne a negatívne z rôznych uhlov pohľadu, (b) vhodnosť a použiteľnosť z hľadiska sledovaného problému (témy), (c) zrozumiteľnosť a jednoduchosť a (d) úplnosť (komplexnosť).

3. 5. Matematicko-štatistické spracovanie Q-triedení

Matematicko-štatistické spracovanie výsledkov Q-triedenia možno vykonať pomocou štandardných komerčne dostupných softwarových balíkov, napr. SPSS. Jadro matematicko-štatistického spracovania spočíva na korelačnej analýze a na nej postavenej redukcii do podoby rotovanej faktorovej analýzy. Existujú aj špeciálne Q-programy, napríklad pcq alebo q-com, ktoré však predstavujú uľahčenie iba vo fáze zadávania dát do dátového súboru v počítači a pri automatickom spracovaní výstupu do podoby tzv. virtuálnych faktorov (bližšie pozri v prípadovej štúdii I). Štatistické operácie, ktoré sa vykonávajú, zhŕňa Rogers (1995, str. 186-187) takto:

 1. Každé Q-triedenie sa vloží ako dáta.
 2. Štatistický program potom koreluje každé Q-triedenie s každým ďalším Q-triedením, t.j. všetky Q-triedenia navzájom.
 3. Takto vzniknutá interkorelačná matrica sa potom faktorovo analyzuje, zvyčajne na základe procedúry hlavných (principal) komponentov v štatistickom programe. (Štatistický balík pcq však používa centroidnú faktorovú analýzu namiesto procedúry hlavných komponentov.)
 4. Výsledná faktorová analýza je rotovaná na „jednoduchú štruktúru“. Jednotlivé faktory združujú respondentov, ktorí majú významne podobné triedenie výrokov.
 5. Všetky faktory, ktoré sa dajú použiť, sú znovu-vyjadrené ako „najlepší odhad“ Q-triedenia, ktoré ich reprezentuje.

Ako vysvetľuje Rogers, pri tomto postupe ide vlastne o to, aby sýtenie každého Q-triedenia bolo čo najväčšie v jednom faktore a nevýznamné v iných, čo je vlastne dosahované rotáciou. Najčastejšie sa v súčasnosti používa Varimax rotácia, ktorá nahradila pôvodnú ručnú rotáciu. Takto získané faktory je potom potrebné interpretovať.

3. 6. Interpretácia výsledných tzv. virtuálnych faktorov

Pri interpretácii virtuálnych faktorov možno použiť viacero postupov. Jednotlivé alternatívy budeme podrobne ilustrovať v 4. kapitole. Základný postup uvažovania a interpretovania možno vo všeobecnosti zhrnúť do týchto krokov:

 1. Potrebné je zistiť, čím sa daný faktor najviac odlišuje od ostatných. T.j. treba si všímať, ktoré položky ho najviac sýtia, pričom zároveň nepodstatne sýtia iné faktory.
 2. Vhodné je zamerať sa na položky, ktoré sa umiestnili na extrémnych polohách matrice, t.j. dosiahli hodnoty (+,-) 5 a 4.
 3. Treba podrobne sledovať vzťahy medzi jednotlivými položkami, ktoré odrážajú charakteristické špecifiká konkrétneho diskurzu stelesneného v sledovanom faktore a vytvárajú tak vlastne typický vzorec. Tento posledný krok je najnáročnejší, pretože, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch, vyžaduje sledovanie všetkých položiek faktora a starostlivé hľadanie vzťahov podobností a rozdielností medzi nimi, ktoré vytvárajú konkrétny vzorec diskurzu.

Ako hovorí Rogers, každý faktor reprezentuje úplne alternatívne porozumenie sledovanej problematiky a rôzne diskurzy obsiahnuté v jednotlivých faktoroch sú vzájomne dialogické (resp. komplementárne). Tiež sa doporučuje ponechať probandom priestor na komentáre, v ktorom sa môžu vyjadriť k svojmu umiestňovaniu položiek. Užitočné je aj získanie základných demografických ukazovateľov, ktoré môžu pomôcť ozrejmiť, či určité hlasy zaznievajú zo špecifických socio/sub/kultúrnych prostredí.

Q-metodológia umožňuje pokryť širokú arénu diskurzov o danej téme a vysvetliť jej porozumenie z mnohých uhlov pohľadu. Vďaka nej je potom možné plánovať veľmi účinné a cielené intervencie do sledovaných spoločemských problémov, v našom prípade do oblasti sexuálneho zdravia.

FAKTOR A

-5  42. Sexuálna výchova učí ako sa nestať homosexuálom. 53. Sexuálnu výchovu má učiť kňaz. 3. So zavedením sexuálnej výchovy sa má začať až na SŠ.
-4  49. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou. 17. Predmanželský sex je dôsledkom nesprávnej sexuálnej výchovy. 23. Aj prostitútky plnia svoju spoločenskú funkciu. 4. Sexuálna výchova na ZŠ je navádzanie žiakov napredčasný sex. život.
-3  52. Sexuálna výchova sa nemusí zaoberať pojmom láska. 1. Žiaci II.stupňa ZŠ nie sú zrelí pre informácie z oblasti sexuálnej výchovy. 14. Sexuálna výchova má prebiehať len v rodine. 59. Nepotrebujem sa rozprávať o sexuálnych otázkach. 18. V sexuálnej výchove nie je správne rozprávať o všetkom.
-2 58. Dokážem sa otvorene rozprávať o sexuálnych otázkach. 39. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je potláčanie sexuálneho pudu. 8. Sexuálna výchova na ZŠ je úplne nedostatočná. 25. Sexuálnu výchovu majú učiť odborníci (lekár, soc. pracovník) nie pedagógovia zo školy. 31. Cieľom sexuálnej výchovy je spoznať vlastné telo. 37. V rodine (v ktorej som vyrastal/la) je (bola) téma sexu tabu.
-1 6. Pedagógovia na ZŠ nemajú záujem o vyučovanie sex. výchovy ako ich predmetu. 55.Homosexuáli sú viac vinní za šírenie AIDS ako ostatní ľudia. 24. Tí, ktorí nemali sexuálnu výchovu majú obyčajne problémy vo svojom sexuálnom živote. 38. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je zachovanie nevinnosti do manželstva. 15. Sexualita je na Slovensku stále tabu. 19. Názorné pomôcky do sexuálnej výchovy nepatria. 5. Pedagógovia na ZŠ nemajú záujem o zavedenie sex. výchovy na ich školu.
0  11. Učitelia, ktorí by v rámci svojich predmetov mohli hovoriť k sexuálnym témam sa tomu vyhýbajú. 21. Niektorí ľudia si myslia, že sú zaujímaví, ale pritom sú trápni. 41. Sexuálna výchova učí tolerancii k homosexuálom. 12. Časopisy so sexuálnou tématikou navádzajú k sexu. 48. Sex je najrizikovejšou súčasťou partnerského vzťahu. 32. Sexuálna výchova je cesta k sebapoznaniu. 9.Výchova k rodičovstvu je na prvom mieste, potom až sexuálna výchova. 27. Prvoradou funkciou sexuality je reprodukcia. 54. Každý kto začne so sexuálnym životom má používať antikoncepciu. 47. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné.
+1  56. Interupcia je nemorálna. 60. Mám dosť informácií o vlastnej sexualite. 7. To, čo vedia dnešní 14-roční o sexe a sexualite je až dosť. 30. Masturbácia je prejavom nezrelosti. 44. Sexuálna výchova nemôže predpisovať, ako sa máme sexuálne správať. 20. Ani naši rodičia nemali sexuálnu výchovu a nič zlé sa im nestalo. 36. Rodičia sú pre deti zdrojom základných informácií o sexualite.
+2  43. Dospievajúci človek sa má viesť k morálke a nie k sexualite. 16. V poslednej dobe sa u nás o sexe rozpráva otvorene. 50. Ľudia málo hovoria o svojom sexuálnom živote. 35. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 22. Sex je súčasťou spoznávania sa partnerov. 57. Najvhodnejšou antikoncepciou pre mladých je prezervatív.
+3 45. Sexuálnu výchovu má učiť pedagóg. 40. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je kultivovanie sexuálneho pudu. 28. Sexualita je boží dar. 29. Predčasný sexuálny život prináša len sklamanie. 2. Žiaci II.stupňa ZŠ majú záujem o pravidelnú sexuálnu výchovu na ich škole.
+4 10. Sexuálna výchova má byť v rodine, škole, aj prostredníctvom masmédií. 46. Len žena má právo rozhodnúť, či si plod ponechá alebo nie. 34. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 2. Žiaci II.stupňa ZŠ majú záujem o pravidelnú sexuálnu výchovu na ich škole.
+5  13. Sexuálna výchova sa má rovnakou mierou zaoberať otázkami sexuality, partnerstva a rodičovstva. 51. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý je založený na láske. 26. V sexualite má byť rovnoprávnosť medzi mužom a ženou.

FAKTOR B

-5 7. To, čo vedia dnešní 14-roční o sexe a sexualite je až dosť. 8. Sexuálna výchova na ZŠ je úplne nedostatočná. 17. Predmanželský sex je dôsledkom nesprávnej sexuálnej výchovy.
-4 3. So zavedením sexuálnej výchovy sa má začať až na SŠ. 15. Sexualita je na Slovensku stále tabu. 1. Žiaci II.stupňa ZŠ nie sú zrelí pre informácie z oblasti sexuálnej výchovy. 4. Sexuálna výchova na ZŠ je navádzanie žiakov napredčasný sex. život.
-3 30. Masturbácia je prejavom nezrelosti. 51. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý je založený na láske. 21. Kresťanské zásady sú najlepším východiskom sexuálnej výchovy. 46. Len žena má právo rozhodnúť, či si plod nechá, alebo nie. 47. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné.
-2 29. Predčasný sexuálny život prináša len sklamanie. 48. Sex je najrizikovejšou súčasťou partnerského vzťahu. 18. V sexuálnej výchove nie je správne rozprávať o všetkom. 14. Sexuálna výchova má prebiehať len v rodine. 11. Učitelia, ktorí by v rámci svojich predmetov mohli hovoriť k sexuálnym témam sa tomu vyhýbajú. 39. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je potláčanie sexuálneho pudu.
-1 38. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je zachovanie nevinnosti do manželstva. 25. Sexuálnu výchovu majú učiť odborníci (lekár, soc. pracovník) nie pedagógovia zo školy. 33. Pri výučbe sexuálnej výchovy sa nesmie používať znázornenie sexuálneho styku. 43. Dospievajúci človek sa má viesť k morálke a nie k sexualite. 57. Najvhodnejšou antikoncepciou pre mladých je prezervatív. 59. Nepotrebujem sa rozprávať o sexuálnych otázkach. 24. Vadí mi, keď ma stále niekto kontroluje.
0 27. Prvoradou funkciou sexuality je reprodukcia. 19. Názorné pomôcky do sexuálnej výchovy nepatria. 45. Sexuálnu výchovu má učiť pedagóg. 53. Sexuálnu výchovu má učiť kňaz. 5. Pedagógovia na ZŠ nemajú záujem o zavedenie sex. výchovy na ich školu. 6. Pedagógovia na ZŠ nemajú záujem o vyučovanie sex. výchovy ako ich predmetu. 42. Sexuálna výchova učí ako sa nestať homosexuálom. 54. Každý kto začne so sexuálnym životom má používať antikoncepciu. 55.Homosexuáli sú viac vinní za šírenie AIDS ako ostatní ľudia. 44. Sexuálna výchova nemôže predpisovať, ako sa máme sexuálne správať.
+1 56. Interupcia je nemorálna. 12. Časopisy so sexuálnou tématikou navádzajú k sexu. 37. V rodine (v ktorej som vyrastal/la) je (bola) téma sexu tabu. 20. Ani naši rodičia nemali sexuálnu výchovu a nič zlé sa im nestalo. 52. Sexuálna výchova sa nemusí zaoberať pojmom láska. 40. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je kultivovanie sexuálneho pudu. 58. Dokážem sa otvorene rozprávať o sexuálnych otázkach.
+2 28. Sexualita je boží dar. 35. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 49. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou. 36. Rodičia sú pre deti zdrojom základných informácií o sexualite. 41. Sexuálna výchova učí tolerancii k homosexuálom. 9.Výchova k rodičovstvu je na prvom mieste, potom až sexuálna výchova.
+3 50. Ľudia málo hovoria o svojom sexuálnom živote. 2. Žiaci II.stupňa ZŠ majú záujem o pravidelnú sexuálnu výchovu na ich škole. 23. Aj prostitútky plnia svoju spoločenskú funkciu. 26. V sexualite má byť rovnoprávnosť medzi mužom a ženou. 60. Mám dosť informácií o vlastnej sexualite.
+4 34. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 32. Sexuálna výchova je cesta k sebapoznaniu. 13. Sexuálna výchova sa má rovnakou mierou zaoberať otázkami sexuality, partnerstva a rodičovstva. 31. Cieľom sexuálnej výchovy je spoznať vlastné telo.
+5 16. V poslednej dobe sa u nás o sexe rozpráva otvorene. 22. Sex je súčasťou spoznávania sa partnerov. 10. Sexuálna výchova má byť v rodine, škole, aj prostredníctvom masmédií.

FAKTOR  C

-5 17. Predmanželský sex je dôsledkom nesprávnej sexuálnej výchovy. 4. Sexuálna výchova na ZŠ je navádzanie žiakov napredčasný sex. život. 24. Tí, ktorí nemali sexuálnu výchovu majú obyčajne problémy vo svojom sexuálnom živote.
-4 15. Sexualita je na Slovensku stále tabu. 21. Kresťanské zásady sú najlepším východiskom sexuálnej výchovy. 3. So zavedením sexuálnej výchovy sa má začať až na SŠ. 14. Sexuálna výchova má prebiehať len v rodine.
-3 19. Názorné pomôcky do sexuálnej výchovy nepatria. 27. Prvoradou funkciou sexuality je reprodukcia. 29. Predčasný sexuálny život prináša len sklamanie. 39. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je potláčanie sexuálneho pudu. 30. Masturbácia je prejavom nezrelosti.
-2 38. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je zachovanie nevinnosti do manželstva. 20. Ani naši rodičia nemali sexuálnu výchovu a nič zlé sa im nestalo. 28. Sexualita je boží dar. 1. Žiaci II.stupňa ZŠ nie sú zrelí pre informácie z oblasti sexuálnej výchovy. 41. Sexuálna výchova učí tolerancii k homosexuálom. 42. Sexuálna výchova učí ako sa nestať homosexuálom.
-1 45. Sexuálnu výchovu má učiť pedagóg. 9.Výchova k rodičovstvu je na prvom mieste, potom až sexuálna výchova. 47. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné. 48. Sex je najrizikovejšou súčasťou partnerského vzťahu. 37. V rodine (v ktorej som vyrastal/la) je (bola) téma sexu tabu. 46. Len žena má právo rozhodnúť, či si plod nechá, alebo nie. 53. Sexuálnu výchovu má učiť kňaz.
0 51. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý je založený na láske. 54. Každý kto začne so sexuálnym životom má používať antikoncepciu. 35. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 56. Interupcia je nemorálna. 31. Cieľom sexuálnej výchovy je spoznať vlastné telo. 59. Nepotrebujem sa rozprávať o sexuálnych otázkach. 36. Rodičia sú pre deti zdrojom základných informácií o sexualite. 58. Dokážem sa otvorene rozprávať o sexuálnych otázkach. 52. Sexuálna výchova sa nemusí zaoberať pojmom láska. 18. V sexuálnej výchove nie je správne rozprávať o všetkom.
+1 50. Ľudia málo hovoria o svojom sexuálnom živote. 57. Najvhodnejšou antikoncepciou pre mladých je prezervatív. 60. Mám dosť informácií o vlastnej sexualite. 6. Pedagógovia na ZŠ nemajú záujem o vyučovanie sex. výchovy ako ich predmetu. 5. Pedagógovia na ZŠ nemajú záujem o zavedenie sex. výchovy na ich školu. 43. Dospievajúci človek sa má viesť k morálke a nie k sexualite. 55.Homosexuáli sú viac vinní za šírenie AIDS ako ostatní ľudia.
+2 26. V sexualite má byť rovnoprávnosť medzi mužom a ženou. 32. Sexuálna výchova je cesta k sebapoznaniu. 49. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou. 12. Časopisy so sexuálnou tématikou navádzajú k sexu. 44. Sexuálna výchova nemôže predpisovať, ako sa máme sexuálne správať. 40. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je kultivovanie sexuálneho pudu.
+3 2. Žiaci II.stupňa ZŠ majú záujem o pravidelnú sexuálnu výchovu na ich škole. 16. V poslednej dobe sa u nás o sexe rozpráva otvorene. 11. Učitelia, ktorí by v rámci svojich predmetov mohli hovoriť k sexuálnym témam sa tomu vyhýbajú. 22. Sex je súčasťou spoznávania sa partnerov. 25. Sexuálnu výchovu majú učiť odborníci (lekár, soc. pracovník) nie pedagógovia zo školy.
+4 10. Sexuálna výchova má byť v rodine, škole, aj prostredníctvom masmédií. 23. Aj prostitútky plnia svoju spoločenskú funkciu. 34. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 33. Pri výučbe sexuálnej výchovy sa nesmie používať znázornenie sexuálneho styku.
+5 13. Sexuálna výchova sa má rovnakou mierou zaoberať otázkami sexuality, partnerstva a rodičovstva. 7. To, čo vedia dnešní 14-roční o sexe a sexualite je až dosť. 8. Sexuálna výchova na ZŠ je úplne nedostatočná.

FAKTOR  D

-5 1. Žiaci II.stupňa ZŠ nie sú zrelí pre informácie z oblasti sexuálnej výchovy. 3. So zavedením sexuálnej výchovy sa má začať až na SŠ. 42. Mám dobrý pocit, keď si stojím za svojou vecou a nedám sa inými ovplyvniť.
-4 33. Pri výučbe sexuálnej výchovy sa nesmie používať znázornenie sexuálneho styku. 30. Masturbácia je prejavom nezrelosti. 59. Nepotrebujem sa rozprávať o sexuálnych otázkach. 38. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je zachovanie nevinnosti do manželstva.
-3 4. Sexuálna výchova na ZŠ je navádzanie žiakov napredčasný sex. život. 19. Názorné pomôcky do sexuálnej výchovy nepatria. 23. Aj prostitútky plnia svoju spoločenskú funkciu. 45. Sexuálnu výchovu má učiť pedagóg. 18. V sexuálnej výchove nie je správne rozprávať o všetkom.
-2 14. Sexuálna výchova má prebiehať len v rodine. 52. Sexuálna výchova sa nemusí zaoberať pojmom láska. 7. To, čo vedia dnešní 14-roční o sexe a sexualite je až dosť. 53. Sexuálnu výchovu má učiť kňaz. 16. V poslednej dobe sa u nás o sexe rozpráva otvorene. 37. V rodine (v ktorej som vvyrastal/a) je (bola) téma sexu tabu.
-1 41. Sexuálna výchova učí tolerancii k homosexuálom. 17. Predmanželský sex je dôsledkom nesprávnej sexuálnej výchovy. 9.Výchova k rodičovstvu je na prvom mieste, potom až sexuálna výchova. 39. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je potláčanie sexuálneho pudu. 21. Kresťanské zásady sú najlepším východiskom sexuálnej výchovy. 28. Sexualita je boží dar. 29. Predčasný sexuálny život prináša len sklamanie.
0 12. Časopisy so sexuálnou tématikou navádzajú k sexu. 24. Tí, ktorí nemali sexuálnu výchovu majú obyčajne problémy vo svojom sexuálnom živote. 27. Prvoradou funkciou sexuality je reprodukcia. 43. Dospievajúci človek sa má viesť k morálke a nie k sexualite. 5. Pedagógovia na ZŠ nemajú záujem o zavedenie sex. výchovy na ich školu. 60. Mám dosť informácií o vlastnej sexualite. 48. Sex je najrizikovejšou súčasťou partnerského vzťahu. 56. Interupcia je nemorálna. 10. Sexuálna výchova má byť v rodine, škole, aj prostredníctvom masmédií. 46. Len žena má právo rozhodnúť, či si plod nechá, alebo nie.
+1 55.Homosexuáli sú viac vinní za šírenie AIDS ako ostatní ľudia. 34. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 20. Ani naši rodičia nemali sexuálnu výchovu a nič zlé sa im nestalo. 40. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je kultivovanie sexuálneho pudu. 15. Sexualita je na Slovensku stále tabu. 25. Sexuálnu výchovu majú učiť odborníci (lekár, soc. pracovník) nie pedagógovia zo školy. 31. Cieľom sexuálnej výchovy je spoznať vlastné telo.
+2 50. Ľudia málo hovoria o svojom sexuálnom živote. 36. Rodičia sú pre deti zdrojom základných informácií o sexualite. 58. Dokážem sa otvorene rozprávať o sexuálnych otázkach. 47. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné. 35. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 54. Každý kto začne so sexuálnym životom má používať antikoncepciu.
+3 44. Sexuálna výchova nemôže predpisovať, ako sa máme sexuálne správať. 51. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý je založený na láske. 8. Sexuálna výchova na ZŠ je úplne nedostatočná. 22. Sex je súčasťou spoznávania sa partnerov. 26. V sexualite má byť rovnoprávnosť medzi mužom a ženou.
+4 32. Sexuálna výchova je cesta k sebapoznaniu. 6. Pedagógovia na ZŠ nemajú záujem o vyučovanie sex. výchovy ako ich predmetu. 13. Sexuálna výchova sa má rovnakou mierou zaoberať otázkami sexuality, partnerstva a rodičovstva. 49. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou.
+5 57. Najvhodnejšou antikoncepciou pre mladých je prezervatív. 11. Učitelia, ktorí by v rámci svojich predmetov mohli hovoriť k sexuálnym témam sa tomu vyhýbajú. 2. Žiaci II.stupňa ZŠ majú záujem o pravidelnú sexuálnu výchovu na ich škole.

FAKTOR  E

-5 4. Sexuálna výchova na ZŠ je navádzanie žiakov napredčasný sex. život. 3. So zavedením sexuálnej výchovy sa má začať až na SŠ. 37. V rodine (v ktorej som vyrastal/la) je (bola) téma sexu tabu.
-4 49. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou. 28. Sexualita je boží dar. 30. Masturbácia je prejavom nezrelosti. 53. Sexuálnu výchovu má učiť kňaz.
-3 38. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je zachovanie nevinnosti do manželstva. 21. Kresťanské zásady sú najlepším východiskom sexuálnej výchovy. 55.Homosexuáli sú viac vinní za šírenie AIDS ako ostatní ľudia. 20. Ani naši rodičia nemali sexuálnu výchovu a nič zlé sa im nestalo. 1. Žiaci II.stupňa ZŠ nie sú zrelí pre informácie z oblasti sexuálnej výchovy.
-2 45. Sexuálnu výchovu má učiť pedagóg. 33. Pri výučbe sexuálnej výchovy sa nesmie používať znázornenie sexuálneho styku. 17. Predmanželský sex je dôsledkom nesprávnej sexuálnej výchovy. 56. Interupcia je nemorálna. 46. Len žena má právo rozhodnúť, či si plod nechá, alebo nie. 42. Sexuálna výchova učí ako sa nestať homosexuálom.
-1 25. Sexuálnu výchovu majú učiť odborníci (lekár, soc. pracovník) nie pedagógovia zo školy. 43. Dospievajúci človek sa má viesť k morálke a nie k sexualite. 18. V sexuálnej výchove nie je správne rozprávať o všetkom. 15. Sexualita je na Slovensku stále tabu. 14. Sexuálna výchova má prebiehať len v rodine. 23. Aj prostitútky plnia svoju spoločenskú funkciu. 9.Výchova k rodičovstvu je na prvom mieste, potom až sexuálna výchova.
0 41. Sexuálna výchova učí tolerancii k homosexuálom. 24. Tí, ktorí nemali sexuálnu výchovu majú obyčajne problémy vo svojom sexuálnom živote. 44. Sexuálna výchova nemôže predpisovať, ako sa máme sexuálne správať. 32. Sexuálna výchova je cesta k sebapoznaniu. 27. Prvoradou funkciou sexuality je reprodukcia. 57. Najvhodnejšou antikoncepciou pre mladých je prezervatív. 39. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je potláčanie sexuálneho pudu. 16. V poslednej dobe sa u nás o sexe rozpráva otvorene. 19. Názorné pomôcky do sexuálnej výchovy nepatria. 48. Sex je najrizikovejšou súčasťou partnerského vzťahu.
+1 7. To, čo vedia dnešní 14-roční o sexe a sexualite je až dosť. 31. Cieľom sexuálnej výchovy je spoznať vlastné telo. 40. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je kultivovanie sexuálneho pudu. 2. Žiaci II.stupňa ZŠ majú záujem o pravidelnú sexuálnu výchovu na ich škole. 35. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 29. Predčasný sexuálny život prináša len sklamanie. 12. Časopisy so sexuálnou tématikou navádzajú k sexu.
+2 22. Sex je súčasťou spoznávania sa partnerov. 60. Mám dosť informácií o vlastnej sexualite. 5. Pedagógovia na ZŠ nemajú záujem o zavedenie sex. výchovy na ich školu. 6. Pedagógovia na ZŠ nemajú záujem o vyučovanie sex. výchovy ako ich predmetu. 47. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné. 11. Učitelia, ktorí by v rámci svojich predmetov mohli hovoriť k sexuálnym témam sa tomu vyhýbajú.
+3 59. Nepotrebujem sa rozprávať o sexuálnych otázkach. 50. Ľudia málo hovoria o svojom sexuálnom živote. 52. Sexuálna výchova sa nemusí zaoberať pojmom láska. 13. Sexuálna výchova sa má rovnakou mierou zaoberať otázkami sexuality, partnerstva a rodičovstva. 8. Sexuálna výchova na ZŠ je úplne nedostatočná.
+4 51. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý je založený na láske. 26. V sexualite má byť rovnoprávnosť medzi mužom a ženou. 10. Sexuálna výchova má byť v rodine, škole, aj prostredníctvom masmédií. 58. Dokážem sa otvorene rozprávať o sexuálnych otázkach.
+5 34. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 36. Rodičia sú pre deti zdrojom základných informácií o sexualite. 54. Každý kto začne so sexuálnym životom má používať antikoncepciu.

4. DISKURZÍVNE KONŠTRUKCIE SEXUALITY A SEXUÁLNEHO ZDRAVIA – EMPIRICKÉ ŠTÚDIE

V tejto kapitole sú uvedené tri prípadové Q-metodologické štúdie. Prvé dve sú robené na vzorke vysokoškolákov a ukazujú rôzne postupy skúmania ich diskurzov v oblasti sexuality. V didaktickom záujme prezentujeme na rozdiel od bežnej formy publikovania vo vedeckej literatúre viaceré alternatívne možnosti spracovania a interpretácie výsledkov. Tretia štúdia je relatívne samostatná a jej hlavným cieľom je ukázať rozdielnosť Q a R metodológie a možnosti využitia ich komplementarity; štúdia sa realizuje v oblasti sexuálnej výchovy.

4. 1. Prípadová štúdia I. – rizikovosť diskurzívnych konštrukcií

V tejto štúdii sme sa pokúsili zachytiť individuálne konštrukcie v oblasti sexuality, ktoré na jednej strane vychádzajú z aktuálneho spoločenského diskurzu v tejto oblasti a na druhej strane by sa mali uplatňovať v individuálnych stratégiách správania sa či v očakávaniach správania sa druhých. Zamerali sme sa predovšetkým na problematiku rizika v kontexte sexuality/sexu, partnerstva, vernosti a zodpovednosti. Štúdia sa realizovala na vzorke 60 vysokoškolákov. Z didaktického hľadiska najprv podrobne ilustrujeme postup získavania položiek (výrokov) pre Q-triedenie. Nasleduje podrobný opis výsledkov – získaných faktorov z Q-faktorovej analýzy – vo viacerých alternatívnych variantoch.

4. 1. 1. TVORBA POLOŽIEK A ADMINISTRÁCIA Q – TRIEDENIA

Výsledky Q-triedenia závisia do značnej miery od výrokov, ktoré sa predložia respondentom na zatriedenie, aj od samotného spôsobu administrácie. Skôr než sa pristúpi k získavaniu materiálu ktorý bude podkladom pre výber výrokov, je užitočné položiť si pár základných otázok, na ktoré by sme mali nájsť vopred odpovede – Na akú konkrétnu oblasť sa výskum zameriava? Akej vekovej kategórii budeme Q-typy admistrovať? Akým spôsobom výroky získame?

Bez presného vyjasnenia si postupu práce sa môžeme ľahko dopustiť chýb, ktoré ovplyvnia celý výsledok výskumu. V nasledujúcej kapitole sa budeme podrobnejšie zaoberať:

(a) spôsobmi získavania vhodných výrokov pre Q-typy (b) štylistickou a obsahovou úpravou výrokov (c) zostavovaním Q-typu (d) administráciou Q-typu.

SPÔSOBY ZÍSKAVANIA VÝROKOV PRE Q-TYPY

Súbor výrokov, ktoré predkladáme respondentom na roztriedenie nazýva Kerlinger (1972) Q-typy. Tematický rámec pre zostavenie Q-typu bol v našom výskume vymedzený piatimi kľúčovými slovami, ku ktorým bolo nutné zozbierať vhodné výroky. Konkrétne išlo o témy: riziko, zodpovednosť, partnerstvo, vernosť, sexualita/sex.

Pri zvažovaní zdrojov, z ktorých chceme získať vhodné výroky, musíme mať na pamäti, že všetky výroky by mali „spadať“ do jednej „diskurzívnej arény“. To znamená, že sa musia týkať pomerne koherentnej tematickej oblasti a jazykovo musia byť primerané reálnej konverzácii skúmanej populácie. Ak chceme administrovať Q-triedenie dospievajúcej mládeži, nemôžeme použiť slovník dospelých osôb a naopak. Pri výbere a úprave výrokov je dôležité používať také výrazy, ktoré nesú významy autentické pre skúmanú skupinu a zvolením vhodného slovníka zabezpečíme, že skúmaná skupina bude výrokom skutočne rozumieť.

V našom prípade bola skúmanou vzorkou vysokoškolská mládež. Aby sme získali čo najviac podkladového materiálu pre výber výrokov do Q-typu, požiadali sme študentov o vyplnenie troch druhov dotazníkov:

 • eseje na zadané témy
 • voľné odpovede v dotazníku na tému riziko a ohrozenie
 • voľné odpovede na sedem otázok. z oblasti partnerstva a sexuality

Všetky tri dotazníky boli anonymné a ich súčasťou boli základné informácie o respondentovi.

Eseje

Študentov stredných a vysokých škôl sme požiadali, aby napísali krátku esej na témy: riziko, zodpovednosť, partnerstvo, vernosť a sexualita/sex (tab. č. 2). Touto cestou sme získali nielen autentický materiál pre vytvorenie samotného Q-typu, ale súčasne sme sa priblížili k spôsobu myslenia, prežívaniu a vnímaniu súčasnej mládeže v daných piatich témach.

Tab. č. 2 Inštrukcia k písaniu esejí pre mladých ľudí

Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9__________________________________________________________________________

“Výskum súčasného životného štýlu mládeže” ———————————————————

Prosíme Vás, zamyslite sa nad nasledujúcimi piatimi slovami a ich možnými vzájomnými vzťahmi:

RIZIKO – ZODPOVEDNOSŤ – PARTNERSTVO – VERNOSŤ – SEXUALITA/SEX

Popíšte voľne, v rozsahu aspoň jednej strany, čo u Vás vzbudzujú, aké zážitky a situácie z Vášho života vo Vás vyvolávajú. Ubezpečujeme Vás, že Vami napísaný text ostane anonymný a bude slúžiť výlučne na výskumné ciele. Ďakujeme za spoluprácu. Vek Pohlavie Druh školy Ročník Text:  

Pre ilustráciu uvádzame niekoľko autentických výrokov: Prírodovedecká fakulta UK, prvý ročník: Žena, (18 rokov): „V partnerstve uprednostňujem sex až po „odvedení od oltára“.“ Žena, (18): „Rozvod je bežná a vlastne každodenná záležitosť.“  Muž (18): „Partnerstvo, vernosť a zodpovednosť pokladám za najdôležitejšie faktory zodpovedného pohlavného života.“ Gymnázium, druhý ročník: Žena (15): „Partnerský vztah bez vernosti je len pretvárkou“ „Pri nevere vzniká riziko nákazy pohlavnými chorobami.“ Muž (16): „V partnerstve sa sex považuje za samozrejmú vec.“ Stredná odborná škola, druhý ročník: Žena (15): „Keď sa vzťah zakladá na absolútnej dôvere, nehrozí žiadna pohlavná choroba.“ Obdorné učilište, druhý ročník: Muž (16): „Riziko sprevádza každého človeka, ale netreba si ho veľmi všímať, pretože by som ani nohou nevykročil z bytu.“ Žena (16): „Riziko – riskujeme celý život a vo všetkom. Riziko je súčasťou partnerského života.“ Témy esejí boli zámerne postavené široko. Cieľom bolo ponechať študentom čo možno najviac priestoru pre ich vlastné vyjadrenia. Výhody: Respondenti pristupujú k písaniu esejí každý vlastným spôsobom. Téma, napr. riziko, môže byť poňatá všeobecne alebo naopak, môže byť veľmi úzko zameraná na jeden-dva druhy rizík. To umožňuje zmapovať celú škálu rizík ktoré respondenti vo svojom živote vnímajú a súčasne získať prehľad o tom, ktoré konkrétne riziká (a v ktorej oblasti života) vnímajú mladí ľudia ako najviac ohrozujúce. Nevýhody: Analýza textu je časovo náročná, obsiahly a neštrukturvaný text je málo prehľadný. Voľné odpovede na témy riziko a ohrozenie Okrem písania esejí sme pri zbieraní materiálu vhodného pre výber výrokov použili aj krátky dotazník. Úlohou študentov bolo v prvej časti odpovedať na dve položené otázky (tab. č. 3): (1) „Čo rozumiete pod rizikom?“, (2) „Kedy a v čom sa cítite najviac ohrozený/á?“ Tab. č. 3 Dotazník na témy “riziko” a “ohrozenie”

 Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV _________________________________________________

 “Výskum súčasného životného štýlu mládeže”

—————————————————————

Zúčastňujete sa výskumu životného štýlu mládeže. Otázky, ktoré Vám položíme, sú úmyselne postavené široko, lebo každý má na život svoj názor. Máte možnosť úplne voľne odpovedať, na tieto otázky neexistujú žiadne správne ani nesprávne odpovede. Napríklad v prvej otázke: je prirodzené, že každý môže považovať za riziko niečo iné. Vaše vlastné, osobné názory nás zaujímajú v prvom rade. Prosíme Vás, pokúste sa čo najvýstižnejšie odpovedať na nasledujúce otázky: 1. Čo rozumiete pod rizikom? 2. Kedy a v čom sa cítite najviac ohrozený/á?

Pre ilustráciu uvedieme niekoľko autentických odpovedí. Gymnázium, druhý ročník: Muž (16 rokov) „Akékoľvek riziko, ktoré podstupujem, je priamo úmerné veľkosti mojej hlúposti. Riziko je vlastne výzva pre osobnosť, ktorá ukáže či má dosť silnú vôľu, odvahu podstúpiť riziko, ktoré sa mu naskytuje.“ Žena (15) (odpoveď na otázku „Kedy a v čom sa cítite najviac ohrozený/á?“) „Keď ma vyzvú niečo vykonať čo vedia, že neviem alebo nechcem, v slabých stránkach, keď som dotknutá. Byť dlhšie v hriechu pretože ma to ovplyvňuje v zmýšľaní „čo keď sa prezradím“ a podobne…“ Stredná priemyselná škola, druhý ročník: Muž (15) „Pod rizikom rozumiem to, že riskujeme svoje peniaze pri hazardných hrách, riskujeme život pri rôznych nebezpečenstvách“. „Najviac sa cítim ohrozený v prázdnych uliciach, najmä v tme, kedy ma hocikto môže napadnúť.“ Žena (15) „V súčasnosti sa riziko nachádza všade okolo nás. Za riziká považujem určité rozhodnutia v nutných situáciách. Napr. ohľadom práce. Ťažko sa rozhodujeme o zmene, keď nemáme záruku zlepšenia a istotu, že nás nevyhodia. Za ďalšie riziko považujem sexuálny život v maloletosti a bez ochrany. Ono to môže byť krásne, ale nestojí to za dieťa v sedemnástich.“ „Najviac ohrozená sa cítim od osôb, ktoré ma nemajú radi. Pociťujeme vzájomnú antipatiu. Ohrozená sa cítim byť v spoločnosti násilných ľudí. Ľudí so zlými úmyslami.“ Výhody: Materiál bohatý na názory, postoje a vnímanie druhov rizík a ohrozenia. Štrukturovanejší text, ľahšia manipulácia s textom v porovnaní s analýzou esejí. Nevýhody: Časová náročnosť analýzy textu. Voľné odpovede na otázky z oblasti partnerstva a sexuality Úlohou študentov bolo odpovedať na sedem otázok, týkajúcich sa zodpovednosti, partnerstva, sexuality, vernosti (tab. č. 4). Otázky boli postavené tak, aby sme získali ich názory na konkrétne životné situácie, napr. „Čo by ste urobili, keby ste sa chceli rozísť s partnerom/kou?“, ale aj na očakávania v oblasti sexuality a na zdroje informácií o sexualite. Tab. č. 4 Dotazník zameraný na zodpovednosť, partnerstvo a sexualitu mladých ľudí

Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV

_______________________________________________

 “Výskum súčasného životného štýlu mládeže”

————————————————————–

Prosíme Vás, pokúste sa čo najvýstižnejšie odpovedať na nasledujúce otázky: 1. Za čo pociťujete zodpovednosť, keď s niekým chodíte? 2. V čom očakávate zodpovednosť od Vášho partnera/ky? 3. Ako sa vyvíja partnerský vzťah, kým sa dvaja úplne zblížia? 4. Čo by ste urobili, keby ste sa chceli rozísť s partnerom/kou? 5. Čo Vám dáva sexuálny život, čo od neho očakávate? 6. Čo rozumiete pod partnerskou vernosťou? 7. Odkiaľ sa dozvedáte najviac o sexualite? (prosíme, uveďte konkrétne názvy časopisov, televíznych programov, video-titulov a pod.) Predložený dotazník je anonymný a slúži len pre výskumné ciele. Preto môžete odpovedať otvorene a uvoľnene.   Ďakujeme za spoluprácu.

Ilustrácie autentických odpovedí (odpovede sú číslované tak, ako boli položené otázky v dotazníku): Stredná odborná škola, druhý ročník: Žena (15 rokov)

 1. „Za seba (pociťuje zodpovednosť). Za rodinu, za svojho priateľa a ostatných priateľov. Treba si na nich nájsť čas. V sexuálnej oblasti za bezpečný styk (ochrana).“
 2. „Od partnera v sexuálnej oblasti (očakáva zodpovednosť), používanie ochrany. Aj za mňa – čiastočná ochrana.“
 3. „Môže to trvať aj niekoľko týždňov (kým sa dvaja ľudia úplne zblížia). Dokonale sa spoznávajú a zisťujú rozdiely. Začína to pohľadmi a nesmelou komunikáciou. Postupne vzťah naberá rýchly spád a stáva sa vážnejším. Z každého zblíženia nemusí vzísť ľúbostný vzťah.“
 4. „Vysvetlila by som prečo to (keby sa chcela rozísť s partnerom) mienim urobiť.Uznávam priamosť a úprimnosť. Samozrejme ostávame priatelia (bez ľúbostného vzťahu).“
 5. „Od sexuálneho života očakávam krásu, istotu, po tejto oblasti rozumenie si s partnerom. Nechcem žiť sexuálne len preto, aby som mohla povedať, že „to“ mám za sebou. Osobu musím ľúbiť a po všetkých stránkach poznať.“
 6. (význam partnerskej vernosti) „Nepodvádzanie partnera náhodnou známosťou. Nemať partnerov (milencov). Všeobecne nemať nočné známosti. Určitý konflikt sa vždy pritrafí, ale partneri si to musia medzi sebou vysvetliť. Ak žena stojí medzi dvoma mužmi, musí sa rozhodnúť.“
 7. (zdroje informácií o sexualite) „Časopisy: Internacional, BRAVO, Ženský magazín. Televízia: dokumentárne filmy anglických spoločností BBC… Ďalej sú to rodičia, ktorí majú svojim dospievajúcim deťom všetko jasne a včas vysvetliť.“

Muž (15):

 1. „Za to (pociťuje zodpovednosť), aby som sa nedostal do vážneho problému.“
 2. (v čom očakáva zodpovednosť od partnerky) „Aby som sa mohol na ňu spoľahnúť, vždy sa jej zveriť s vážymi problémami.“
 3. (vývoj partnerského vzťahu, kým sa dvaja ľudia zblížia) „Musia sa dokonale spoznať.“
 4. (čo by urobil keby sa chcel rozísť s partnerkou) „Asi by som sa s ňou rozišiel s mierou a uvážením.“
 5. „Zatiaľ nič“ (neočakáva od sexuálneho života).
 6. (čo rozumie pod patnerskou vernosťou) „Aby boli ku sebe dvaja priami a otvorení a vždy si povedali svoje problémy.“
 7. (zdroje informácií o sexualite) „Časopis BRAVO a televízia.“

Informácie získané dotazníkom dopĺňajú a obohacujú údaje získané z esejí. Zatiaľ čo eseje ponúkajú možnosť širokej odpovede na dané témy, dotazník sa zameriava na konkrétne oblasti života, v tomto prípade na partnerstvo.

Výhody: Užšou formuláciou otázok sa vyhneme množstvu zbytočne široko formulovaných odpovedí. Získavame odpovede len na tie okruhy, ktoré nás zaujímajú. Ľahšia a jednoduchšia orientácia v texte.

Nevýhody: Ak by sme použili iba dotazník, stratili by sme celkový pohľad mladých ľudí na skúmané témy. V tom prípade hrozí riziko, že nám „úniknú“ tie informácie, ktoré z nášho pohľadu nemusíme považovať za podstatné, avšak skúmaná vzorka ich môže pokladať za dôležité.

Výroky, ktoré sme získali z esejí a dotazníkov (od vekovo približne rovnakej skupiny, ako bola skúmaná skupina), však poskytujú iba jednostranný pohľad na daných päť tém – v tomto prípade pohľad mládeže. Ak sa snažíme obsiahnuť pokiaľ možno najširšiu diskurzívnu arénu, mal by Q-typ pokrývať všetko, čo je alebo bolo vypovedané v danej oblasti. Preto je vhodné zaradiť do Q-typu tiež výroky získané napr. zo:

(a) súčasnej odbornej literatúry (b) z beletrie a príbehov (c) reklamy, médií atď.

Ak sme zhromaždili dostatočný materiál z ktorého budeme čerpať pri zostavovaní samotného Q-typu, môžeme pristúpiť k štylistickej a obsahovej úprave získaných výrokov. ŠTYLISTICKÁ A OBSAHOVÁ ÚPRAVA VÝROKOV

Východiskovým materiálom, z ktorého sme čerpali výroky vhodné pre zostavenie Q-typu, boli eseje písané mladými ľuďmi a dotazníky. Nie je však obvyklé, aby „živý“diskurz obsahoval výroky v takej podobe, aby boli priamo použiteľné bez ďalšej úpravy. Ľudia zvyčajne neformulujú svoje vety do jednoznačných – a teda pre Q-metodológiu priamo použiteľných – výrokov. Pri úprave viet/výrokov získaných od konkrétnej skupiny ľudí je však dôležité zostať verní myšlienkam a pocitom, ideám a významom skúmanej skupiny. Ak sa nám nepodarí zachovať toto pravidlo, vzdialime sa od diskurzívnej arény tej skupiny, na ktorú je výskum zacielený.

Pri samotnej úprave výrokov, ktoré chceme zaradiť do Q-typu, je užitočné držať sa niekoľkých základných pravidiel. V zásade by sme sa mali vyhnúť výrokom, ktoré:

 1. sú vágne
 2. obsahujú viac hlavných myšlienok
 3. sú sebareferenčné
 4. konštatujú fakty
 5. sú „slabé“ výroky.
 6. Okrem toho je žiadúce zostaviť Q-typ z jedného typu výrokov, napr. buď deskriptívnych (opisných), alebo preskriptívnych (predpisujúcich niečo).

1.Vágne výroky

Za vágny výrok považujeme taký, ktorý nie je vo svojej formulácii jednoznačný a používa všeobecné či široké výrazy. Svojou nejednoznačnosťou zvádza vágny výrok k dvoj- alebo viacvýznamovému chápaniu a dodatočne nemôžeme posúdiť, ktorý význam mali skúmané osoby na mysli..

Napríklad výrok “Na začiatku každého vzťahu je riziko”, je príliš široko formulovaný. Pri interpretácii by sme si museli položiť otázku: aké riziko mal respondent na mysli pri triedení výrokov, bolo to zdravotné riziko? Riziko týkajúce sa identity? Emocionálne riziko?

Pre ilustráciu uvádzame niekoľko pôvodných (vágnych) výrokov získaných z esejí mladých ľudí, ktoré sme po úprave zaradili do Q-typu.

Pôvodný výrok: “Sex v dnešnej dobe začína oveľa skôr, ako za čias mojich rodičov.” Po úprave: “Dnešní mladí ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov.”

Pôvodný výrok: „Čím viac partneriek máš, tým viac sklamaní.“ Po úprave: Ľudia, ktorí mali veľa sexuálnych partnerov, zažili veľa sklamania.“

Pôvodný výrok: „Keď máme zodpovednosť, tak sa vyhýbame riziku.“ Po úprave: „Skutočne zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív.“

2. Výroky s viacerými hlavnými myšlienkami

Pod výrokom obsahujúcim viaceré myšlienky rozumieme taký, v ktorom sa spája viacero tém alebo tvrdení. Príkladom môže byť: „Človek nemôže žiť bez rizika ale ani bez obáv“. Výrok spája dve témy a to: riziko a obavy. Respondent, ktorý výrok posudzuje, môže súhlasiť s prvou časťou vety, ale nesúhlasiť s druhou. Pri interpretácii potom nebude jasné, či ne/súhlasil s celým výrokom alebo len s jeho časťou. Preto by mal každý výrok čo najstručnejšie vyjadrovať len jednu myšlienku..

Ilustrácia pôvodných (viacmyšlienkových) a upravených výrokov: Pôvodný výrok: „Len zodpovední a verní partneri môžu byť šťastní.“ Po úprave: “Len partneri, ktorí sú si verní, môžu byť šťastní.“

Pôvodný výrok: „Najväčším vyvrcholením a dôkazom lásky je spojenie muža a ženy v manželstve, ktoré je nerozlučné.“ Po úprave: „Manželstvo je navždy.“

3. Sebareferenčné výroky

Pod pojmom sebareferenčné výroky rozumieme také, ktoré sú formulované v prvej osobe jednotného čísla a vyjadrujú osobný postoj/názor, napr. „Myslím si, že manželstvo je riziko.“ Takto znejúci výrok je užitočnejšie preformulovať na nie–sebareferujúci: „Manželstvo je riziko.“ Osobný názor respondenta sa prejaví aj bez toho, aby sa transparentne zdôrazňovalo „čo si myslí“, resp. respondent slobodnejšie prejaví svoj názor, ak s ním nemusí priamo identifikovať svoju osobu.

Ilustrácie pôvodných (sebareferenčných) a upravených výrokov: Pôvodný výrok: „Vernosť si cením, ale neveru úplne neodsudzujem, ak je to len nevera fyzická.“ Po úprave: “Nevera je prijateľná, pokiaľ v nej nejde o lásku.“

Pôvodný výrok: „Neveru by som nikdy neodpustila.“ Po úprave: „Nevera sa nikdy nedá odpustiť.“

4. Konštatovanie faktov

Pri výbere vhodných výrokov, ktoré chceme zaradiť do Q-typu, by sme sa mali vyhnúť takým výrokom, ktoré sú konštatovaním faktov či už pravdivých alebo nepravdivých. Výrok „Riziko nákazy pohlavne prenosnými ochoreniami je menšie, ak sa dvaja ľudia majú radi“ je konštatovanie faktu – v tomto prípade nepravdivého. Keďže je predpoklad, že so všeobecne konštatovanými faktami by respondenti buď automaticky súhlasili alebo nesúhlasili, bude užitočnejšie použiť taký výrok, ktorý vyjadruje názor alebo úsudok.

Ilustrácie pôvodných výrokov konštatujúcich fakty, ktoré neboli použité: „Partnerstvo je láska dvoch ľudí opačného pohlavia.“ „Zodpovednosť, sú to záväzky človeka voči inej osobe alebo veci.“

5. Slabé výroky

Pri rozhodovaní o tom, ktoré výroky zaradiť a ktoré vylúčiť z Q-typu, je užitočné voliť radšej „silné“, extrémne výroky ako „slabé“ výroky, aby respondenti viac prejavili svoje presvedčenia. Povaha štatistického rozloženia Q-triedenia, kde je možné umiestniť iba minimálne množstvo výrokov do škálových polôh s extrémnym súhlasom resp. nesúhlasom, nepriamo diktuje požiadavku, aby boli použité „silné“ výroky. Dá sa predpokladať, že „silné“ výroky implicitne vyžadujú starostlivejšie zváženie respondentom, s ktorými bude súhlasiť a ktoré odmietne. Ak použijeme len všeobecne platné, „slabé“, alebo odporúčané tvrdenia, respondenti s nimi (s ktorýmkoľvek z nich) budú ľahko súhlasiť resp. nesúhlasiť a nezískame natoľko intenzívnu informáciu o ich skutočných postojoch.

Ilustrácia „silných“ výrokov: „Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste.“ „Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu.“ „Tí, ktorí sa nerozprávajú otborene o antikoncepcii a bezpečnom sexe, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali spolu pohlavný styk.“

Ilustrácia „slabých“ výrokov – všeobecných odporúčaní „Vernosť by mala byť súčasťou partnerského vzťahu.“ „Aj keď riziko môže byť a je vzrušujúce, no v sexe by nemalo mať miesto.“ „K sexu by malo prísť až keď sa cítia byť zodpovední aj za riziko, ktoré môže nastať.“

6. Kombinácia opisných (deskriptívnych) a predpisujúcich (preskriptívnych) výrokov

Pri použití Q-metodológie je užitočné oddeliť pri výbere tie výroky, ktoré sú (1) deskriptívne, tzn. opisujú nejaký stav, situáciu a (2) preskriptívne, teda predpisujúce to, akými by situácia/stav mali byť. Všeobecne možno odporúčať nemiešať tieto dva druhy výrokov v jednom Q-type a uprednostniť výroky deskriptívne.

Každý výrok/položka môže byť formulovaný deskriptívne alebo preskriptívne. Napr. deskriptívny výrok: „Je nedbanlivé milovať sa s niekým bez poznania jeho sexuálnej histórie.“

Preskriptívna podoba toho istého výroku je: „Vždy by sme sa mali nového partnera opýtať na jeho sexuálnu históriu predtým, než dôjde k sexuálnemu styku.“

Výrok „Ľudia ktorí majú sexuálny styk bez použitia ochrany, sú hlúpi.“ je deskriptívny, zatiaľ čo preskriptívna verzia by znela: „Ľudia, ktorí majú sexuálny styk bez použitia ochrany, by mali byť potrestaní.“

Pre ilustráciu uvádzame dva príklady preskriptívnych položiek: „Rozvod (možnost rozviest sa) by mal byt legislatívne sťažený.“ „Legálny vek začatia sexuálneho života by mal byť vyšší, než v súčasnosti je.“ Zhrnutie: Ak sa usilujeme získať čo najkvalitjenší Q-typ, je užitočné vyhnúť sa vágnym, viaczmyselným výrokom, výrokom obsahujúcim viacero tém či myšlienok, sebareferenčným a „nič nehovoriacim“ konštatovaniam. Naopak, je užitočné zaradiť do Q-typu silné, extrémne, jednoznačné výroky a uprednostniť deskriptívne pred preskriptívnymi výrokmi.

Skôr, než sa rozhodneme pre definitívne usporiadanie všetkých výrokov, je vhodné pozrieť sa na ne ešte raz ako na celok a zodpovedať si tieto otázky: Držia sa všetky výroky skúmanej témy? Spadá ich formulácia do diskurzívnej arény skúmanej vzorky? Ak sme na položené otázky odpovedali kladne, môžeme pristúpiť k zoradeniu výrokov do Q-typu.

ZOSTAVENIE A ADMINISTRÁCIA Q-TYPU

Konečný počet výrokov zaradených do Q-typu sme stanovili na 73. Uvádzame ich zoznam:

1. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou. 2. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád. 3. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba. 4. Rozvod dnes patrí k bežnému životnému štýlu. 5. Muži sa s pribúdajúcim vekom stávajú menej zodpovednýmí v partnerských vzťahoch. 6. Je lepšie počkať so sexom až do svadby. 7. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske. 8. Ženy uprednostňujú, ak zodpovednosť v sexuálnych záležitostiach preberajú muži. 9. Keď sú si partneri verní, nehrozí im žiadne riziko. 10. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba. 11. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote. 12. Kto stále zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje sexuálne túžby. 13. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali. 14. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku. 15. Dnes je naivné dôverovať niekomu, že bude verný. 16. Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere. 17. Ľudia príliš potláčajú svoju sexualitu. 18. Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov. 19. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život. 20. Muži zväčša uprednostňujú prevzatie zodpovednosti v sexuálnych záležitostiach na seba. 21. Kto nič neriskuje, nič nezíska. 22. V súčasnosti sa láska vytráca z partnerských vzťahov. 23. Len partneri, ktorí sú si verní, môžu byť šťastní. 24. Partnerský vzťah trvá iba dovtedy, pokiaľ trvá láska. 25. Často je veľmi ťažké ostať verný/á partnerke/partnerovi. 26. Zodpovední sme za všetko, čo nám patrí. 27. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru. 28. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV. 29. Muži sú viac zodpovední za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako ženy. 30. Ľudia, ktorí mali veľa sexuálnych partnerov, zažili veľa sklamania. 31. Tí, ktorí začínajú so sexuálnym životom až po svadbe, sú lepší ľudia. 32. Kto si myslí, že je únavné neustále uvažovať o možných rizikách, zatvára oči ped realitou. 33. Ľudia s vyšším sociálnym postavením sa v sexuálnom živote správajú menej rizikovo. 34. Monogamia je pre ľudí prirodzená. 35. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 36. Každý nechránený sexuálny styk je riziko. 37. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva. 38. Sex je najrizikovejšia súčasť partnerského vzťahu. 39. Riziko sa nikdy nedá vylúčiž, pretože je súčasťou sexuálneho života. 40. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným. 41. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo. 42. Ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov. 43. Dobrý milenec/milenka, je aj dobrým človekom. 44. Používanie prezervatívu neznižuje kvalitu sexuálneho zážitku. 45. Tolerovanie homosexuálneho životného štýlu je príznakom, že spoločnosť je na scestí. 46. Nevera sa nedá nikdy odpustiť. 47. Skutočná zodpovednosť začína až po svedbe. 48. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie. 49. Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu. 50. Morálne silné osoby vždy dokážu odolať pokušeniu k nevere. 51. Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk. 52. Nevera je prijateľná, pokiaľ v nej nejde o lásku. 53. Ak chceme udržať partneský vzťah, musíme dokázať tolerovať prípadnú neveru. 54. Homosexuáli sú viac vinní za šírenie HIV/AIDS ako ostatní ľudia. 55. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste. 56. Sexuálny život so sebou prináša riziko. 57. Nechránený sex nie je nikdy bezpečný. 58. Počítanie s rizikami spojenými so sexom vedie k väčšiemu pocitu šťastia. 59. Väčšina mladých ľudí sa v podstate sexu bojí. 60. Je prirodzené, že muži majú väčší sklon k nevere ako ženy. 61. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 62. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva. 63. Čím má niekto viac partnerov, tým je sexuálne spokojnejší. 64. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy. 65. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien. 66. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere. 67. Čím sú ľudia vzdelanejší, tým sú zodpovednejší. 68. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu. 69. Rozchod býva skôr spôsobený žiarlivosťou podvedeného, než samotným aktom nevery. 70. Je chybou mať sexuálny styk pred svatbou. 71. Manželstvo je navždy. 72. Sex s tým istým partnerom/partnerkou sa musí po nejakom čase stať nudným. 73. Aj bez rizika je sex vzrušujúci.

Stanovili sme 11 stupňovú škálu na posudzovanie nesúhlasu-súhlasu s položkami (od –5 po +5) a rozloženie počtov výrokov v jednotlivých škálových stupňoch najbližšie normálnemu rozloženiu bolo takéto: Obr. 2. Rozloženie počtov výrokov, ktoré má respondent umiestniť na každom stupni škály:

Pred samotnou administráciou je dôležité zvážiť, ako čo najefektívnejšie zabezpečiť nielen zber údajov, ale aj prácu so zatriedenými výrokmi a ich štatistické spracovanie. V prvej fáze samotného zberu údajov sme každému respondentovi admistrovali obálku, ktorá obsahovala: A. súbor 11 obálok označených od čísla -5 po +5 a súčasne každá obálka obsahovala počet výrokov, ktorým môže respondent priradiť dané číslo (od absolútneho nesúhlasu, po absolútny súhlas) (tab.č. 5)

Tab. č. 5 Príklady obálok slúžiacich na ľahšiu orientáciu respondenta pri triedení

Respondent po definitívnom zatriedení výrokov vkladal do každej obálky príslušné výroky.

B. obálku so súborom výrokov usporiadaných tak, že sa jednotlivé oblasti diskurzívnej arény, ktoré pokrývali (riziko, partnerstvo, zodpovednosť, vernosť, sex/sexualita) striedali. Poradie prezentácie výrokov bolo rovnaké pre všetkých respondentov.

C. Záznamový hárok, do ktorého mohol napísať svoje komentáre k jednotlivým výrokom (tab. č. 6)

Tab. č. 6 Záznamový hárok slúžiaci pre respondentove komentáre k triedeným výrokom

Komentár k jednotlivým výrokom na kartičkách

Uveďte ak sa Vám niektoré výroky zdali byť zvláštne (uveďte prečo), boli pre Vás nejasné (uveďte v čom), alebo k nim máte akýkoľvek komentár: Výrok číslo: Komentár:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

D. doplňujúci dotazník k triedeniu výrokov (tab. č. 7). Ako sa neskôr ukázalo, dotazník nám poskytol cenné informácie o sexuálnom správaní sa respondentov, ale aj ich základné demografické údaje Údaje získané z dotazníkov slúžili pri interpretácii výsledných faktorov tak, že sme sa usilovali nájsť podobnosti alebo odlišnosti medzi skutočným respondentovým sexuálnym správaním a „filozofiou“, ktorú použil pri triedení výrokov.

Tab. č. 7 Doplňujúci dotazník k triedeniu výrokov

B. Doplňujúci dotazník k triedeniu výrokov (KVSBK SAV, 96) Dotazník je anonymný a slúži len na výskumné účely. 1. Vek:            2. Pohlavie: žena – muž 3. Kde si vyrastal/a a prežil/a väčšinu detstva (uveď názov mesta – dediny): 4. Počas školského roku bývaš: 1. doma (uveď názov mesta – dediny): 2. na internáte 5. Počet súrodencov:                     6. Stav: slobodný/á – ženatý/á 7. Považuješ sa za veriaceho/veriacu (veríš v Boha)?           1. áno 2. nie 8. Ak si veriaci/a, ako prejavuješ svoju vieru? 9. Máš nejakú jasnú životnú filozofiu, ktorou sa riadiš?           1. áno 2. nie 10. Ak áno, opíš ju: 11. Patríš k nejakej skupine s vyhranenou životnou filozofiou?           1. áno 2. nie 12. Ak áno, ku ktorej? 13. Tvoja sexuálna oriantácia je: 1. heterosexuálna (priťahujú ťa osoby opačného pohlavia) 2. bisexuálna (priťahujú ťa osoby oboch pohlaví) 3. homosexuálna (priťahujú ťa osoby rovnakého pohlavia) 14. Máš v súčasnosti trvalý partnerský vzťah? 1. áno, koľký v poradí: 2. nie, ešte som nemal/a trvalý partnerský vzťah

3. nie, ale doteraz som mal/a …………………………… trvalé partnerské vzťahy

15. Mal/a si už pohlavný styk? 1. len pokus 2. áno 3. nie 16. V akom veku si mal/a pohlavný styk? 17. Uveď počet náhodných, príležitostných sexuálnych partnerov: za posledných 12 mesiacov: za život: 18. Nakoľko si spokojný/á so svojim sexuálnym životom? úplne spokojný/á 1……2……3……4……5 úplne nespokojný/á 19. S čím si v sexuálnom živote najviac spokojný/á? 20. S čím si v sexuálnom živote najviac nespokojný/á? 21. Čo by prispelo k zvýšeniu tvojej spokojnosti v sexuálnom živote? 22. Máš nejakú zásadu, postoj vv oblasti sexuality, ktorým sa riadiš? 1 – áno 2 – nie 23. Ako si sa k tejto zásade, postoju dostal/a?

Po prvom zbere údajov na stredných a vysokých školách sa ukázali klady a zápory zvoleného postupu pri administrácii.

Prvou problematickou oblasťou bolo použitie obálok, do ktorých respondenti vkladali zatriedené výroky. Ich nevýhoda spočívala v tom, že nie každá obálka s výrokmi bola starostlivo zatvorená, príp. prelepená, takže ľahko dochádzalo k vypadávaniou a miešaniu výrokov. Druhou nevýhodou bola časová náročnosť pri manipulácii so samotnými zatriedenými výrokmi a obálkami vo fáze štatistického spracovania údajov. Preto sme v ďalšom výskume pripravili pre každého respondenta záznamový hárok s maticou rozloženia daného počtu výrokov (pozri vyššie – obr. 2). Respondent po skončení triedenia výrokov prepísal čísla výrokov z jednotlivých kôpok do tohoto záznamového hárku. Hárky slúžiace na záznam komentárov ostávali zväčša nepoužité, takže sme ich pri ďalšom zbere dát neadministrovali. Pri ďalšej administrácii (v Prípadovej štúdii II.) teda dostal každý respondent:

A. súbor 11 kariet označených od čísla +5 po –5 a súčasne každá karta obsahovala počet výrokov, ktorým môže respondent priradiť dané číslo B. súbor výrokov zoradených podľa poradového čísla C. doplňujúci dotazník (totožný s dotazníkom použitým v Prípadovej štúdii I, pozri tab. č. 7) D. záznamový hárok triedenia – maticu, do ktorej respondent zapísal čísla zatriedených výrokov (obr. č. 2).

INŠTRUKCIA PRI ADMINISTRÁCII

Súčasťou administrácie Q-triedenia je inštrukcia, ktorú podáva administrátor. Inštrukcia by mala obsahovať:

A. ciele výskumu B. postup práce skúmanej skupiny C. možnosť klásť otázky administrátorovi D. poďakovanie za spoluprácu.

Pre väčšiu prehľadnosť uvádzame kroky, ktoré by mali byť dodržané pri administrácii:

 1. Pri Q-triedení je nevyhnutné, aby mal každý respondent dostatok priestoru pre rozloženie si výrokov a kariet. Vopred zabezpečíme, aby každý respondent sedel sám v lavici.
 2. Administrátor sa predstaví a vysvetlí cieľ výskumu, napr.: „Prosíme Vás o spoluprácu pri výskume, ktorého cieľom je hlbšie spoznať názory ľudí na otázky súvisiace s okruhom javov, ktoré je možno vymedziť pojmami: sexualita, partnerstvo, vernosť, zodpovednosť, riziko.“
 3. Každý respondent dostane obálku s pripravenými materiálmi. Úlohou administrátora je dôsledne vysvetliť manipuláciu s výrokmi a princíp ich triedenia, napr.: „V obálke, ktorú ste práve dostali, je 11 kariet s číslami od mínus päť po plus päť. Číselná škála vyjadruje mieru Vášho súhlasu resp. nesúhlasu s položkami.“

Objasnenie číselnej škály:

+ 5 = úplne súhlasím VPRAVO + 4 = takmer úplne súhlasím + 3 = veľmi súhlasím + 2 = dosť súhlasím + 1 = trochu súhlasím 0 = nedokážem sa rozhodnúť – 1 = trochu nesúhlasím – 2 = dosť nesúhlasím – 3 = veľmi nesúhlasím – 4 = takmer úplne nesúhlasím – 5 = úplne nesúhlasím VĽAVO

Je užitočné, ak je to možné, napísať číselnú škálu a jej slovné významy na tabuľu, aby mali respodenti možnosť počas celej práce kontrolovať význam jednotlivých čísel.

4. Karty obsahujú na spodnom pravom okraji presné číslo, ktoré určuje, koľko výrokov môže byť priradených k súhlasu či nesúhlasu.

Príklad používanej karty:

5. Respondentov požiadame, aby si všetkých 11 kariet rozložili na stole tak, že vpravo bude ležať “úplný súhlas” a vľavo stola bude “úplný nesúhlas”. Karty by sa nemali navzájom prekrývať.

6. Nasledujúcim krokom je inštrukcia k manipulácii s výrokmi, napr.: “V obálke mate 73 výrokov. Prosím Vás, aby ste si každý výrok pozorne prečítali a rozhodli sa, či s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte. Podľa miery súhlasu alebo nesúhlasu ho potom zaraďte na príslušnú kopu (kartu). Máte možnosť použiť 11 stupňov – ktoré sú napísané aj na krtách. Prosím Vás, aby ste však dodržali predpísaný počet výrokov, ktoré smiete umiestniť na tú-ktorú kopu – 2, 3, 5, 8, 12, 13, 12, 8, 5, 3, 2. Dodržanie týchto počtov je rozhodujúce pre ďalšie spracovanie údajov. Môže sa stať, že budete chcieť niektoré výroky v priebehu triedenia premiestniť. Kľudne môžete výroky presúvať tak, aby konečné rozmiestnenie pokiaľ možno čo najviac zodpovedalo Vašej miere súhlasu-nesúhlasu s nimi. Stredná kôpka, teda nula, je neutrálna. Na neutrálnu hodnotu môžete klásť tie výroky, ktoré Vám ostali, tie ktoré sa Vám zdajú byť nejasné a o ktorých umiestnení sa nemôžete alebo neviete rozhodnúť.“ „Keď si budete úplne istí, že ste výroky zatriedili tak, že ste s triedním úplne spokojní, dostanete maticu, do ktorej Vás prosíme zapísať čísla výrokov podľa miery súhlasu-nesúhlasu s nimi.“ „Prosím Vás, pracujte samostatne a nevyrušujte ostatných. Pokiaľ máte akúkoľvek nejasnoť, opýtajte sa teraz, alebo ma počas práce zavolajte. Neobracajte sa o radu k susedom.“ „Na záver dostanete krátky dotazník pre upresnenie niektorých údajov z Vášho života. Prosíme Vás, odpovedzte na otázky pravdivo. Celý výskum je anonymný a získané údaje budú použité iba na výskumné účely. Ďakujeme Vám za spoluprácu.“

8. Počas triedenia dbáme na to, aby sa respondenti navzájom nevyrušovali. Zariedenie 73 výrokov trvá zhruba 60 – 90 minút.

4. 1. 2. VÝSLEDKY

Rotovaná faktorová analýza (Varimax-ortogonálna rotácia softwaru PCQ) sprostredkovala 9 faktorov (A – I), ktoré spĺňajú empirické pravidlá pre extrakciu – vlastná hodnota väčšia ako 1 a počet faktorov menší ako m/2, v tomto prípade 60/2 (Ueberla, 1974, str. 116). Vzhľadom na povahu tohto výskumu sme uprednostnili ponechanie všetkých deviatich faktorov, čo je napokon aj v súlade s vystríhaním Ueberlu pred podceňovaním faktorov s nízkymi podielmi rozptylu (tamže, str. 123), a, v tomto prípade, aj pred faktormi tvorenými iba jednou osobou (faktory E, F). Tieto faktory poukazujú zrejme na určitú špecificitu jedinca a budú sa zrejme v opakovaných štúdiách replikovať s menšou pravdepodobnosťou. Vzľadom na kvalitatívne pozadie diskurzívnej paradigmy, o ktorú sa opierame a primárnosť zameranosti na osoby v použitej Q-analýze, interpretácia „jednoosobových“ faktorov je rovnako oprávnená ako interpretácia „viacosobových“ faktorov. Rotovanú faktorovú maticu uvádzame v tabuľke 8.

Tabulka 8: Rotovaná faktorová matica (pri faktorových sýteniach a komunalite sú uvedené iba čísla za desatinnou čiarou)

Faktory: A B C D E F G H  I Komunalita
Osoby: hi2
1 35 31 -26 09 -34 02 -18 -10 16 48
2 -05 78* 10 -01 01 16 -04 -01 -09 66
3 38 32 -28 18 -16 17 0 43 10 61
4 02 -05 -06 61* -25 11 -11 02 14 49
5 12 53* -25 18 -11 31 -30 -02 -21 63
6 15 -18 -01 26 -37 06 0 08 38 41
7 04 79* -12 05 -03 21 19 12 03 74
8 08 03 -06 21 -66* 10 -12 10 -06 53
9 35 -02 -40 -06 -13 -09 -28 23 -06 45
10 -02 51* -50* 19 -06 10 04 24 09 63
11 43 20 -11 46* -23 -28 -02 0 23 63
12 04 37 -23 12 -09 14 -33 35 34 58
13 30 -27 -08 17 -16 -16 -53* -05 21 58
14 58* 11 -09 20 -16 22 -35 -02 03 59
15 31 70* -07 -08 12 01 -14 07 -22 68
16 06 78* -06 04 -09 06 -09 07 -02 64
17 32 47* -51* 09 05 01 -24 06 -08 66
18 -10 58* 09 -05 -33 09 28 18 16 61
19 47* -08 -21 22 -02 32 -27 16 34 64
20 12 81* -01 19 03 01 -05 -01 08 72
21 43 08 03 14 -30 12 -07 21 31 46
22 31 -29 08 53* -05 09 03 09 19 52
23 39 01 -06 34 -38 -20 -08 30 22 60
24 35 -06 -42 43 -31 19 -16 20 0 69
25 26 19 -67* 15 0 07 -01 23 04 63
26 24 32 -19 42 -15 07 -03 16 06 43
27 13 17 -18 32 -20 04 -11 60* 10 60
28 26 23 -25 34 22 17 -20 28 34 61
29 30 07 -18 23 -05 08 -45* 30 15 50
30 03 05 -09 42 -02 25 14 49* 23 56
31 60* 03 -10 25 12 -03 -04 -09 23 51
32 18 19 -31 09 -18 20 02 65* 03 67
33 25 21 -08 20 -10 10 -38 49* 13 57
34 45* -09 -14 06 -06 -12 -11 11 20 32
35 43 24 -03 -05 -15 15 -50* 27 -02 61
36 42 -30 -03 15 -11 -05 -26 04 54* 67
37 30 26 -37 24 09 26 -19 34 14 60
38 29 34 -41 -07 -12 42 -14 27 -06 66
39 19 -04 -36 60* -06 20 -21 25 12 69
40 32 -01 -31 36 -09 21 -10 18 10 43
41 12 -06 -09 35 -04 07 -02 15 70* 67
42 18 12 -17 43 -03 -04 -12 47* 11 51
43 32 -19 -44 28 02 -08 04 26 05 49
44 08 20 -15 19 -19 57* 04 27 16 57
45 -11 76* -11 -14 11 -17 13 03 02 68
46 53* 06 -09 03 -16 06 -09 27 -18 44
47 -03 79* 0 04 11 03 -19 05 01 68
48 01 37 -03 51* 01 -12 -08 20 07 46
49 02 33 -32 01 -02 01 -25 38 12 43
50 37 15 -21 05 10 31 -02 22 22 41
51 19 64* -23 -22 -11 -10 05 21 03 62
52 14 31 -23 27 01 27 -21 25 11 43
53 27 13 -55* 12 -25 24 -13 14 25 63
54 60* 31 -38 15 0 16 -03 18 06 69
55 -06 53* -32 03 -01 01 -01 39 -05 54
56 54* 11 -20 06 12 12 -06 52* -04 65
57 36 -14 -17 33 -03 02 12 20 09 35
58 51* 03 -27 05 -14 23 -17 21 10 49
59 29 02 -15 10 -28 -15 -07 34 16 36
60 15 16 -01 08 09 13 -07 33 30 28
vlastná hodnota – eigenvalue: 5,55 7,85 3,76 3,93 1,92 1.90 2,18 4,18 2,36 Total 33,69
% variancie:  9 13 6 7 3 4 7 4 Total 56

V nasledujúcom prehľade uvádzame jednotlivé faktory s týmito charakteristikami:

 • informácie o osobách vytvárajúcich faktor — kritériom relácie faktor osoba je obvykle používaná hodnota faktorového sýtenia min. plus alebo mínus 0.45 (označené v tab. 8 hviezdičkou *), čo zodpovedá požiadavke „značne väčšie alebo menšie ako nula“ K. Ueberlu (1974, str. 57),
 • diferencujúce výroky, t. j. výroky, ktoré sa pri danom faktore umiestnili minimálne tri škálové stupne od umiestnenia pri ostatných faktoroch a
 • zobrazenie rozloženia všetkých položiek v danom faktore podľa umiestnenia na škále od +5 po -5 (pracovne označujeme ako „virtuálny faktor“ˇ) (Pojem virtuálny faktor bol prvý krát použitý v práci Bianchi a spol. (1999). Označujeme ním plošné premietnutie spriemerneného umiestnenia všetkých položiek (1-60) u tých respondentov, ktorí faktor tvoria; v matematicko-štatistickom chápaní totiž faktor v prípade q-analýzy tvoria osoby (nie položky), a preto zobrazenie umiestnenia položiek týmito osobami nazývame virtuálnym faktorom.), ktoré bolo získané váženým spriemernením škálových hodnôt jednotlivých položiek (od tých osôb, ktoré významne sýtia daný faktor), pričom sa váži faktorovými saturáciami príslušných osôb v danom faktore.
 • Nasleduje interpretácia faktora – opis šrukturálnej osobitosti danej stratégie. V týchto štrukturálnych zobrazeniach sme sa usilovali o vystihnutie určitej typickej “individuálnej” konštrukcie každej stratégie (v zmysle odlišnosti od ostatných stratégií) v oblasti sexuality, partnerstva, vernosti, zodpovednosti a rizika. V analýze interpetujeme najmä tie položky, ktoré sú umiestnené v pozíciách -5 až -2 a +2 až +5 Q-triedenia.
 • Napokon ešte uvádzame naše celkové hodnotenie z hľadiska rizikovosti danej sexuálnej stratégie. Riziko v tomto prípade berieme v probabilistickom chápaní, čím dostávame jednodimenzionálnu bipolárnu škálu na ktorej jednom pomyselnom konci je nulové riziko=maximálne želateľný stav a na druhej 100% riziko=maximálne neželateľný stav. Preto konkrétne označenia rizikovosti jednotlivých stratégií sme navrhli s nasledujúcimi slovnými pomenovaniami: veľmi nízke riziko (++), nízke riziko (+), vysoké riziko (-), veľmi vysoké riziko (–).

Faktor A: Osoby tvoriace faktor: 7 osôb (4 ženy, 3 muži, priemerný vek 20,3 roka, z toho päť osôb veriacich, päť ešte nemalo pohlavný styk, priemerný vek 1. pohlavného styku dvoch osôb 20,0 roka, dve majú partnerský vzťah bez pohlavného styku)

Diferencujúca položka: 0

Rozloženie položiek vo faktore sa môže zobraziť číselne,

+5: 41 38
+4: 30 40 6
+3: 31 47 15 45 42
+2: 59 16 14 27 48 2 51 37
+1: 50 1 36 4 62 57 56 68 13 22 11 64 
0: 69 8 24 53 17 23 58 25 44 34 19 35 21 
-1: 5 60 65 43 52 7 20 46 63 49 3 73
-2: 33 54 12 18 10 32 28 66
-3: 61 70 29 55 71
-4: 72 67 39
-5: 26 9

Skok na tabuľku

Štrukturálna interpretácia faktora A: Najvyšší súhlas získali položky „Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste“ (41., +5) a „Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu“ (38., +5) a aj s položkou „Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva“ (40., +4) je vysoký súhlas. Súčasne maximálne odmietnutie dostala položka „V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou“ (26., -5). Takéto vysoké vyzdvihovanie žiadúcnosti vernosti je však súčasne v konflikte s akceptovaním položiek „Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere“ (42., +3), „Kto nič neriskuje, nič nezíska“ (47., +3) a „Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov“ (47., +3). Vidíme teda, že na jednej strane sa deklaruje vysoká hodnota vernosti, súčasne sa ale počíta s problematičnosťou jej realizácie.

Ďalší rozporný rozmer tohto faktora je v otázke rizikovosti, kde na jednej strane je súhlas s výrokom „Keď sú si partneri verní, nehrozí im žiadne riziko“ (45., +3) a na druhej strane v maximálnej možnej miere chýba dôvera v ochrannú funkciu manželstva „Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV“ (9., -5).

Vo faktore je prítomné zdôrazňovanie lásky ako podmienky pre sex „Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske“ (27., +2) a optimizmus pri atribuovaní lásky súčasnému sociálnemu prostrediu odmietnutím výroku „V súčasnosti sa láska vytráca z partnerských vzťahov“ (29., -3).

Preto sa domnievame, že je na mieste považovať tento faktor za prejav idealistickej stratégie v sexualite, ktorá nedostatočne spracúva rozpornosť vernosti a rizika a viac sa zrejme opiera o deklamovanie a naliehanie na vernosť a spoliehanie sa na lásku, než o riešenie zložitosti existencie vo vzťahoch. Z týchto dôvodov možno túto stratégiu považovať za vysoko rizikovú, pretože v situáciách, keď sa ideálna/želaná podoba vernosti naruší, neposkytuje potenciál pre produktívnu adaptáciu. Domnievame sa, že najtypickejšie črty faktora A vystihuje názov:

„Vernosť je povinnosť, aj verný človek môže byť spokojný (idealistický názor, vernosť ako konformná, prevzatá hodnota)“.

Graficky možno koštrukciu faktora A znázorniť takto:

Hodnotenie faktora A z hľadiska rizikovosti: –

Faktor B: Osoby tvoriace faktor: 11 osôb (3 ženy, 8 mužov, priemerný vek 21,8 roka, z toho päť osôb veriacich, sedem ešte nemalo pohlavný styk, priemerný vek 1. pohlavného styku 4 osôb 20,25 roka, jedna má partnerský vzťah bez pohlavného styku)

Diferencujúce položky: 34 na -4: Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy 61 na +5: Je lepšie počkať so sexom až do svadby 71 na +3: Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou

Rozloženie položiek vo faktore:

+5: 61 27
+4: 35 11 44 
+3: 71 37 40 58 41
+2: 3 66 14 29 69 33 47 53
+1: 30 4 46 51 43 31 1 68 8 25 45 2 
0: 24 56 13 7 21 17 22 9 70 59 16 12 20
-1: 55 6 18 36 10 63 42 48 28 38 57 5
-2: 62 65 72 60 52 19 23 50
-3: 73 49 39 32 54
-4: 34 15 26
-5: 64 67

Skok na tabuľku

Štrukturálna interpretácia faktora B:

Najvyšší súhlas je s položkami „Je lepšie počkať so sexom do svadby“ (61., +5) a „Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske“ (27., +5). Zdôrazňovanie morálnej hodnoty manželstva, morálky a manželstva ako podmienky pre sexuálny život je prítomné aj v ďalších vysoko preferovaných položkách ako „Manželstvo je navždy“ (35., +4), „Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou“ (71., +3), „Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva“ (40., +3), „Monogamia je pre ľudí prirodzená“ (58., +3), „Morálne silné osoby vždy dokážu odolať pokušeniu k nevere“ (53., +2) a „Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie“ (3., +2).

I keď sa medzi vysoko schvaľovanými položkami nachádza položka vyzdvihujúca potrebu vernosti aj v partnerskom (nie explicitne manželskom) vzťahu „Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste“ (41., +3), celkové rozloženie položiek zjavne diskriminuje medzi manželstvom a partnerstvom a žiadúce atribúty (napr. oprávnenie na sex) sa prisudzujú iba manželstvu, čo je o. i. výrazne viditeľné z dvoch výrokov, ktoré dosiahli v tejto stratégii maximálny súhlas spomedzi všetkých stratégií (pozri diskriminujúce položky).

Táto stratégia je výrazne negatívne orientovaná voči homosexualite: najsilnejšie odmietnutie výroku „Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy“ (34., -4) spomedzi všetkých stratégií a súhlas s výrokom „Tolerovanie homosexuálneho životného štýlu je príznakom, že spoločnosť je na scestí“ (66., +2)

V rozpätí škálového umiestnenia -5 až -2 a +2 až +5 sa nachádza iba jediná položka týkajúca sa rizika „Nechránený sex nie je nikdy bezpečný“ (62., -2), čo implicitne naznačuje, že v tejto stratégii – pri dodržaní zásad sexu až po svadbe, monogamie a vernosti – sa s rizikom nepočíta, avšak nepočíta sa ani s ochranou a v maximálnej možnej miere sa neguje komunikačná funkcia sexu („Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali“ (64., -5)). To všetko však môže byť zdrojom rizika pri nevypočítateľnom správaní sa partnera a preto považujeme túto stratégiu za nízko rizikovú, ale nie za veľmi nízko rizikovú. Domnievame sa, že najtypickejšie črty faktora B vystihuje názov:

„Moralistická, dogmatická a diskriminujúca stratégia“.

Graficky možno konštrukciu faktora B znázorniť nasledujúco

Hodnotenie faktora B z hľadiska rizikovosti: +

Faktor C: Osoby tvoriace faktor: 2 osoby (1 muž, 22 ročný, 1. pohlavný styk v 15 rokoch, druhá osoba neidentifikovaná)

Diferencujúca položka: 10 na -5: Sex je najrizikovejšia súčasť partnerského vzťahu

Rozloženie položiek vo faktore: +5: 41 38 +4: 62 4 40 +3: 34 8 13 69 7 +2: 51 27 53 37 12 11 35 42 +1: 17 45 58 46 2 6 16 23 28 44 15 22 0: 56 57 52 14 25 48 59 63 68 5 26 30 61 -1: 47 65 33 49 43 1 18 24 36 21 9 66 -2: 50 67 20 31 3 72 19 64 -3: 60 29 32 70 73 -4: 54 39 71 -5: 10 55

Štrukturálna interpretácia faktora C: Najvyšší súhlas je s položkami „Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste“ (41., +5) a „Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu“ (38., +5). Zdôraznenie významu vernosti a v tomto zmysle aj rovnocennosť manželstva s partnerstvom je leitmotívom tejto stratégie. Nejde však iba o deklarovanie absolútnych požiadaviek na vernosť, ale aj o určitý triezvy prístup k situáciám, v ktorých je vernosť spochybnená: „Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru“ (51., +2), „Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere“ (42., +2) a odmietnutie výrokov „Nevera sa nedá nikdy odpustiť“ (50., -2), „Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo“ (31., -2) a „Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie“ (3., -2).

Z aspektu rizika je pozoruhodné, že aj keď riziko zo sexu je v tejto stratégii „uvedomované“ („Sexuálny život so sebou prináša riziko“ (13., +3) a „Kto si myslí, že je únavné neustále uvažovať o možných rizikách, zatvára oči pred realitou“ (7., +3)), nie je sex považovaný za najväčší zdroj rizika „Sex je najrizikovejšia súčasť patnerského vzťahu“ (10., -5) – tento výrok je tejto stratégii najsilnejšie odmietnutý spomedzi všetkých stratégií.

Celkovo hodnotíme túto stratégiu ako veľmi vysoko rizikovú, pretože, aj keď deklaruje vysoký význam vernosti, implicitne spochybňuje možnosť jej realizácie, počíta s rôznymi rizikami vo vzťahoch, predpokladá viacnásobné partnerské skúsenosti a počíta s možnosťou „odpúšťania“ nevery. Domnievame sa, že najtypickejšie črty faktora C vystihuje názov:

„Rizikový nie je iba sex, ale aj vernosť“. 

Graficky možno konštrukciu faktora C znázorniť nasledujúco:

Hodnotenie faktora C z hľadiska rizikovosti: – –

Faktor D: Osoby tvoriace faktor: 5 osôb (3 ženy, 2 muži, priemerný vek 21 rokov, z toho tri osoby veriace, tri ešte nemali pohlavný styk, priemerný vek 1. pohlavného styku dvoch osôb 19,5 roka, jedna má partnerský vzťah bez pohlavného styku)

Diferencujúca položka: 43 na +5: Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi

Rozloženie položiek vo faktore:

+5: 38 43
+4: 51 4 30
+3: 23 14 69 11 56
+2: 42 13 48 36 8 16 47 57
+1: 10 5 37 7 65 2 59 44 41 60 40 26
0: 25 67 53 64 3 63 6 24 68 52 49 58 62
-1: 1 55 54 12 33 45 20 21 17 66 34 73
-2: 50 46 32 71 22 31 27 19 
-3: 61 35 28 15 29
-4: 39 18 72
-5: 9 70

Štrukturálna interpretácia faktora D: Najvyšší súhlas získali výroky „Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu“ (38., +5) a „Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi“ (43., +5) – najsilnejší súhlas s týmto výrokom spomedzi všetkých stratégií. Toto spochybnenie schopnosti byť verným sa vyskytuje vo viacerých položkách s vysokým súhlasom „Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru“ (51., +4), „Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere“ (42., +2), „Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva“ (57., +2). Na druhej strane sú ale vysoko umiestnené položky, ktoré zdôrazňujú kompetenčnú a komunikačnú zodpovednosť vo vzťahu „Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív“ (23., +3), „Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk“ (16., +2).

Osobitnú pozornosť si zaslúži spochybnenie trvalosti manželstva vyjadrené v súhlase s výrokom „Rozvod dnes patrí k bežnému životnému štýlu“ (36., +2) a odmietnutí trvalosti manželstva „Manželstvo je navždy“ (35., -3) a jeho ochrannej funkcie „Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV“ (9., -5). Aj vyzdvihovanie hodnoty partnerstva (pozri aj vyššie) a odmietnutie výroku „Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere“ (39., -4) vytvára dojem, akoby v tejto stratégii bolo partnerstvo nadradené manželstvu (napr. aj nesúhlas s výrokom „Partnerský vzťah trvá iba dovtedy, pokiaľ trvá láska“ (28., -3)).

Celkovo hodnotíme rizikovosť tejto stratégie ako nízku; aj keď spochybňuje schopnosti byť verným, hodnotí vysoko partnerský vzťah a zodpovednosť v ňom „Zodpovední sme za všetko čo nám patrí“ (14., +3), resp. odmieta „V konečnom dôsledku sme zodpovední iba za seba“ (15., -3) a stavia na kompetencii pre bezpečný sex a komunikácii o ňom. Domnievame sa, že najtypickejšie črty faktora Dvystihuje názov:

„Je ťažké byť verným, a preto je najlepšie mať pri sebe prezervatív a rozprávať sa s partnerom o antikoncepcii/ochrane“. Graficky možno konštrukciu faktora D znázorniť nasledujúco:

Hodnotenie faktora D z hľadiska rizikovosti: +

Faktor E: Osoby tvoriace faktor: 1 osoba (muž, neveriaci, ešte nemal pohlavný styk)

Diferencujúce položky: 45 na -5: Keď sú si partneri verní, nehrozí im žiadne riziko 47 na -4: Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov

Rozloženie položiek vo faktore:

+5: 35 62
+4: 4 8 66 
+3: 7 30 31 37 48
+2: 6 13 42 51 52 53 64 68
+1: 2 3 10 15 24 29 36 40 44 56 65 67
0: 26 32 33 34 38 41 49 54 57 60 61 63 69 
-1: 5 18 21 23 25 27 39 43 58 59 71 73
-2: 12 14 16 17 19 20 22 70
-3: 1 9 46 50 72
-4: 11 47 55
-5: 28 45

Štrukturálna interpretácia faktora E: Najvyšší súhlas je s položkami „Manželstvo je navždy“ (35., +5) a „Nechránený sex nie je nikdy bezpečný“ (62., +5). Toto vysoké hodnotenie manželstva však kontrastuje s odmietnutím výroku „Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV“ (9., -3). Zdá sa teda, ako by sa apelovalo na zachovanie manželstva, ale pritom sa zdôrazňuje, že má zmysel zachovať partnerský vzťah aj bez lásky – odmietnutie výroku „Partnerský vzťah trvá iba dovtedy, pokiaľ trvá láska“ (28., -5).

Akceptácia výroku „Ak chceme udržať partnerský vzťah, musíme dokázať tolerovať prípadnú neveru“ (52., +2) a odmietnutie výroku „Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád“ (46., -3) stavajú vernosť v tejto stratégii skôr do polohy citovej a vzťahovej, nie fyzickej. Toto podporuje aj vysoké umiestnenie výroku „Rozchod býva skôr spôsobený žiarlivosťou podvedeného, než samotným aktom nevery“ (48., +3) a odmietnutie výroku „Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov“ (47., -4) – najsilnejšie odmietnutie spomedzi všetkých stratégií. Počítanie s telesnou neverou podporuje aj výrok „Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere“ (42., +2). Toleranciu pre extramatrimoniálny sex, ktorou sa táto stratégia prezentuje, implicitne podporujú aj vysoké uvedomovanie si rizikovosti nechráneného sexu a uvedomovanie si, že manželstvo ako také nechráni pred zdravotnými rizikami.

Napriek zdanlivej veľmi vysokej „voľnosti“ chápania partnerského vzťahu (napr. oddelenie citovej a fyzickej vernosti) celkovo hodnotíme stratégiu iba ako vysoko rizikovú. Tolerancia fyzickej nevery je totiž sprevádzaná vysokou mierou uvedomenia si rizika nechráneného styku, a to aj pre partnera, ktorý sám osebe nemusí mať žiadne mimopartnerské vzťahy: odmietnutie výrokov „Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku“ (17., -2) a najmä „Keď sú si partneri verní, nehrozí im žiadne riziko“ (45., -5) – najsilnejšie odmietnutie spomedzi všetkých stratégií. Domnievame sa, že najtypickejšie črty faktora Evystihuje názov:

„Treba sa usilovať o udržanie vzťahu, ale netreba sa spoliehať na fyzickú vernosť“. Graficky možno konštrukciu faktora E znázorniť nasledujúco:

Hodnotenie faktora E z hľadiska rizikovosti: –

Faktor F: Osoby tvoriace faktor: 1 osoba (žena, 18 ročná, ešte nemala pohlavný styk)

Diferencujúce položky: 6 na -4: Kto nič neriskuje, nič nezíska 60 na +4: Kto stále zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje sexuálne túžby

Rozloženie položiek vo faktore:

+5: 62 68
+4: 37 44 60 
+3: 7 13 42 56 58
+2: 2 4 8 14 23 27 31 47
+1: 3 5 11 16 24 25 34 38 48 51 52 69
0: 18 19 21 22 28 35 41 49 53 54 57 63 70 
-1: 10 17 33 39 40 45 50 59 61 66 71 73 
-2: 12 20 29 30 32 43 46 65
-3: 1 26 36 64 72
-4: 6 9 55
-5: 15 67

Štrukturálna interpretácia faktora F: Najvyšší súhlas je s položkami „Nechránený sex nie je nikdy bezpečný“ (62., +5) a „Ľudia nidky nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote“ (68., +5).

Prvý výrok možno vidieť v súvislosti s odmietnutím ďalších výrokov o riziku „“Kto nič neriskuje nič nezíska“ (6., -4) – najsilnejšie odmietnutie spomedzi všetkých stratégií – a „Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu“ (1., -3), čo súhrnne možno interpretovať tak, že – aj keď (ako uvidíme ďalej) sa v tejto stratégii aktívne zvažuje striedanie sexuálnych partnerov – nie je predstava uspokojivého sexu viazaná na potrebu rizika a riskovania.

Druhý z najvyššie prijímaných výrokov otvára problematiku spokojnosti. V tej súvislosti výroky „Kto stále zotrváva s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje sexuálne túžby“ (60., +4) – najvyšší súhlas spomedzi všetkých stratégií – a „Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere“ (42., +3) potvrdzjú, že v tejto stratégii sa počíta s tým, že pre sexuálne uspokojenie je žiadúce mať viac ako jedného partnera, aj keď spokojnosť nie je „lineárne závislá“ od počtu partnerov „Čím má niekto viac partnerov, tým je sexuálne spokojnejší“ (32., -2); počíta sa tiež s tým, že nevera nenarušuje citový vzťah k partnerovi „Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád“ (46., -2). Súčasne ale súhlas s výrokmi „Len partneri, ktorí sú si verní, môžu byť šťastní“ (44., +4), „Monogamia je pre ľudí prirodzená“ (58., +3) a „Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov“ (47., +2), ako aj odmietnutie výrokov „Dnes je nemoderné byť verným“ (55., -4) a „V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou“ (26., -3) implikujú potrebu vernosti pre pocit šťastia v partnerstve a pre jeho zachovanie.

Tak vzniká konflikt, v ktorom je na jednej strane sexuálna spokojnosť dosiahnutá neverou, na druhej strane šťastie v partnerstve, ktorého podmienkou je vernosť. Celkovo hodnotíme rizikovosť tejto stratégie ako nejasnú (+ -), rozpornú, nakoľko sa nedá predvídať reálne správanie sa jej nositeľa – ku ktorej alternatíve sa prikloní. Samotná vnútorná rozpornosť, ktorá je v popredí stratégie, je výrazným signálom, ktorý môže na jednej strane viesť k posilneniu vernostnej alternatívy, alebo, naopak, spustiť „sexuálne uspokojovaciu“ alternatívu. Domnievame sa, že najtypickejšie črty faktora F vystihuje názov:

„Sexualita je inherentne konfliktná: človek môže byť buď sexuálne spokojný ale nešťastný, alebo šťastný ale sexuálne nespokojný (smutný, pesimistický, skeptický faktor)“.

Hodnotenie faktora F z hľadiska rizikovosti: + –

Faktor G: Osoby tvoriace faktor: 3 osoby (2 ženy, priemerný vek 22,5 roka, z toho jedna osoba veriaca, priemerný vek 1. pohlavného styku 19,5 roka, tretia osoba neidentifikovaná)

Diferencujúca položka: 0 Rozloženie položiek vo faktore:

+5: 40 31
+4: 6 38 30
+3: 64 57 41 2 47
+2: 4 1 23 29 48 69 13 42
+1: 51 37 7 14 56 5 44 8 16 15 20 21
0: 35 9 54 52 53 18 68 50 24 25 32 59 65
-1: 26 60 66 34 27 10 12 63 11 33 62 17 
-2: 45 36 55 28 58 3 39 70
-3: 19 22 49 67 43
-4: 61 46 73
-5: 72 71

Štrukturálna interpretácia faktora G: Najvyšší súhlas je s položkami „Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva“ (40., +5) a „Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo“ (31., +5). Ďalšiu podporu vernosti vyjadruje výrok „Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste“ (41., +3) a odmietnutie výroku „Nevera je prijateľná, pokiaľ v nej nejde o lásku“ (49., -3).

Pre túto stratégiu je však príznačná vysoká miera inkonzistentnosti v oblasti vernosti aj rizika, čo dokumentuje odmietanie nasledujúcich výrokov, čím sa nevera nepriamo toleruje: „Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád“ (46., -4) a „Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie“ (3., -2).

Podobne v oblasti rizika je na jednej strane súhlas s výrokmi „Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu“ (1., +2), „Sexuálny život so sebou prináša riziko“ (13., +2) a „Riziko sa nikdy nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života“ (2., +3) a na druhej strane je súhlas s výrokom „Aj bez rizika je sex vzrušujúci“ (4., +2).

Pri celkovom hodnotení rizikovosti napokon treba vyzdvihnúť, že v tejto stratégii je silne vyjadrená podpora komunikačným aspektom v sexe, ktoré môžu prispieť k prevencii rizika: „Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív“ (23., +2) a „Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo“ (31., +5); na druhej strane tu ale nachádzame aj súhlas s veľmi liberálnym postojom k funkcii sexu „Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali“ (64., +3). Na pozadí hlbokej vnútornej rozpornosti názorov nás to núti považovať túto stratégiu za vysoko rizikovú. Domnievame sa, že najtypickejšie črty faktora G vystihuje názov:

„Inkonzistentnosť a vnútorne rozporné názory na riziko a vernosť/neveru“.

Hodnotenie faktora G z hľadiska rizikovosti: –

Faktor H: Osoby tvoriace faktor: 5 osôb (4 ženy, 1 muž, priemerný vek 20,2 roka, z toho dve osoby veriace, dve ešte nemali pohlavný styk, priemerný vek 1. pohlavného styku troch osôb 18,0 roka, jedna má partnerský vzťah bez pohlavného styku)

Diferencujúca položka: 16 na +5: Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk

Rozloženie položiek vo faktore:

+5: 16 40
+4: 37 41 8
+3: 27 47 31 69 68
+2: 38 7 51 62 53 30 36 46
+1: 4 10 29 48 44 56 42 65 45 60 2 13
0: 23 5 14 33 11 28 6 3 26 67 57 59 34
-1: 54 43 66 17 58 24 63 20 52 19 39 35 
-2: 21 50 49 55 12 32 25 72
-3: 22 1 73 71 9
-4: 70 61 18
-5: 15 64

Štrukturálna interpretácia faktora H: Najvyšší súhlas je s výrokmi „Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk“ (16., +5) a „Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva“ (40., +5). Súčasne najsilnejší nesúhlas je s výrokmi „V konečnom dôsledku sme zodpovední iba za seba“ (15., -5) a „Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali“ (64., -5).

Zodpovednosť a vernosť sa pritom neobmedzuje iba na manželstvo „Vážny partnerský vzťah je v zmysle zodpovednosti rovnocenný manželstvu“ (38., +2). Výrok č.16 (pozri vyššie), ktorý má pre túto stratégiu štatisticky diskriminujúcu hodnotu, je podporený aj výrokom „Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvo“ (31., +3). V tejto stratégii je vysoko hodnotená láska „Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske“ (27., +3) a vysoko je uvedomované riziko „Každý nechránený sexuálny styk je riziko“ (8., +4) a „Nechránený sex nie je nikdy bezpečný“ (62., +2).

Vysoká miera vyváženosti preferencie pojmov láska, sexualita, zodpovednosť, partnerstvo, manželstvo, resp. uvedomovanie si rizika a maximálny dôraz na potrebu verbálnej komunikácie o sexe medzi partnermi nás vedie k názoru, že táto stratégia je nízko riziková. Domnievame sa, že najtypickejšie črty faktora H vystihuje názov:

„Zodpovednosť je ústredným pojmom v sexualite aj v prevencii rizika a kľúčom k nej je rozprávanie sa partnerov o intímnych otázkach“.

Graficky možno konštrukciu faktora H znázorniť nasledujúco:

Hodnotenie faktora H z hľadiska rizikovosti: +

Faktor I: Osoby tvoriace faktor: 2 osoby (ženy, vek jednej 18, druhá neudala, obidve osoby veriace, obidve ešte nemali pohlavný styk)

Diferencujúca položka: 66 na -5: Tolerovanie homosexuálneho životného štýlu je príznakom, že spoločnosť je na scestí

Rozloženie položiek vo faktore:

+5: 34 51
+4: 68 69 33 
+3: 47 42 30 57 13
+2: 14 36 2 59 1 43 52 48 
+1: 73 62 60 5 24 26 27 64 6 4 37 45
0: 53 40 41 16 25 29 38 55 63 10 44 23 49 
-1: 8 15 7 20 22 31 65 28 32 50 56 18 
-2: 12 21 67 54 39 46 9 3
-3: 35 17 19 71 61
-4: 11 72 58
-5: 70 66

Štrukturálna interpretácia faktora I: V popredí tejto stratégie sú dva výroky, umiestnenie ktorých je prejavom vysokej tolerancie a akceptácie homosexuality „Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy“ (34., +5) a najsilnejšie odmietnutie výroku „Tolerovanie homosexuálneho životného štýlu je príznakom, že spoločnosť je na scestí“ (66., -5) spomedzi všetkých stratégií. Liberálnosť v sexualite sa prejavuje aj v nasledujúcich položkách „Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva“ (57., +3), „Ľudia príliš potláčajú svoju sexualitu“ (59., +2), vrátane odmietnutia monogamie „Monogamia je pre ľudí prirodzená“ (58., -4).

Rizikovosť takéhoto životného štýlu je „zakalkulovaná“ vo výrokoch „Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu“ (1., +2) a „Riziko sa nikdy nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života“ (2., +2). V tejto stratégii „Sexuálna nespokojnosť v partnerskom vzťahu vedie k nevere“ (42., +3), ktorá je vysoko tolerovaná súhlasom s výrokmi „Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru“ (51., +5), „Ak chceme udržať partnerský vzťah, musíme dokázať tolerovať prípadnú neveru“ (52., +2), „Často je veľmi ťažké ostať verný/á partnerovi“ (43., +2) a odmietnutím výroku „Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať rád“ (46., -2). Reálne konzekvencie nevery na partnerskú koexistenciu sú však uvedomované, keď „Nevera je najčastejšou príčinou rozchodov“ (47., +3) a Rozvod dnes patrí k bežnému životnému štýlu“ (36., +2).

Pri celkovom hodnotení rizikovosti sa nám zdá, že vysoká miera liberalizmu v sexualite nie je dostatočne vyvážená preferenciami možných preventívnych opatrení (napr. „Partneri, ktorí sa nerozprávajú o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali pohlavný styk“ (16., 0)), a preto ide o veľmi vysoko rizikovú stratégiu.. Domnievame sa, že najtypickejšie črty faktora I vystihuje názov:

„Sexualita je primárne vecou jednotlivca a nevera je prirodzená“.

Hodnotenie faktora I z hľadiska rizikovosti: – –

4. 1. 3. DISKUSIA A ZÁVER

Ak sme v teoretickej časti načrtli štyri diskurzívne prúdy, ktoré v súčasnosti možno očakávať v spoločenskom diskurze o sexualite, pozrime sa teraz na získané výsledky – deväť faktorov – z tohto pohľadu (tab. 8). Zdá sa, že získané faktory/konštrukcie stratégií nemožno jednoducho priradiť k jednotlivým „čistým“ názorovým prúdom – kresťanskej tradícii posilnenej viktoriánskou morálkou, vedeckému medicínskemu a sexuologickému prúdu, občiansko-liberálnemu prúdu alebo HIV/AIDS rizikovému prúdu. Jedinou výnimkou je snáď faktor B „Moralistická, dogmatická a diskriminujúca stratégia“, ktorý možno takmer jednoznačne priradiť ku kresťanskej tradícii posilnenej viktoriánskou morálkou. Je to jeden z troch faktorov, ktoré sme označili ako nízko rizikové (+). Ďalšie faktory, ktoré sa zdajú byť rovnako nízko rizikové, sú D „Je ťažké byť verným, a preto je najlepšie mať pri sebe prezervatív a rozprávať sa s partnerom o antikoncepcii/ochrane“ a faktor H „Zodpovednosť je ústredným pojmom v sexualite aj v prevencii rizika a kľúčom k nej je rozprávanie sa partnerov o intímnych otázkach“. Ak si všimneme v tabuľke 9 tieto tri nízko rizikové stratégie z aspektu jednotlivých diskurzívnych prúdov, s ktorými sú v súlade, vidíme, že pri faktore D je to kombinácia občianskeho liberálneho s HIV/AIDS rizikovým diskurzom a pri faktore H kombinácia kresťanskej tradície a morálky s HIV/AIDS rizikovým diskurzom. Zdá sa teda, že k vytváraniu relatívne najmenej rizikových stratégií v oblasti sexuality vedie jednak prostredie HIV/AIDS rizikového diskurzu a jednak prostredie diskurzu kresťanskej tradície a morálky – to však iba v prípade, že je relatívne „čistým“ či „jediným“ diskurzívnym prostredím alebo sa kombinuje s HIV/AIDS rizikovým diskurzom (pri faktoroch A a G je totiž identifikovateľný popri diskurze občiansko-liberálnom aj diskurz kresťanskej tradície a morálky, ale obe tieto stratégie vyznievajú vysoko rizikovo). Na druhej strane, najrizikovejšie stratégie C a I sú obe v súlade s kombináciami vedeckého, medicínskeho a sexuologického diskurzu s občianskym liberálnym diskurzom. Rizikovosť ďalšieho faktoru (F), ktorý je v rovnakom diskurzívnom „priestore“, sme hodnotili ako nejasnú a rozpornú, teda v žiadnom prípade nie ako nízku. Zdá sa teda, že ako liberálne, tak aj vedecké diskurzívne prostredie a najmä ich kombinácia vedú k rizikovým stratégiám v oblasti sexuality. V zhode s tým je napokon aj faktor E, ktorý je v „čisto“ občiansko-liberálnom diskurzívnom priestore a je tiež vysoko rizikový. Tabulka. 9: Prehľad rizikovosti a súladu zistených stratégií/faktorov s jednotlivými diskurzívnymi prúdmi v oblasti sexuality

Takýto sprostredkovaný pohľad na jednotlivé diskurzívne prúdy v oblasti sexuality cez subjektívne stratégie považujeme za prínosný najmä v tom zmysle, že (nepriamo) pomáha objasniť rezervy pre preventívne pôsobenie v oblasti sexuálneho zdravia. Zdá sa nám, že možno vysloviť nasledujúce predpoklady:

 • „ochranné“ pôsobenie kresťanskej tradície a morálky je efektívne pri znižovaní rizikovosti subjektívnych stratégií v oblasti sexuality iba v prípade, že jej pôsobenie je veľmi intenzívne a izolované od vedeckých a občiansko-liberálnych vplyvov
 • vedecký, medicínsky a sexuologický diskurz nie je zárukou efektívnej stratégie na znižovanie rizika v sexuálnej oblasti; vyskytuje sa „premiešaný“ s občiansko-liberálnym diskurzom a subjektívne stratégie, ktoré sú s nimi v súlade, sú tými najrizikovejšími v oblasti sexuálneho zdravia
 • na druhej strane účelová transformácia vedeckých poznatkov do osobitnej formy zdravotno-výchovného a osvetového (v tomto prípadeHIV/AIDS rizikového) diskurzu sa ukazuje byť efektívna pri znižovaní rizikovosti subjektívnych stratégií v oblasti sexuality
 • občiansko-liberálny diskurz prispieva k rizikovosti subjektívnych stratégií v oblasti sexuality; kombinuje sa so všetkými ostatnými prúdmi diskurzu v oblasti sexuality a celková miera rizikovosti stratégie závisí od konkrétnej interakcie: v kombinácii s vedeckým diskurzom dáva vzniku najrizikovejším stratégiám v oblasti sexuálneho zdravia, podieľa sa na rizikovosti kombinácie s kresťanským diskurzom a jeho rizikové pôsobenie je „eliminované“ iba v kombinácii s HIV/AIDS rizikovým diskurzom (resp. v kombinácii so zodpovednosťou).

4. 2. Prípadová štúdia II. – revízia metodiky a reinterpretácia diskurzívnych konštrukcií

Pri realizácii druhej prípadovej štúdie sme vychádzali so skúseností získaných v predchádzajúcej štúdii, ktoré sme chceli v maximálne možnej miere zohľadniť. Prvá štúdia poukázala na to, že:

(a) sme použili nadbytočný počet položiek (výrokov), ktoré jednak sťažovali probandom ich triedenie, jednak nepriniesli žiadne nové informácie, (b) niektoré výroky nevystihovali dostatočne skúmanú (relevantnú) diskurzívnu oblasť, (c) na pokrytie niektorých diskurzívnych oblastí je nutné pridať nové výroky. Preto sme v tejto druhej štúdii pristúpili najprv k redukcii a reformulácii tých položiek, ktoré v pôvodnej faktorovej analýze nesýtili žiadny virtuálny faktor (sú to položky z Prípadovej štúdie I – č. 1, 3, 6, 9, 12, 21, 23, 24, 26, 28, 37, 38, 40, 43, 49, 50, 52, 57, 59, 60). Z týchto 20-tich položiek sme 7 úplne vylúčili (konkrétne č.: 1, 26, 43, 50, 57, 59, 60). Ďalšie štyri sme výraznejšie preformulovali (konkrétne č.: 24, 38, 49, 52). Napríklad položku č. 38 „sex je najrizikovejšia súčasť partnerského vzťahu“ sme preformulovali na položku č. 58 „sex je najneurčitejšia súčasť partnerského vzťahu,“ čím sme sa chceli vyhnúť možnému zúženiu uvažovania o sexe len z hľadiska rizikovosti prenosu HIV a pohlavne prenosných chorôb a obsiahnuť aj neurčitosť z hľadiska zachovania partnerského vzťahu. Ostatné z týchto 20-ich položiek sme ponechali, lebo sa nám zdali podstatné a chceli sme zistiť, či ich za také nebude považovať aj ďalšia vzorka osôb.

Okrem toho sme vynechali aj niektoré iné položky, ktoré síce sýtili virtuálne faktory v prvej štúdii, ale zdali sa nám redundantné (nadbytočné), alebo nejednoznačne interpretetovateľné, kvôli nejasnej (viacznačnej) formulácii. Konkrétne sme vylúčili položky č. 4, 5, 17, 20, 29, 31, 33, 44, 53, 54, 56, 58, 67, 73. Ďalšie položky sme z tých istých dôvodov preformulovali (konkrétne č. 8, 16, 18, 22, 30, 32, 45, 61, 63, 69) a niekoľko nových sme pridali.

Namiesto pôvodného triedenia 73 položiek sme v druhej štúdii dali na triedenie 58 položiek. Ďalej uvádzame ich kompletný zoznam, aby si ich čitateľ mohol porovnať s predchádzajúcim zoznamom uvedeným v Prípadovej štúdii I.

 1. Môžeme očakávať, že vo väčšine vzťahov sa vernosť porušuje.
 2. Nevera je zvyčajne príčinou ukončenia partnerského vzťahu.
 3. Kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba.
 4. Manželstvo je navždy.
 5. Je lepšie počkať so sexom až do svadby.
 6. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske.
 7. Ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať naozaj rád.
 8. V konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba.
 9. Ľudia nikdy nehovoria úprimne o svojom sexuálnom živote.
 10. Kto zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje skutočné sexuálne túžby.
 11. Pre mladých ľudí je sex dobrým spôsobom, aby sa lepšie spoznali.
 12. Tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku HIV.
 13. Dnes je neivné dôverovať partnerovi/partnerke, že budú verní.
 14. Nevera zvyčajne pramení zo sexuálnej nespokojnosti.
 15. Strach z HIV a AIDS by nemal obmedzovať našu sexuálnu slobodu.
 16. Nevery sa obávajú iba žiarlivý ľudia.
 17. Kto si myslí, že je únavné zvažovať možné riziká, je veľmi hlúpy.
 18. Príslovie “kto nič neriskuje, nič nezíska” platí aj v sexe a partnerských vzťahoch.
 19. Len verní monogamní partneri môžu byť skutočne spolu šťastní.
 20. Sex s tým istým partnerom/partnerkou sa po nejakom čase nevyhnutne stáva nudným.
 21. Partnerský vzťah by mal trvať iba dovtedy, pokiaľ trvá láska.
 22. Často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi.
 23. Ľudia v súčasnosti prestávajú uvažovať o láske.
 24. Dnešní mladí ľudia začínajú so sexom skôr ako generácia ich rodičov.
 25. Ženy majú sklon byť viac zodpovedné za bezpečnosť v sexuálnych záležitostiach ako muži.
 26. Čím má niekto viac sexuálnych partnerov, tým menej spokojnosti nachádza v novom vzťahu.
 27. Je chybou mať sexuálny styk pred svadbou.
 28. Každý nechránený sexuálny styk je riziko.
 29. Chudobní a sociálne slabí ľudia majú sklon vstupovať do rizikovejšieho sexuálneho správania než tí, ktorí sú na tom sociálne lepšie.
 30. Homosexuáli majú menej zábran v uskutočňovaní sexu ako heterosexuáli.
 31. Monogamia je pre ľudí prirodzená.
 32. Skutočne zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív.
 33. Manželstvo zaručuje ochranu pred HIV.
 34. Vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva.
 35. Najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život.
 36. Riziko sa nikdy nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života.
 37. Dnes je nemoderné byť sexuálne verným.
 38. Ak sa partneri majú naozaj radi, nemajú pred sebou žiadne tajomstvá.
 39. Tí, ktorí čakajú so sexom až do svadby, sa ochudobňujú o množstvo pôžitkov a skúseností.
 40. Keď sú si partneri verní, nehrozí im riziko HIV a AIDS.
 41. Homosexuálny životný štýl je príznakom toho, že spoločnosť je na scestí.
 42. Každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru.
 43. Skutočná zodpovednosť začína až po svadbe.
 44. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie.
 45. Vážny partnerský vzťah je v zmysle vzájomnej zodpovednosti rovnocenný manželstvu.
 46. Tí, ktorí sa nerozprávajú otvorene o antikoncepcii a bezpečenom sexe, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali spolu pohlavný styk.
 47. Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste,
 48. Ak sa nad tým úprimne zamyslíme, náhodný sex prináša viac ľútosti a rozpakov, ako radosti a pôžitku.
 49. V súčasnosti sú tínejdžeri, ktorí nežijú sexuálne, výnimkou.
 50. Sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva.
 51. Keď sa jedná o sexuálnu spokojnosť, čím viac partnerov, tým lepšie.
 52. Homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy.
 53. Muži sú geneticky predurčení k tomu, aby mali pohlavný styk s čo najväčším počtom žien.
 54. Pri podvádzaní partnera/partnerky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere.
 55. Riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu.
 56. Nevera je oveľa prijateľnejšia, ak v nej nejde o lásku.
 57. Nevera sa nedá nikdy odpustiť.
 58. Sex je nejneurčitejšia súčasť partnerského vzťahu.

Ďalší postup bol zhodný s postupom prvej štúdie. Probandi zatrieďovali uvedené položky (výroky) podľa tejto matrice (obr. 3).

Po štatistickom spracovaní sme dostali 9 faktorov (A – I) a v tabuľke č. 10 uvádzame ich vlastné hodnoty a varianciu.

Tab. č. 10

Faktory  A   B  C  D  E  F  G  H  I  spolu
Vlastná 
hodnota  11.85 4.90 5.07 2.67 3.11 1.91 1.96 1.48 1.13 34.11
Variancia 22  9  9  5  6  4  4  3  2  64

Z nich v ďalšom interpretujeme prvých sedem faktorov (A – G), nakoľko ostatné dva faktory sú každý tvorený len jednou osobou, čím nie sú dosť preukazné na všeobecnejšiu interpretáciu (Je tu zdanlivý rozpor s prípadovou štúdiou I., v ktorej sme interpretovali aj “jednoosobové” faktory. Obvyklý postup je ten, že sa opodstatnenosť, resp. neopodstatnenosť “jednoosobových” faktorov overuje v opakovaných štúdiách – až po ich nepotvrdení v opakovanej (prípadne modifikovanej) štúdii sa tieto faktory zavrhnú.). Pri každom faktore najprv uvádzame jeho grafické zobrazenie (tzv. virtuálny faktor), ktoré potom interpretuje. Metóda interpretácie je odlišná od prvej prípadovej štúdie v tom zmysle, že neznázorňujeme graficky vzťahy medzi relevantnnými položkami. Namiesto toho tieto vzťahy priamo opisujeme a charakterizujeme. Neznamená to, že takýto postup by mal viesť k iným výsledkom. Naším cieľom je skôr ukázať viaceré možnosti a spôsoby analyzovania a interpretovania výskumného materiálu získaného Q triedením.

VIRTUÁLNY FAKTOR A: VERNOSŤ CELOŽIVOTNÉMU PARTNEROVI

Tvorí ho 18 osôb (5 žien a 13 mužov) s priemerným vekom 18,44. Všetky osoby sú slobodné. Za veriacich sa považuje 12 osôb. Všetky osoby uvádzajú heterosexuálnu orientáciu. Jedcnásť osôb má v súčasnosti trvalý partnerský vzťah, 6 osôb ešte nikdy nemalo trvalý partnerský vzťah a jedna osoba už mala, ale v súčasnosti nemá žiaden vzťah. Väčšina osôb (14) ešte nemala sexuálny styk, 3 osoby mali a jedna osoba mala len pokus. Priemerný vek prvého sexuálneho styku je 17,0 roka (počítaný len z tých, ktorí už mali sexuálny styk). Skúsenosť s náhodným sexuálnym stykom uviedli 4 osoby. Priemerná spokojnosť so sexuálnym životom (uviedlo 12 osôb) je 1,5 (na škále 1-5, kde 1 je úplná spokojnosť a 5 je úplná nespokojnosť). Dvanásť osôb nemá jasnú životnú filozofiu, ktorou sa riadia (3 osoby majú a 3 neodpovedali).

Najvyššou hodnotou je vernosť a to vo viacerých ohľadoch:

(a) v zmysle najväčšej hodnoty vo vzťahu (položka 47: +4 „vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste,“ položka 34: +4 „vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva“), (b) v zmysle nevyhnutnej podmienky pre lásku (položka 7: +5 „ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať naozaj rád,“ a zároveň položka 6: +5 „sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske“) (c) v zmysle pocitu šťastia a spokojnosti (položka 19: +4 „len verní monogamní partneri môžu byť spolu šťastní,“ položka 48: +3 „ak sa nad tým úprimne zamyslíme, náhodný sex prináša viac ľútosti a rozpakov ako radosti a pôžitku,“ položka 51: -3 „keď sa jedná o sexuálnu spokojnosť, čím viac partnerov, tým lepšie“).

Vernosť je obhajovaná aj popieraním názorov o jej nemodernosti a naivnosti(položka 37: -5 „dnes je nemoderné byť sexuálne verným,“ položka 1: -4 „ môžeme očakávať, že vo väčšine vzťahov sa bernosť porušuje“ a položka 13: -4 „dnes je nemoderné dôverovať partnerovi/ke, že budú verní“). Zároveň je vernosť chápaná v zmysle prirodzenosti (položka 31: +2 „monogamia je pre ľudí prirodzená, položka 42: -4 „každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru,“ položka 10: -3 „kto zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje skutočné sexuálne túžby,“ položka 22: -3 „často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/partnerovi,“ položka 20: -3 „Sex s tým istým partnerom/kou sa po nejakom čase nevyhnutne stáva nudným“).

Vernosť je chápaná aj ako najlepšia forma ochrany (položka 35: +3 „najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného partnera za život“ a položka 40: +2 „keď sú si partneri verní, nehrozí im riziko HIV a AIDS“

S vernosťou sa spája aj zodpovednosť (položka 44: +3 „mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie,“ ktorá chráni pred rizikom (položka 12: +2 „tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku HIV“). Pritom zodpovednosť v partnerskom a manželskom vzťahu sa pokladá za rovnocennú (položka 45: +3 „ vážny partnerský vzťah je v zmysle vzájomnej zodpovednosti rovnocenný manželstvu,“ položka 43: -3 „skutočná zodpovednosť začína až po svadbe“).

Sexuálny život sa spája až s manželstvom (položka 5: +2 „je lepšie počkať so sexom až do svadby“ a položka 39: -2 „tí, ktorí čakajú so sexom až do svadby, sa ochudobňujú o množstvo pôžitkov a skúseností“).

Z hľadiska prevládajúceho typu diskurzu patrí tento faktor pod kresťanský.

VIRTUÁLNY FAKTOR B: LIBERÁLNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ V SEXUÁLNYCH VZŤAHOCH. 

Tvorí ho 8 osôb (6 žien a 2 muži) s priemerným vekom 19,5 roka. Všetky osoby sú slobodné. Polovica osôb sa považuje za veriacich a polovica za neveriacich. Všetky osoby považujú svoju orientáciu za heterosexuálnu. V súčasnosti má 6 osôb trvalý partnerský vzťah. Jedna osoba ešte nemala žiaden vzťah. Takmer všetky osoby (7) už mali sexuálny styk (priemerný vek prvého styku je 17,21). Spomedzi osôb, ktoré už mali sexuálny styk mali 4 osoby niekedy za život náhodných sexuálnych partnerov a v priebehu uplynulého roku mali dve osoby náhodných partnerov. Priemerná spokojnosť so sexuálnym životom je 2,42 (na škále 1-5, kde 1 je úplná spokojnosť a 5 je úplná nespokojnosť). Štyri osoby nemajú žiadnu životnú filozofiu, ktorou sa riadia (3 osoby majú a jedna neodpovedala).

Zvýraznená je rovnocennosť partnerských a manželských sexuálnych vzťahov(požka 27: -5 „je chybou mať sexuálny styk pred svadbou,“ položka 5: -3 „je lepšie počkať so sexom až do svadby,“ položka 39: +2 „tí, ktorí čakajú so sexom až do svadby, sa ochudobňujú o množstvo zážitkov a skúseností“) a zároveň aj rovnocennosť hetero a homo sexuálnych vzťahov (položka 52: +2 „homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy,“ položka 41: -4 „homosexuálny životný štýl je príznakom toho, že spoločnosť je na zcestí). Táto rovnocennosť je podporená aj názorom, že „sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva“ (položka 50: +2).

Rovnocennosť partnerských a manželských vzťahov je chápaná aj z hľadiska požiadaviek kladených na na vzájomnú zodpovednosť (položka 45: +5 „vážny partnerský vzťah je v zmysle vzájomnej zodpovednosti rovnocenný manželstvu,“ položka 43: -2 „skutočná zodpovednosť začína až po svadbe“ a vernosť (položka 54: -5 „pri podvádzaní partnera/ky pred vstupom do manželstva sa nedá hovoriť o nevere,“ položka 47: +4 Vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste,“ položka 34: +2 „vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva.“).

Zároveň sú uvedomované a zvažované možné riziká (položka 28: +5 „Každý nechránený sexuálny styk je riziko,“ položka 17: +4 „kto si myslí, že je únavné zvažovať možné riziká, je veľmi hlúpy,“ položka 46: +3 „tí, ktorí sa nerozprávajú otvorene o antikoncepcii a bezpečnom sexe, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali spolu sex“).Vyjadrený je nesúhlas s jedným celoživotným vzťahom, ako najlepšou formou ochrany (položka 35: -4 „najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného sexuálneho partnera za život“). Vysokou a nevyhnutnou kvalitou a hodnotou sexuálneho vzťahu je láska (položka 6: +4 Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske,“ položka 21: +3 „partnerský vzťah by mal trvať iba dovtedy, pokiaľ trvá láska“).

Z hľadiska prevládajúceho typu diskurzu by sme mohli tento faktor zaradiť pod liberálno-zodpovedný.

VIRTUÁLNY FAKTOR C: „CASANOVSKO – ADRENALÍNOVÝ“, VÝSMEŠNÝ K RIZIKÁM

Faktor je tvorený 7 osobami (1 žena a 6 mužov) s priemerným vekom 19,3 rokov. Šesť osôb je slobodných (1 neodpovedal). Všetky osoby uvádzajú, že sa nepovažujú za veriace. Všetky osoby považujú svoju orientáciu za heterosexuálnu. Väčšina osôb (6) v súčasnosti nemá trvalý partnerský vzťah, ale v minulosti mali v priemere 3 vzťahy. Všetky osoby už mali sexuálny styk, priemerný vek prvého styku je 15,9 rokov. Štyri osoby mali niekedy za život náhodných sexuálnych partnerov a 4 osoby mali náhodných sexuálnych partnerov za uplynulý rok. Miera spokojnosti so sexuálnym životom je 3,25 (na škále 1-5, kde 1 je úplná spokojnosť a 5 je úplná nespokojnosť). Tri osoby nemajú nejakú jasnú životnú filozofiu, ktorou sa riadia a 3 osoby na otázku neodpovedali.

Za prirodzené sú považované nevernosť (položka 22: +5 „často je veľmi ťažké zostať verný/a partnerke/ovi,“ položka 56: +5 „nevera je oveľa prijateľnejšia, ak v nej nejde o lásku,“ položka 42: +4 „každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru,“ položka 1: +3 „môžeme očakávať, že vo väčšine vzťahov sa vernosť porušuje“) a striedanie partnerov (položka 20: +3 „sex s tým istým partnerom/kou sa po nejakom čase nevyhnutne stáva nudným,“ položka 39: +4 „tí, ktorí čakajú so sexom až do svadby, sa ochudobňujú o množstvo zážitkov a skúseností,“ položka 44: -4 „mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné správanie,“ položka 26: -4 „čím má niekto viac sexuálnych partnerov, tým menej spokojnosti nachádza v novom vzťahu“).

So striedaním partnerov sa automaticky spája nielen predmanželský sexuálny život(položka 27: -5 „je chybou mať sexuálny styk pred svadbou,“ položka 5: -5 „je lepšie počkať so sexom až do svadby“), ale aj neuznávanie manželstva ako trvalého vzťahu(položka 4: -4 „manželstvo je navždy“).

Podceňované je riziko (položka 28: -3 „každý nechránený sexuálny styk je riziko,“ položka 46: -3 „tí, ktorí sa nerozprávajú otvorene o antikoncepcii a bezpečnom sexe, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali spolu sex,“ položka 32: -2 „skutočne zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív,“ položka 15: +1 „strach z HIV a AIDS by nemal obmedzovať našu sexuálnu slobodu,“ položka 12: +1 „tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku HIV“), ktoré dokonca zvyšuje príťažlivosť sexu (položka 55: +3 „riziko sa podieľa na príťažlivosti sexu,“ položka 36: +1 „riziko sa nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života“).

Z hľadiska prevládajúceho typu diskurzu patrí tento faktor pod liberálno-nezodpovedný až anarchistický.

VIRTUÁLNY FAKTOR D: LÁSKA + AMBIVALENTNOSŤ VO VERNOSTI + LIBERÁLNOSŤ VZŤAHOV

Faktor je tvorený dvoma osobami (2 ženy) s priemerným vekom 24,5 roka, jedna je slobodná, jedna vydatá. Jedna žena sa považuje za veriacu, jedna nevie odpovedať na otázku. Obe ženy majú heterosexuálnu orientáciu a v súčasnosti majú trvalý partnerský vzťah. Prvý sexuálny styk mali v priemernom veku 18,75 rokov. Jedna žena nemala žiadnych náhodných sexuálnych partnerov za život. Druhá osoba mala jedného náhodného partnera za život a v uplynulom roku nemala žiadneho náhodného partnera. Priemernú spokojnosť so sexuálnym životom hodnotili číslom 1 (na škále 1-5, kde 1 je úplná spokojnosť, 5 je úplná nespokojnosť.) Obe deklarujú, že majú vlastnú jasnú životnú filozofiu, ktorou sa riadia.

Zvýraznená je láska (položka 6: +5 „Sex patrí iba do vzťahu, ktorý spočíva na láske,“ položka 3: +3 „kto podvedie milujúceho partnera, podvedie aj seba“) ako podmienka sexuálneho vzťahu.

Vernosť je posudzovaná veľmi nejednoznačne. Na jednej strane sa zdá byť želateľnou (položka 47: +2 „vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste,“ položka 34: +1 „vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva,“ položka 20: -4 „sex s tým istým partnerom/kou sa po nejakom čase vevyhnutne stáva nudným,“ položka 10: -2 „kto zotrváva iba s jedným sexuálnym partnerom, má zvyčajne strach priznať si svoje skutočné sexuálne túžby,“ položka 37: -2 „dnes je nemoderné byť sexuálne verným“) v partnerských vzťahoch. Na strane druhej je však zároveň spochybňovaná (položka 50: +5 „sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva,“ položka 42: +4 „každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru,“ položka 1: +3 „môžeme očakávať, že vo väčšine vzťahov sa vernosť porušuje,“ položka 7: -2 „ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať naozaj rád“).

Obhajovaná je rovnocennosť rôznych druhov manželských a partnerských sexuálnych vzťahov (položka 5: -4 Je lepšie počkať so sexom až do svadby,“ položka 45: +3 „vážny partnerský vzťah je v zmysle vzájomnej zodpovednosti rovnocenný manželstvu,“ vrátane homosexuálnych vzťahov (položka 52: +4 „homosexuálne vzťahy sú rovnako hodnotné ako heterosexuálne vzťahy,“ položka 41: -3 „homosexuálny životný štýl je príznakom toho, že spoločnosť je na zcestí“).

Riziko je uvedomované (položka 46: +3 „tí, ktorí sa nerozprávajú otvorene o antikoncepcii a bezpečnom sexe, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali spolu sex,“ (položka 15: -3 „strach z HIV a AIDS by nemal obmedzovať našu sexuálnu slobodu“) ale zároveň je chápané do istej miery ako fatálne (položka 36: +3 „riziko sa nedá nikdy vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života,“ položka 18: +2 „príslovie – kto nič neriskuje, nič nezíska – platí aj v sexe a partnerských vzťahoch,“ položka 28: -3 „každý nechránený sexuálny styk je riziko,“ položka 12: -2 „tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku HIV“). Hoci je manželstvo chápané ako doživotné (položka 4: +4 „manželstvo je navždy,“ nepovažuje sa za zaručujúce ochranu pred HIV (položka 33: -5 „manželstvo zaručuje ochranu pred HIV“).

Z hľadiska prevládajúceho typu diskurzu patrí tento faktor pod liberálny.

VIRTUÁLNY FAKTOR E: VERNOSŤ ALEBO ZODPOVEDNOSŤ AKO FORMA OCHRANY

Faktor tvoria 4 osoby (2 ženy a 2 muži), s priemerným vekom 18,0 rokov. Všetky osoby sú slobodné a všetky sa považujú za veriace. Tri osoby uvádzajú heterosexuálnu orientáciu, jedna bisexuálnu. Všetky osoby majú v súčasnosti trvalý partnerský vzťah. Všetci už mali sexuálny styk, prvý styk sa udial v priemernom veku 21,2 rokov. Všetci mali niekedy v živote náhodných sexuálnych partnerov, ktorých priemerný počet bol 5. Za uplynulý rok mala náhodného partnera jedna osoba. Sexuálnu spokojnosť hodnotili priemerným číslom 3 (na škále 1-5, kde 1 je úplná spokojnosť a 5 je úplná nespokojnsť.) Dve osoby majú jasnú životnú filozofiu, ktorou sa v živote riadia.

Dominuje zameranosť na riziká sexuálneho styku (položka 36: +4 „riziko sa nikdy nedá vylúčiť, pretože je súčasťou sexuálneho života,“ položka 28: +3 „každý nechránený sexuálny styk je riziko,“ položka 17: +3 „kto si myslí, že je únavné zvažovať možné riziká, je veľmi hlúpy,“ položka 15: -3 „strach z HIV a AIDS by nemal obmedzovať našu sexuálnu slobodu“).

Najpodstatnejšou črtou tohto faktora je zdôrazňovanie ochrany pred možnými sexuálnymi rizikami (položka 12: +5 „tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku HIV“) a to dvoma spôsobmi: 

(a) vernosťou (položka 40: +5 „keď sú si partneri verní, nehrozí im riziko HIV a AIDS,“ položka 35: +3 „najbezpečnejšie sexuálne správanie je mať iba jedného partnera za život,“ položka 37: -4 „dnes je nemoderné byť sexuálne verným,“ položka 13: -3 „dnes je naivné dôverovať partnerovi/ke, že budú verní“) a/alebo (b) technickými prostriedkami (položka 32: +4 „skutočne zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív,“ položka 46: +4 „tí, ktorí sa nerozprávajú otvorene o antikoncepcii, nie sú dosť zodpovední na to, aby mali spolu sex“).

Zároveň je tu vyjadrená nedôvera voči vernosti (položka 42: +3 „každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru,“ položka 14: +3 „nevera zvyčajne pramení so sexuálnej nespokojnosti,“ položka 22: +2 „často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/ovi,“ položka 20: +2 „sex s tým istým partnerom/kou sa po nejakom čase nevyhnutne stáva nudným,“ položka 1: +2 „môžeme očakávať, že vo väčšine vzťahov sa vernosť porušuje,“ položka 7: -2 „ak je niekto neverní partnerovi/ke, tak ho/ju nemôže mať naozaj rád,“ položka 47: -2 „vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste“).

Výrazný je nesúhlas so začatím sexuálneho života až v manželstve (položka 5: -5 „je lepšie počkať so sexom až do svadby,“ položka 27: -5 „je chybou mať sexuálny styk pred svadbou, pričom manželstvo sa nepokladá ani za záruku ochrany pred HIV (položka 33: -4 „manželstvo zaručuje ochranu pred HIV,“ ani za nevyhnutný trvalý zväzok(položka 4: -3 „manželstvo je navždy“).

Z hľadiska prevládajúceho typu diskurzu možno tento faktor zaradiť čiastočne pod liberálny, medicínsky, aj HIV rizikový.

VIRTUÁLNY FAKTOR F: AMBIVALENTNÁ KOMBINÁCIA LÁSKY A VERNOSTI

Faktor tvoria dve osoby, obe sú ženy s priemerným vekom 20,0 roka, slobodné, považujúce sa za veriace. Obe ženy uvádzajú heterosexuálnu orientáciu. Jedna žena má v súčasnosti trvalý partnerský vzťah, v poradí štvrtý, druhá žena v súčasnosti nemá partnerský vzťah, ale v minulosti mala tri stále vzťahy. Jedna žena mala prvý sexuálny styk, vo veku 15,5 roka, druhá mala len pokus o styk. Jedna žena mala za život spolu 5 náhodných partnerov, za uplynulých 12 mesiacov nemala žiadneho náhodného partnera. Priemernú spokojnosť so sexuálnym životom, uvádzajú priemerným číslom 3 (na škále 1-5, kde 1 je úplná spokojnosť a 5 je úplná nespokojnosť.) Obe ženy uvádzajú, že sa riadia vlastnou jasnou životnou filozofiou. Najvýraznejšie sa líši od ostatných faktorov vysokým nesúhlasom: (1) so znehodnocovaním hodnoty lásky v súčasnosti (položka 23: -5 „ľudia v súčasnosti prestávajú uvažovať o láske“ a (2) so stotožňovaním trvania partnerského vzťahu s trvaním lásky (položka 21: -3 „partnerský vzťah by mal trvať iba dovtedy, pokiaľ trvá láska“). Nesúhlas je vyjadrený aj so stotožňovaním nevery s neláskou (položka 7: -3 „ak je niekto neverný partnerovi, tak ho nemôže mať naozaj rád“).

Je tu obsiahnutá ambivalentnosť v rámci:

(a) hodnôt pripisovaných vernosti, keď je na jednej strane vernosť vyzdvihovaná (položka 47: +3 „vernosť je v partnerskom vzťahu na prvom mieste,“ položka 34: +2 „vernosť je najdôležitejšou zložkou manželstva,“ položka 37: -2 „dnes je nemoderné byť sexuálne verným a na strane druhej je obhajovaná sexuálna sloboda (položka 50: +4 „sexuálna sloboda patrí medzi ľudské práva“) a (b) reálneho alebo očakávaného (predpokladaného) správania sa, v ktorom sa na jednej strane s neverou počíta (položka 42: +3 „každý sa aspoň v kútiku duše pohráva s myšlienkou na neveru,“ položka 13: +2 „dnes je naivné dôverovať partnerovi/ke, že budú verní,“ položka 1: +2 „môžeme očakávať, že vo väčšine vzťahov sa vernosť porušuje“) a na strane druhej je s ňou vyjadrený nesúhlas (položka 22: -2 „často je veľmi ťažké zostať verný/á partnerke/ovi,“ položka 20: -3 „sex s tým istým partnerom/kou sa po nejakom čase nevyhnutne stáva nudným“).

Ambivalentnosť sa prejavuje aj v chápaní zodpovednosti, raz ako výlučne individuálnej záležitosti (položka 8: +5 „v konečnom dôsledku sme zodpovední iba sami za seba“), inokedy ako vzájomnej spolupatričnosti (položka 45: +4 „vážny partnerský vzťah je v zmysle vzájomnej zodpovednosti rovnocenný manželstvu“). Ambivalentnosť v chápaní zodpovednosti sa premieta aj do ochrany, keď sa zo zodpovednú osobu považuje taká, ktorá používa ochranu (položka 32: +2 „skutočne zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív“) a zároveň sa úloha zodpovednosti v ochrane pred HIV spochybňuje (položka 12: -3 „tí, ktorí sú zodpovední, nie sú vystavení riziku HIV“),pričom strach z AIDS je považovaný za limitujúci prvok sexuálnej slobody (položka 15: -5 „strach z AIDS by nemal obmedzovať našu sexuálnu slobodu“).

Vyjadrená je rovnoprávnosť predmanželského a manželského sexuálneho života(položka 39: +5 „tí, ktorí čakajú so sexom až do svadby, sa ochudobňujú o množstvo pôžitkov a skúseností,“ položka 5: -4 „je lepšie počkať so sexom až do svadby,“ položka 27: -4 „je chybou mať sexuálny styk pred svadbou“). Z hľadiska prevládajúceho typu diskurzu patrí tento faktor medzi liberálny, aj keď veľmi ambivalentný, s prvkami kresťanského HIV-rizikového aj medicínskeho diskurzu.

Na záver tejto inerpretácie uvádzame ešte tabuľku č. 11 so škálovými hodnotami všetkých položiek vo všetkých virtuálnych faktoroch. Zvedavý čitateľ si tak môže porovnať rôzne sýtenie jednotlivých položiek v rôznych virtuálnych faktoroch, t.j. rôzne významy pripisované jednotlivým položkám v konkrétnych typoch diskurzu. Zároveň je to ďalší nápomocný spôsob pre interpretáciu virtuálnych faktorov.

Tab.11  Škálové hodnoty položiek/výrokov Q-typu v jednotlivých virtuálnych faktoroch Skóre položiek:

        Virtuálne faktory:
       A B C D E F G H
      -- -- -- -- -- -- -- --
item 1   -4 -2 +3 +3 +2 +2 +4 -1
item 2   0 +3 +2 0 +1 +3 0 +3
item 3   +3 +1 -3 +3 +1 -1 -2 +2
item 4   +2 -2 -4 +4 -3 -3 -3 +1
item 5   +2 -3 -5 -4 -5 -4 -3 -3
item 6   +5 +4 -1 +5 -1 0 -4 +5
item 7   +5 +1 -1 -2 -2 -3 -3 -1
item 8   -2 -1 +3 -4 -1 +5 +4 +2
item 9   -1 0 0 0 0 +2 +1 0
item 10   -3 -2 -1 -2 -2 0 +3 -3
item 11   -2 -4 +2 -5 -1 +1 -1 +3
item 12   +2 0 +1 -2 +5 -3 0 +2
item 13   -4 -2 0 -1 -3 +2 +1 -2
item 14   -1 -1 -2 -1 +3 +3 +1 -1
item 15   -1 -1 +1 -3 -3 -5 -1 +2
item 16   0 -3 +2 +2 -1 +4 -1 +3
item 17   +2 +4 -1 0 +3 -2 +3 -1
item 18   -1 +1 0 +2 0 0 0 +1
item 19   +4 0 -2 0 0 0 +1 +1
item 20   -3 -2 +3 -4 +2 -3 +5 +1
item 21   0 +3 +4 0 0 -3 +2 +4
item 22   -3 0 +5 -1 +2 -2 +5 0
item 23   0 -1 -2 0 -2 -5 -1 -2
item 24   +1 +1 -1 +2 +1 +2 +2 +3
item 25   0 +2 -2 +2 +1 +1 -1 -4
item 26   +1 0 -4 +1 -2 +1 0 -1
item 27   +1 -5 -5 -2 -5 -4 -3 0
item 28   0 +5 -3 -3 +3 +3 +4 -2
item 29   0 0 -1 0 -1 +1 +2 +3
item 30   +1 0 +1 0 -1 0 +1 +4
item 31   +2 +2 -1 +1 -1 -1 -3 0
item 32   -1 +1 -2 0 +4 +2 -4 -3
item 33   +1 -1 +1 -5 -4 -1 -4 -3
item 34   +4 +2 +2 +1 0 +2 -5 0
item 35   +3 -4 0 -1 +3 -2 -2 -5
item 36   0 +1 +1 +3 +4 +1 -1 +1
item 37   -5 -3 0 -2 -4 -2 +1 -4
item 38   +1 +1 -3 -1 +2 0 -1 0
item 39   -2 +2 +4 0 +2 +5 +3 -1
item 40   +2 0 +1 +1 +5 -1 -2 -2
item 41   +1 -4 0 -3 -1 -1 -5 +1
item 42   -4 +3 +4 +4 +3 +3 +2 +1
item 43   -3 -2 +1 -1 -2 0 -2 -2
item 44   +3 -1 -4 -2 -3 -4 0 -1
item 45   +3 +5 +2 +3 +2 +4 +2 +5
item 46   -2 +3 -3 +3 +4 0 0 0
item 47   +4 +4 0 +2 -2 +3 +3 0
item 48   +3 +3 -2 +1 +1 +1 -2 0
item 49   -2 0 +2 +2 +1 -2 +1 -1
item 50   0 +2 +3 +5 0 +4 0 +4
item 51   -3 -3 0 -3 -3 -2 0 -2
item 52   -1 +2 0 +4 +1 0 +2 -5
item 53   -1 -3 +1 -1 +1 -1 0 +2
item 54   -5 -5 0 -3 -4 +1 +3 -4
item 55   0 +1 +3 -1 0 -1 -1 +1
item 56   -2 0 +5 +1 0 +1 +1 +2
item 57   +1 -1 -3 +1 0 0 -2 0

4. 2. 1. Zhrnutie z pohľadu oboch prípadových štúdií:

Je očakávateľné, že po roku opakovaná Q- štúdia, ktorá by bola uskutočnená s takmer identickými položkami (výrokmi) a s podobnou vzorkou ľudí by mala viesť aj k podobným výsledkom, napriek o niečo odlišnému spôsobu interpretácie virtuálnych faktorov. Ako sme však vyššie uviedli, za účelom optimálnejšieho uchopenia diskurzov prebiehajúcich medzi vysokoškolákmi sme viaceré výroky vylúčili a/alebo preformulovali a zopár nových sme pridali. Preto sa nedala očakávať úplná konzistentnosť štyroch vyššie uvedených typov diskurzov, hoci základné smery, či tendencie diskurzov by mali ostať zachované. Pozrime sa teda, ako toto porovnanie vyzerá.

Zdôraznené sú: Prvá prípadová štúdia Druhá prípadová štúdia Vernosť Faktor A Faktor A Manželstvo Faktor B Faktor A Ambivalentná vernosť Faktor C, G Faktor D + liberálnosť vzťahov Zodpovednosť Faktor D Faktor B a E Udržanie vzťahu Faktor E Faktor F Vzájomná konfliktnosť Faktor F nemá ekvivalent sexuálnej spokojnosti a šťastia Tolerancia k homosexu- Faktor I Faktor B alite (+zodpovednosť) + liberálnosť

Napriek odlišnému pomenovaniu a čiastočne aj interpetácii virtuálnych faktorov v oboch prípadových štúdiách vidíme, že hlavné diskurzívne témy zostávajú zachované, hoci sa čiastočne rôzne kombinujú s inými diskurzívnymi oblasťami. Je to dané aj zmenou viacerých položiek Q-triedenia.

Toto porovnanie poukazuje jednak na rovnocennosť použitých interpetačných metód, jednak na validitu konštrukcií sexuality získaných prostredníctvom Q-metodológie. Zároveň však výrazne rozširuje pohľad na liberálnosť. Druhá prípadová štúdia liberálny typ diskurzu oproti prípadovej štúdii I rehabilituje. Ukazuje totiž, že rizikovosť sa nespája s určitým typom diskurzu (nemožno napr. tvrdiť, že kresťanský diskurz je automaticky menej rizikový ako liberálny), ale s nízkou mierou zodpovednosti v rámci akéhokoľvek typu diskurzu. Napríklad z hľadiska liberálneho typu diskurzu toto tvrdenie podporujú: v prípadovej štúdii I faktor D a v prípadovej štúdii II faktory B a E, ktoré ukazujú, že liberálny diskurz spojený s vysokou mierou zodpovednosti je nízko rizikový.

Celkovo by sa dalo povedať, že zodpovednosť tvorí samostatnú osobnostnú črtu, či kultúrne vytvorený návyk, ktorý treba v rámci prevencie sexuálneho zdravia čo najviac rozvíjať. Jednotlivé typy diskurzov ukazujú, že toto rozvíjanie nemožno robiť jednosmerne, ale naopak, treba sa pri ňom „prispôsobiť“ tomu-ktorému konkrétnemu diskurzu. Nebude zrejme efektívne presviedčať jedincov s liberálnou stratégiou, že jediný správny a bezpečný spôsob sexuálneho života predstavuje manželstvo. Podobne nebude mať zmysel nahovárať trvalo monogamnému partnerskému zväzku, že budú voči sebe zodpovední len vtedy, ak budú mať pri sebe vždy prezervatív. Q-metodológia však práve umožňuje spoznať súčasné typické diskurzy o sexualite a konkrétny druh zodpovednosti potom rozvíjať v súlade s nimi.

Žiada sa tu vyjadriť aj k tomu, čím sú vlastne identifikované faktory: sú individuálnymi, skupinovými alebo kulturálnymi konštrukciami? A ďalej, ako sa podieľajú na ovplyvňovaní konkrétneho správania sa jednotlivca v relevantných situáciách? Ako ovplyňujú rozhodovanie jednotlivca v kritických momentoch jeho sexuálnej kariéry? Sú stratégiami, ktorými sa daní jednotlivci riadia? Sú ich referenčnými stratégiami? Sú ich predstavami o tom, ako sa rozhodujú iní? A napokon, nakoľko sú stabilné v čase a odolné voči situačným vplyvom? Pokúsime sa zaujať stanovisko aspoň k prvej z uvedených otázok. K. Plummer (1995) v súvislosti s diskurzívnou paradigmou v oblasti sexuality zdôrazňuje tzv. príbehovosť, t.j. realizovanie naratívneho charakteru diskurzu v konkrétnych príbehoch. Autor rozlišuje štyri typy príbehov v oblasti sexuality:

 • vedecké príbehy o sexe, ktoré rozprávajú o sexe vedeckou rétorikou,
 • historické príbehy o sexe, ktoré umiestňujú sex do historického rozprávania,
 • fikčné príbehy o sexe, ktoré poskytujú priestor pre predstavivosť a napokon
 • príbehy o sexe založené na osobnej skúsenosti.

V zmysle tejto kategorizácie diskurzu si dovoľujeme predpokladať, že nami identifikované stratégie, ktoré respondenti prejavili vo svojich Q triedeniach, sú všetky vo väčšej či menšej miere kombináciami „príbehov“ založených na osobnej skúsenosti (do tej miery, pokiaľ respondenti majú skúsenosť – vieme, že viacerí respondenti napr. ešte neabsolvovali prvý pohlavný styk) a fikčných príbehov o sexe. Potiaľ sú teda stratégiami individuálnymi – aj keď vlastne ani predstavivosť a očakávania v sexualite nemožno oddeliť od skupinového a kultúrneho vplyvu. Na zistenie toho, nakoľko sa v týchto stratégiách prejavujú skupinové (vekové, subkultúrne a pod.) vplyvy by bolo potrebné zrealizovať tento výskum na ďalších skupinách populácie (napr. v rôznych etapách sexuálnej kariéry, v rôznom sociálnom prostredí a ď.). Napokon kultúrne vplyvy (v Plummerovej kategorizácii vedecké a historické príbehy) sa prejavujú prakticky vo všetkých získaných stratégiách, keďže všetky štyri prúdy sledovaného diskurzu (pôsobenie kresťanskej tradície a morálky, vedecké a medicínske informácie, občiansko-liberálny svetonázor aj preventívno-osvetové posolstvá o HIV/AIDS) sú všetko par excellance príklady kultúrne sprostredkovaného pôsobenia. Domnievame sa, že by bolo príliš ambiciózne snažiť sa odpovedať na ďalšie z vyššie položených otázok na základe získaných výsledkov. Napriek tomu však vidíme užitočnosť v získanom materiáli, ktorý zviditeľňuje diskurzívne spektrum a určité uzlové body diskurzu mladých vzdelaných ľudí o sexe, partnerstve, zodpovednosti, vernosti a riziku v našej kultúre. Identifikovanie týchto uzlových bodov považujeme za veľmi užitočné vzhľadom na možnosti využitia v prevencii rizikového sexuálneho správania sa a v podpore sexuálneho zdravia, tak ako sme to vyššie naznačili.

4. 3. Prípadová štúdia III. – problematika sexuálnej výchovy

Nasledujúci text sleduje dve línie, ktoré sú fenomenologicky takmer neoddeliteľné, avšak naším úsilím je dostatočne zvýrazniť významnosť každej z nich samostatne. Jednak chceme načrtnúť sociálne, kultúrne a najmä ideové prostredie v ktorom sa vytvárajú, formujú názory, predstavy, postoje presvedčenia týkajúce sa sexuálnej výchovy, či ináč tiež sociálne konštrukcie sexuálnej výchovy (sociálnymi konštrukciami budeme označovať ustálené predstavy, zažívané názory, postoje a praktiky rozšírené v istom sociálnom prostredí či kultúre, bez ďalších špecifických spojitostí s teóriami sociálneho konštrukcionizmu). V tomto prípade nám teda ide o obsahy sexuálnej výchovy a o ich konkrétne podoby u mladých ľudí. Druhá línia je formálna a poukazujeme v nej na možnosti q-metodológie ako nástroja pri rozmýšľaní o tom, čo si dospievajúci ľudia myslia o sexuálnej výchove. Túto líniu dopĺňame o porovnanie s tradičným pohľadom r-metodológie (klasickej faktorová analýza) a pokusom o pohľad na tzv. „mlčiacu väčšinu“ (t. j. osoby, ktoré nesýtia významne žiadny faktor).

Za významné sociálne konštrukcie, ktoré ovplyvňujú nazeranie na sexuálnu výchovu považujeme konštrukciu dieťaťa, resp. detstva a konštrukciu vzájomného vzťahu medzi mužom a ženou v danej kultúre. Niektoré z týchto sociálnych konštrukcií sú ustálené a aj formalizované (napr. postavenie žiaka v školských poriadkoch a pod.) a iné sú neformálne (pracovné príležitosti pre ženy). Niektoré z nich sú ustálené implicitne, t. j. príliš sa o nich nerozpráva (napr. postavenie ženy v domácnosti), iné sú medializované (sexuálna atraktívnosť žien), alebo diskutované (napr. ohrozenie detí). Diskutované oblasti (napr. aký názov je vhodnejší: predmanželská alebo sexuálna výchova) a najmä spôsob akým je, resp. pozícia z akej je o danej oblasti diskutované (kresťanstvo, liberalizmus) predstavujú už vyššie spomenuté typy diskurzov.

Téza 1: Dieťa treba chrániť pred nástrahami sexuality, sexualita sa začína v dospelosti 

Pre súčasnú prevládajúcu konštrukciu dieťaťa a detstva, ktorá má osvietenecké korene, je charakteristické považovať detstvo za „čakáreň“ a prípravné obdobie na vstup do sveta dospelých, v ktorom dochádza k biologicky naprogramovaným zmenám a výchovnému formovaniu zo strany dospelých. Čo sa týka vzťahu detstva a sexuality naďalej, aj napriek Freudovmu zvýznamneniu detskej sexuality, prevláda predstava asexuálneho detstva, detstva ako obdobia nevinnosti. Predstava asexuálneho detstva a sexuálnej dospelosti zvýrazňuje rozdiely medzi deťmi a dospelými. V oblasti výchovného ne/pôsobenia táto konštrukcia vyúsťuje napr. do zásady: „neznalosť je blažená“.

Téza 2: Muži a ženy, resp. chlapci a dievčatá sú rozdielni v sile, biologickej predurčenosti a majú rozdielne biologické a spoločenské funkcie 

Čo sa týka vzťahu medzi mužmi a ženami historicky významnejšiu pozíciu majú hlasy zvýrazňujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, čo sa samozrejme premieta aj do výchovy v rodinách a v škole. Rozdiely zvýrazňujú tak tí, ktorí berú do úvahy najmä biologickú stránku rozdielov (po anglicky sex) ako aj časť tých, ktorí upriamujú pozornosť na psychologickú resp. kultúrnu stránku rozdielov (po anglicky gender, slovensky niekedy rod). V súčasnosti je celá oblasť názorov o ne/rozdieloch medzi pohlaviami značne rôznorodá. Avšak v spoločnosti sa udržuje najmä reprodukčná rozdielnosť, vyplývajúca z rozdielnej biologickej funkcie muža a ženy úzko spájaná s rozdielnosťami materskej a otcovskej roly. Ako je známe, ťažiskom prvej roly, ktoré pripadá ženám, je starostlivosť o deti a rodinu, mužská rola tradične znamená hmotné zabezpečovanie rodiny. Okrem diskurzu reprodukčnej a rolovej rozdielnosti je tu aj „starší“ diskurz o sile jedného a slabosti druhého pohlavia, o rozdielnych sexuálnych nárokoch a právach pre mužov a pre ženy a pod.

Téza 3: Kresťanský diskurz ma výrazný vplyv na formovanie názorov, postojov týkajúcich sa sexuálnej výchovy vs. liberálny diskurz má výrazný vplyv na formovanie názorov, postojov týkajúcich sa sexuálnej výchovy

Všeobecne možno v spoločnosti, čo sa týka sexuality, uvažovať o 4 diskurzných prúdoch. Tieto prúdy sa navzájom líšia hodnotami, prioritami, ktoré vyznávajú, tým koho považujú za kompetentného vykonávať sexuálnu výchovu a kto je cieľom tejto sexuálnej výchovy. Tiež sa niekedy líšia emocionálnym ladením a bojovnosťou, s ktorou presadzujú svoje záujmy. Medzi týmito prúdmi dochádza k vážnym sporom a „prestrelkám“, ale aj vytváraniam spojenectiev. V hrubom delení rozlišujeme 4 takéto diskurzné prúdy: kresťanský, medicínsky, občiansky a ekologický (bližší popis histórie ich vzniku a ich charakteristík nájde čitateľ vyššie). Pri analýze takéhoto diskurzného, resp. filozofického pozadia sexuality stredoškolákov (Lukšík a kol., 1999) sa ukázali aj ďalšie prúdy: anarchizmus, budhizmus, a v rámci občianskeho prúdu tiež feminizmus a „prúd medializovanej erotiky“. Výsledky tiež ukázali rozdielne vzorce partnerských vzťahov a sexuálneho správania sa konkrétnych respondentov podľa prevažujúcej príslušnosti k tomu-ktorému diskurzu, filozofii, resp. pozícii na ich rozhraní.

Rôznosť diskurzov sexuality má za následok aj rôznosť koncepcií sexuálnej výchovy. Z hľadiska zacielenia sexuálnej výchovy možno podľa M. Kozakiewicza (1989) v Európe 80. rokov rozlišovať: populačné vzdelávanie, sexuálnu výchovu v užšom vymedzení, vzdelávanie pre medziľudské vzťahy a komunikáciu a manželskú výchovu. Z vývojového hľadiska (typické predovšetkým pre pomery v Anglicku) podľa A. Beattie a P. Mereditha (1989) postupne nadobúdali váhu nasledujúce modely sexuálnej výchovy: patologický (sexualita ako slabosť), ekologický model(sexualita ako riziko), biografický( sexualita ako osobná skúsenosť a výber) až po kultúrny model(sexualita ako sexuálna identita). Z hľadiska základnej filozofie, resp. cieľov rozlišuje M. J. Reiss (1995) 5 rôznych prístupov k sexuálnej výchove na školách: sexuálna výchova by vôbec nemala byť, sexuálna výchova má rozvíjať fyzické zdravie, sexuálna výchova má rozvíjať osobnú autonómiu, sexuálna výchova má rozvíjať zodpovedné sexuálne správanie, sexuálna výchova sa má uskutočňovať v náboženskom rámci. Viaceré delenia: E.Šímová, F.Koch, M.Kozakiewicz, L.Steinberg (pozri prehľad Supeková, Bianchi, 1999) sú založené na rozlišovaní miery permisívnosti, resp. reštriktívnosti v prístupe k sexualite a sexuálnej výchove.

Slovenská koncepcia výchovy v sledovanej oblasti má názov „Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu v základných a stredných školách“(1998). Už podľa názvu je zrejmé, že pravdepodobne ako jediná z výchov je daná svojim cieľom a nie ako je to bežné, dimenziou ľudského poznania, bytia, ktorú rozvíja. Je to dôsledok spoločenskej potreby posilňovania hodnoty tradičnej rodiny a potreby zvrátenia nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku. V tomto zmysle plní táto výchova strategickú, či politickú úlohu. Základ koncepcie, ktorý však nie je explicitne vyjadrený, tvoria kresťanské hodnotové východiská, ktoré zdôrazňujú hodnotu heterosexuálneho monogamného vzťahu v rámci manželstva a vystríhajú pred predčasnými sexuálnymi zážitkami a autosexualitou. Zdôraznená je tiež požiadavka na úzke prepojenie výchovy v tejto oblasti v rodine a v škole, zdôvodnená zodpovednosťou rodičov za tento druh výchovy (nepočíta sa pritom s nízkou kompetenciou rodičov pre tento druh výchovy, najmä v oblasti sexuálneho zdravia). V koncepcii je zabudovaná duálnosť prístupu v rámci etickej a náboženskej výchovy. V etickom rozmere koncepcie sa stretávajú kresťanský diskurz „výchova mravného a zrelého človeka“ a občiansky diskurz – „kultúrny a kultivovaný prejav sexuality“. Menej výrazný medicínsky (vedecký) diskurz v koncepcii zastupujú fakty z oblasti fyziológie, anatómie, reprodukčného a sexuálneho zdravia. Ekologický, na prevenciu rizika zameraný diskurz je zastúpený napr. témou: „negatívny vplyv drogových závislostí“, „zásady bezpečného správania“, alebo (v tomto prípade v spojitosti s kresťanskými hodnotami) „odolávanie negatívnym vplyvom prostredia na predčasný sexuálny život“.

EMPIRICKÁ ČASŤ

VÝSKUMNÉ OTÁZKY

Ak predpokladáme vplyv vyššie uvedených sociálnych konštrukcií detstva a medzipohlavných rozdielov uvedených v téze 1 a 2, udržiavaných a posilňovaných dospelými „vychovávateľmi“ (rodičia, učitelia a pod.) a ich prenos na vychovávaných, potom nám z toho vyplývajú tieto otázky:

A: Aké názory, postoje, presvedčenia týkajúce sa sexuálnej výchovy, resp. aké sociálne konštrukcie sexuálnej výchovy majú skupiny resp. jednotlivci? Premietajú sa v nich niektoré idey, typické pre uvedené sociálne konštrukcie detstva, sociálne konštrukcie medzipohlavných rozdielov a prejavujú sa v nich niektoré znaky uvedených diskurzov o sexualite?

Odpovede na tieto otázky sa pokúsime získať pomocou q-metodológie, t. j. hľadaním vzťahov medzi respondentami.

Konkurenčnú otázku k uvedeným otázkam možno formulovať ako:

B: Je možné charakterizovať názory, postoje, presvedčenia týkajúce sa sexuálnej výchovy, resp. sociálne konštrukcie sexuálnej výchovy nejakými spoločnými znakmi za celý výskumný vyber? 

Odpoveď na túto otázku je založená na hľadaní vzťahov medzi „premennými“, v tomto prípade výrokmi o sexualite, ktoré umožňuje štandardná ( t. j. najčastejšie používaná) faktorová analýza v tzv. r-metodologickom prístupe. Kladieme si ju aj preto, aby sme porovnali možnosti q- a r-metodológie.

V priebehu q-analýzy sa spravidla ukáže, že okrem interpretovaných faktorov tvorených jednotlivými respondentami, ktorí sa tak istým spôsobom zviditeľnili, ostáva ešte pomerne dosť respondentov, o ktorých nič nevieme a ktorých sme pomenovali ako „mlčiaca väčšina“. Zaujíma nás potom otázka:

C: Čím sa vyznačuje tzv. „mlčiaca väčšina“?

Použitá Q-technika (opis zostavovania a použitia Q-techniky pozri v Prípadovej štúdii I) Prvým krokom Q-metodológie je zozbieranie relevantných výrokov. V našom prípade sme použili výroky ktoré zostavila K. Bohušová (1997). Ako uvádza: „výroky som zbierala z literatúry, časopisov, čerpala som z výrokov už zozbieraných od študentov stredných škôl a určitú časť som vytvorila – vymyslela“ (str.32). Takto bolo vybraných 60 výrokov.

Zoznam výrokov (Ako si čitateľ všimne, v tomto zozname je obsiahnutých aj niekoľko preskriptívnych výsrokov, hoci v časti o zostavovaní Q-typu (pozri prípadová štúdia I) sme uviedli, že vo všeobecnosti je optimálne používať výroky deskriptívne, alebo aspoň tieto dva druhy výrokov spolu nemiešať. V tejto štúdii sme však potrebovali zachytiť aj diskurzívnu arénu niektorých pedagógov, pre ktorých je preskriptívne uvažovanie typické.):

1. Žiaci II.stupňa ZŠ nie sú zrelí pre informácie z oblasti sexuálnej výchovy. 2. Žiaci II.stupňa ZŠ majú záujem o pravidelnú sexuálnu výchovu na ich škole. 3. So zavedením sexuálnej výchovy sa má začať až na SŠ. 4. Sexuálna výchova na ZŠ je navádzanie žiakov na predčasný sex. život. 5. Pedagógovia na ZŠ nemajú záujem o zavedenie sex. výchovy na ich školu. 6. Pedagógovia na ZŠ nemajú záujem o vyučovanie sex. výchovy ako ich predmetu. 7. To, čo vedia dnešní 14-roční o sexe a sexualite je až dosť. 8. Sexuálna výchova na ZŠ je úplne nedostatočná. 9. Výchova k rodičovstvu je na prvom mieste, potom až sexuálna výchova. 10. Sexuálna výchova má byť v rodine, škole, aj prostredníctvom masmédií. 11. Učitelia, ktorí by v rámci svojich predmetov mohli hovoriť k sexuálnym témam sa tomu vyhýbajú. 12. Časopisy so sexuálnou tématikou navádzajú k sexu. 13. Sexuálna výchova sa má rovnakou mierou zaoberať otázkami sexuality, partnerstva a rodičovstva. 14. Sexuálna výchova má prebiehať len v rodine. 15. Sexualita je na Slovensku stále tabu. 16. V poslednej dobe sa u nás o sexe rozpráva otvorene. 17. Predmanželský sex je dôsledkom nesprávnej sexuálnej výchovy. 18. V sexuálnej výchove nie je správne rozprávať o všetkom. 19. Názorné pomôcky do sexuálnej výchovy nepatria. 20. Ani naši rodičia nemali sexuálnu výchovu a nič zlé sa im nestalo. 21. Kresťanské zásady sú najlepším východiskom sexuálnej výchovy. 22. Sex je súčasťou spoznávania sa partnerov. 23. Aj prostitútky plnia svoju spoločenskú funkciu. 24. Tí, ktorí nemali sexuálnu výchovu majú obyčajne problémy vo svojom sexuálnom živote. 25. Sexuálnu výchovu majú učiť odborníci (lekár, soc. pracovník) nie pedagógovia zo školy. 26. V sexualite má byť rovnoprávnosť medzi mužom a ženou. 27. Prvoradou funkciou sexuality je reprodukcia. 28. Sexualita je boží dar. 29. Predčasný sexuálny život prináša len sklamanie. 30. Masturbácia je prejavom nezrelosti. 31. Cieľom sexuálnej výchovy je spoznať vlastné telo. 32. Sexuálna výchova je cesta k sebapoznaniu. 33. Pri výučbe sexuálnej výchovy sa nesmie používať znázornenie sexuálneho styku. 34. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu. 35. Naozaj zodpovedná osoba má pri sebe vždy prezervatív. 36. Rodičia sú pre deti zdrojom základných informácií o sexualite. 37. V rodine (v ktorej som vyrastal/la) je (bola) téma sexu tabu. 38. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je zachovanie nevinnosti do manželstva. 39. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je potláčanie sexuálneho pudu. 40. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je kultivovanie sexuálneho pudu. 41. Sexuálna výchova učí tolerancii k homosexuálom. 42. Sexuálna výchova učí ako sa nestať homosexuálom. 43. Dospievajúci človek sa má viesť k morálke a nie k sexualite. 44. Sexuálna výchova nemôže predpisovať, ako sa máme sexuálne správať. 45. Sexuálnu výchovu má učiť pedagóg. 46. Len žena má právo rozhodnúť, či si plod nechá, alebo nie. 47. Mať za život viacero sexuálnych partnerov je nezodpovedné. 48. Sex je najrizikovejšou súčasťou partnerského vzťahu. 49. V sexuálnom vzťahu vernosť nie je povinnosťou. 50. Ľudia málo hovoria o svojom sexuálnom živote. 51. Sex patrí iba do vzťahu, ktorý je založený na láske. 52. Sexuálna výchova sa nemusí zaoberať pojmom láska. 53. Sexuálnu výchovu má učiť kňaz. 54. Každý kto začne so sexuálnym životom má používať antikoncepciu. 55. Homosexuáli sú viac vinní za šírenie AIDS ako ostatní ľudia. 56. Interupcia je nemorálna. 57. Najvhodnejšou antikoncepciou pre mladých je prezervatív. 58. Dokážem sa otvorene rozprávať o sexuálnych otázkach. 59. Nepotrebujem sa rozprávať o sexuálnych otázkach. 60. Mám dosť informácií o vlastnej sexualite.

Uvedené výroky boli predložené na posúdenie výskumnej vzorke. Respondenti triedili výroky podľa stupňa súhlasu na škále: -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5. Výber počtu položiek k jednotlivým stupňom škály bol nútený v počtoch: 3 4 5 6 7 10 7 6 5 4 3. Takto bolo možné získať od každého respondenta rozloženie výrokov približujúce sa k normálnemu rozloženiu, čo predstavuje výhodu pre ďalšie spracovanie (bližšie o Q-metodológii pozri v úvodných kapitolách). Pri použití tejto metodológie je potrebné mať na pamäti, že výsledok vzniká len z výrokov, ktoré boli k dispozícii na triedenie. Pridŕžanie sa výrokov hovorového jazyka znamená, že sa minimalizuje vplyv konštrukcií výskumníkov (napr. vyššie uvedená tabuľka sexuálnych diskurzov a pod.).

VÝSKUMNÁ VZORKA

Výskumnú vzorku tvorilo 59 žiakov ZŠ a SŠ vo veku 13-17 rokov z Bratislavy (autor ďakuje K. Bohušovej a študentom psychológie PedF UK za získanie časti vzorky), z toho bolo 35 chlapcov a 23 dievčat, jeden respondent neuviedol pohlavie.

SPRACOVANIE VÝSLEDKOV

Ad A: Na spracovanie výsledkov týkajúcich sa prvej otázky bol použitý program PCQ (Strickling, 1987) založený na Q-faktorovej analýze s varimaxovou rotáciou. Kritériom interpretácie faktora bola vlastná hodnota väčšia ako 1, kritérium zaradenia respondenta do faktora bola hodnota nad úroveň významnosti 0,55 (bola zvolená vyššia úroveň významnosti, než obvyklá hodnota 0,45, a to kvôli vylúčeniu bipolárnych faktorov, ktorých interpretácia je viacznačná). Výsledkom takejto analýzy sú zoskupenia respondentov, ktorí mali podobné triedenia výrokov, „mapy“ výrokov. Spoločné mapy výrokov za každé zoskupenie respondentov (=za každý výsledný faktor q-faktorovej analýzy) nazývame virtuálne faktory a tieto sa stali podkladom pre interpretáciu výsledkov.

Ad B: Faktorová analýza bola použitá aj pri spracovaní matice základných dát v súvislosti s druhou otázkou; v tomto prípade to však bola štandardná r-faktorová analýza. Pre varimaxovú rotáciu bolo zvolených 15 faktorov (u všetkých bola vlastná hodnota vyššia ako 1). Kritérium priradenia výroku k jednotlivému faktoru bolo splnené ak koeficient nasýtenia bol vyšší ako 0,5 a ak súčasne v ostatných faktoroch bol nižší ako 0,3 (bližšie pozri Príloha 1.)

Ad C: Ako sme očakávali, z q-analýzy sa vydelila tzv. „mlčiaca väčšina“ respondentov, ktorí nesýtili dostatočne žiaden faktor a tvorilo ju 29 respondentov. Keďže ďalšia q-analýza uskutočnená s touto „mlčiacou väčšinou“ prinášala novú, aj keď o niečo menšiu mlčiacu väčšinu, uspokojili sme sa s testovaním umiestnenia jednotlivých položiek u tejto „mlčiacej väčšiny“ s ich umiestnením týchto položiak v ostatných faktoroch neparametrickou Kruskal-Wallis jednovchodovou analýzou variancie.

VÝSLEDKY AD A: VÝSLEDKY Q-ANALÝZY Faktorovou analýzou bolo extrahovaných 5 faktorov. Ich parametre sú uvedené v tabuľke č.12.

Ďalej uvádzame 5 faktorov ktoré sme získali q-analýzou. Tab. 13 ukazuje rozmiestnenie všetkých výrokov na základe stupňa súhlasu. resp. nesúhlasu s jednotlivými výrokmi v skupine respondentov, ktorí tvoria faktor A:

Tab.13: Rozmiestnenie výrokov vo faktore A (virtuálny faktor A): 1 chlapec, 5 dievčat, 1 neidentifikovaný respondent, vek 14 rokov

Ďalej uvádzame faktor A v tab.14 štrukturovaný tak, aby sme mohli zjednodušiť jeho hlavné znaky do niekoľkých kategórií. V tab. 14 sú uvedené výroky len heslovite a len tie, s ktorými vyjadrili respondenti výrazný súhlas, či nesúhlas (umiestnenie v škálových polohách -5 až -3 a +3 až +5). Text písaný kurzívou označuje výroky, ktorých umiestnením sa daný faktor (t.j. daná skupina ľudí) líši (najmenej o 3 stupne škály) od ostatných faktorov.

Tab.14

Faktor A: 1 chlapec, 5 dievčat, 1 neidentifikovaný respondent, vek 14 rokov

ciele/zameranie/ zásady sexuálnej výchovy zásady, hodnoty zdroje informácii sexualita v spoločnosti hodnotenie sex.vých. na škole, potreby
*zameranie rovnako na sexualitu, partnerstvo, rodičovstva * kultivácia sexuálneho pudu *zaoberať sa aj láskou *rozprávať sa o všetkom *nie je ochranou pred homosexualitou *vernosť je povinnosť *predmanželský sex -áno *prostitútky -nie *rozprávanie o sexualite, o všetkom *láska a sex *rovnoprávnosť medzi mužom a ženou *žena má právo rozhodnúť sa, či si ponechá plod *sex je súčasť partnerského vzťahu *sexualita je boží dar *predčasný sex prináša sklamanie *masturbácia je nezrelosť *v škola, rodine, aj z masmédií *v škole znázornenie sex. styku*učiteľ *nie kňaz *sex. vých. nevedie k predčasnému sexu *potreba rozprávať sa o sexualite *sex. vých. je potrebná už na ZŠ

Popri iných znakoch, ktoré sa vyskytujú aj v ostatných faktoroch a ktoré komentujeme na záver, je pre tento faktor typické nasledovné. Tento faktor je zložený prevažne z dievčat, preto neprekvapuje, že je v centre záujmu otázka práva matky na rozhodnutie, či si ponechá plod. Vzhľadom k tomu je však dosť prekvapujúce, že sa tu ozývajú aj hlasy, podporujúce kresťanské hodnoty (sexualita je boží dar) a zdravotno-osvetové posolstvo, tiež možno v pozadí s kresťanskou filozofiou ( predčasný sex prináša sklamanie). Šíriteľom tejto výchovy je pravdepodobne najmä učiteľ/ka, preto sú zrejme títo respondenti, v porovnaní s ostatnými, menej kritickí voči úrovni sexuálnej výchovy na škole. Významné je tiež to, že do centra záujmu sa nedostala ani jedna otázka prezentácie sexuality na verejnosti, resp. v spoločnosti. Je to spôsobené buď tým, že pozornosť týchto respondentov je upriamená len na školu, alebo ich nezaujíma prezentácia sexuality na verejnosti, či nemajú na to vytvorený svoj vlastný názor. Nedostatok v sexuálnej výchove možno badať v nevyjasnenosti otázky masturbácie. Tab. 15.: Rozmiestnenie výrokov vo faktore B (virtuálny faktor B): 2 dievčatá, vek 14 rokov, 2 chlapci, vek 16 a 18 rokov

Tab.16

Faktor B: 2 dievčatá, vek 14 rokov, 2 chlapci, vek 16 a 18 rokov

ciele/zameranie/ zásady sexuálnej výchovy zásady, hodnoty zdroje informácii sexualita v spoločnosti hodnotenie sex.vých. na škole, potreby
*cesta k sebapozná- vaniu * zameranie rovnako na sexualitu, partnerstvo, rodičovstvo *spoznávanie vlastného tela *sex je súčasť spoznávania *sex je súčasť part. vzťahu *prostitútky majú spoločenskú funkciu *v sexe rovnoprávnosť medzi mužom a ženou *masturbácia nie je nezrelosť *sex aj bez lásky *kresťanské zásady nie sú najlepším východiskom * žena nemá právo rozhodnúť sa, či si ponechá plod *za život možno mať viacero partnerov *v rodine škole, aj z masmédií *otvorené rozprávanie o sexe *sex nie je v SK tabu *ľudia málo hovoria o sexuálnom živote *mám dosť informácii o vlastnej sexualite *14-roční nevedia dosť *sex. vých. na ZŠ je nedostatočná *sex. vých. nevedie k predčasnému sexu *sex. vých. je potrebná už na ZŠ

Faktor B je tvorený staršími chlapcami a dievčatami rovnomerne zastúpenými podľa pohlavia. V tomto faktore respondenti vysoko akceptujú položky zamerané na vlastnú individuálnu sexualitu (spoznávanie vlastného tela, cesta k sebapoznávaniu, masturbácia nie je nezrelosť), preto by sme ho mohli pomenovať ako malý biografický diskurz sexuality. Podľa týchto respondentov im pravdepodobne takáto vlastná sexuálna výchova prináša dostatok informácií. Neznamená to však, že by nepovažovali za potrebnú sexuálnu výchovu na školách. Ich riešenie „sebavýchovou“ je skôr východiskom z takejto nedostatočnej výchovy na školách. Väčšina zásad sa nesie v duchu občiansko-liberálnych hodnôt. Títo respondenti vnímajú rozprávanie a prezentovanie sexuality na verejnosti.

Tab.17.: Rozmiestnenie výrokov v faktore C (virtuálny faktor C): 12 chlapcov, vek 16-17 rokov

Tab.18

Faktor C: 12 chlapcov, vek 16-17 rokov

ciele/zameranie/ zásady sexuálnej výchovy zásady, hodnoty Zdroje informácii sexualita v spoločnosti hodnotenie sex.vých. na škole, potreby
* zameranie rovnako na sexualitu, partnerstvo, rodičovstvo *nie potláčanie sex. pudu *prostitútky sú opodstanené *sex je súčasť part. vzťahu *sex je súčasť spoznávania *kresťanské zásady nie sú najlepším východiskom *prvoradou funkciou sexuality nie je reprodukcia *predčasný sex nemusí prinášať len sklamanie *masturbácia nie je nezrelosť *v rodine, škole, aj z masmédií *odborníci *bez znázornenie sex. styku *s názornými pomôckami *nie len výlučne v rodine *otvorené rozprávanie o sexe *sex nie je tabu *14-roční vedia dosť *sex..vých. na ZŠ je nedosta-točná *učitelia sa vyhýbajú *sex.vých. nevedie k predčasnému sexu *tí, čo nemali sexuálnu výchovu nemajú problémy *sex. vých. je potrebná už na ZŠ

Faktor C je tvorený výlučne staršími chlapcami. V popredí sú zásady postavené na liberálnych hodnotách slobody a opozícia proti kresťanským hodnotám (prvoradou funkciu sexuality nie je reprodukcia). Sexuálnu výchovu na školách podporujú (a to možno aj na základe vlastnej negatívnej skúsenosti), ale na druhej strane si myslia, že tí, čo nemali sexuálnu výchovu s tým nemali ďalej v živote problémy. Tak ako v predchádzajúcom faktore sa vyskytuje vnímanie prezentácie sexuality v spoločnosti a jej podpora.

Tab 19.: Rozmiestnenie výrokov v faktore D (virtuálny faktor D): 2 dievčatá, vek14 a 15 rokov, 2 chlapci, vek 14 a 15 rokov

Tab.20

Faktor D: 2 dievčatá, vek 14 a 15 rokov, 2 chlapci, vek 14 a 15 rokov

ciele/zameranie/ zásady sexuálnej výchovy zásady, hodnoty zdroje informácii sexualita v spoločnosti hodnotenie sex.vých. na škole, potreby
*cesta k sebapozná- vaniu * zameranie rovnako na sexualitu, partnerstvo, rodičovstvo *nie ako ochrana proti homosexualite *nie zachovanie nevinnosti do svadby * nepredpisuje sexuálne správanie sa *rozprávať sa o všetkom *najvhodnejšou antikonc. pre mladých je prezervatív *vernosť nie je povinnosť *sex vo vzťahu založenom na láske *sex je súčasť spoznávania *v sexe rovnoprávnosť medzi mužom a ženou *prostitútky nie sú opodstanené *masturbácia nie je nezrelosť *učiteľ *aj znázornenie sex. styku *názorné pomôcky *v rodine, škole, aj z masmédií *učitelia sa vyhýbajú *sex. vých. je potrebná už na ZŠ *učitelia nemajú záujem *sex. vých. nemá predpisovať ako sa máme správať *sex. vých. na ZŠ je nedosta-točná *sex. vých. nevedie k predčasnému sexu *potreba rozprávať sa o sexe *14-roční nevedia dosť

Faktor D tvoria mladšie dievčatá a mladší chlapci. Od ostatných sa líšia v tom, že dávajú väčší dôraz na ekologický „hlas“ (najvhodnejšia antikoncepcia pre mladých je prezervatív) (pozri vyššie). Ozývajú sa tu však aj viaceré ďalšie „hlasy“. Liberálny hlas, napr. sex je súčasťou spoznávania sa, biografický „hlas“ (cesta k sebapoznávaniu), proti-kresťanský „hlas“ (nie zachovanie nevinnosti do svadby) a romantický „hlas“ (sex vo vzťahu založenom na láske). Rozprava o sexualite v spoločnosti je mimo ich záujmu. Tab.21.: Rozmiestnenie výrokov v faktore E (virtuálny faktor E): 2 dievčatá, vek 14 rokov, 1 chlapec, vek 14 rokov

Tab.22

Faktor E: 2 dievčatá, vek 14 rokov, 1 chlapec, vek 14 rokov

ciele/zameranie/ zásady sexuálnej výchovy zásady, hodnoty zdroje informácii sexualita v spoločnosti hodnotenie sex.vých. na škole, potreby
*sex. vých. sa nemusí zaoberať láskou * zameranie rovnako na sexualitu, partnerstvo, rodičovstvo *nie zachovanie nevinnosti do svadby *sex je súčasť part. vzťahu *kto začne sex. žiť má používať antikoncepciu *sex vo vzťahu založenom na láske *v sexe rovnoprávnosť medzi mužom a ženou *vernosť je povinnosť *sexualita nie je boží dar *masturbácia nie je nezrelosť *kresťanské zásady nie sú najlepším východiskom *homosex. nie sú viac zodpovední za AIDS *rodičia *v rodine, škole, aj z masmédií, *nie kňaz *ľudia málo hovoria o sex. živote *dokážem sa otvorene rozprávať o sexe *nepotrebujem sa rozprávat o sex..otá-kach *sex. vých. na ZŠ je nedosta-točná *sex. vých. nevedie k predčasné-mu sexu *u nás v rodine nie je sex tabu *aj rodičia potrebovali s.v. *sex. vých. je potrebná už na ZŠ

Faktor E tvoria dve mladšie dievčatá a jeden chlapec. Centrálnou je sexuálna výchova v rodine (zdroj informácií: rodičia, u nás v rodine nie je sex tabu), ktorá však možno je už ukončená-nepotrebujem sa rozprávať o sexuálnych otázkach. Hlavným posolstvom tejto sexuálnej výchovy je spojenie začiatku sexuálneho života so začiatkom užívania antikoncepcie. Ozývajú sa explicitné hlasy proti kresťanským zásadám ( kresťanské zásady nie sú najlepším východiskom, sexualita nie je boží dar). Prítomné sú tiež liberálne hlasy, napr. sex je súčasť partnerského vzťahu, obhajoba sexuálnej menšiny(homosexuáli nie sú viac zodpovední za AIDS a romantický hlas (sex vo vzťahu založenom na láske).

Uvedené faktory poukazujú na to, že prístup dospievajúcej mládeže k sexualite a k sexuálnej výchove je rôznorodý. Ukazuje sa, že závisí od veku, pohlavia, podmienok v rodine a škole čo sa týka sexuálnej výchovy. Hlavné tézy súčasnej školskej koncepcie v týchto názoroch a predstavách hrajú len okrajovú úlohu. Tiež možno povedať, že tézy koncepcie sa míňajú s potrebami dospievajúcich (aspoň tej vzorky, ktorú sme mali k dispozícii).


Okrem uvedených rozdielov sme v jednotlivých virtuálnych faktoroch našli aj spoločné znaky pre celú skupinu respondentov, resp. niektoré skupiny respondentov. Spoločné znaky sú tieto:

 • neuprednostňovanie niektorej z hodnôt, resp. rovnocennosť hodnôt: partnerstvo, sexualita, manželstvo (všetky faktory)
 • potreba sexuálnej výchovy na ZŠ (všetky faktory), a jej súčasná nedostatočnosť ( B, C, D, E) a vyzdvihnutie pozitívnych dôsledkov sexuálnej výchovy (všetky faktory)
 • vyskytuje sa potreba rozprávať sa o sexualite (A, D), ale vyskytuje sa aj názor, že je dostatok informácií v tejto oblasti (E)
 • podpora názoru, že sexuálna výchova má prichádzať z viacerých zdrojov: rodina, škola, masmédiá (všetky faktory). Niekde sa vyskytuje väčší dôraz na niektorú osobu: učiteľ(A), rodičia(E). Úloha kňaza je v dvoch prípadoch odmietaná (A, E). V tejto súvislosti stojí za zamyslenie to, že súčasná koncepcia výchovy v tejto oblasti je postavená alternatívne, t.j. v kľúčových témach postavená na etickej alebo náboženskej výchove.
 • u mladších žiakov sa nevyskytuje vnímanie prezentácie sexuality v spoločnosti a jeho podpora.

Nespokojnosť so sexuálnou výchovou prejavuje aj britská mládež, aj keď tvrdí, že získala „veľa“ „niečoho“(Mellanby a kol. 1996). Problém teda spočíva ani nie tak v množstve, ako v kvalite sexuálnej výchovy a kvalite učiteľov. Uvedené výsledky naznačujú, že u nás sme pravdepodobne úplne na začiatku a že máme problémy čo i len s malým množstvom školskej sexuálnej výchovy, nehovoriac už o kvalite. Britská i americká mládež (Mellanby a kol. 1996, Eisenberg a kol. 1997), podobne ako naši respondenti podporujú sexuálnu výchovu na ZŠ, pričom práve kvalitne pripravení učitelia môžu zohrať v tejto oblasti veľmi pozitívnu úlohu. Aj keď uvedené výsledky vyznievajú dosť pesimisticky, sme presvedčení, že existujú učitelia, ktorí vedia robiť kvalitnú sexuálnu výchovu. Boli by sme radi, keby tento príspovok bol prijatý aj ako výzva na polemiku so všetkými zainteresovanými.

VÝSLEDKY AD B: VÝSLEDKY R-FAKTOROVEJ ANALÝZY ŠTRUKTÚRY POLOŽIEK (VÝROKOV) Pre porovnanie s výsledkami q-analýzy prinášame na porovnanie aj výsledky r-faktorovej analýzy tých istých základných údajov od tej istej vzorky respondentov.

Faktorovou analýzou po varimaxovej rotácii sme extrahovali 15 faktorov, ktorých vlastná hodnota bola vyššia ako 1. Ich parametre sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (tab.21).

Tab.21: Základné parametre q-analýzy (60 výrokov, 59 respondentov)

Faktory 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Spolu
Vlastná hodnota: 7,8 4,4 3,9 3,6 3,0 2,7 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 1 ,4  42,7
Variancia: 13,1 7,4 6,5 6,0 5,1 4,4 4,1 3,9 3,7 3,4 3,1 3,1 2,9 2,5 2,4 71,5

Touto r-analýzou bolo teda získaných 15 faktorov, do ktorých sa zoskupili jednotlivé výroky (položky Q-triedenia). Sú vytvorené z hodnotenia výrokov celým súborom respondentov, teda na rozdiel od predchádzajúcej q-analýzy nevieme pri jednotlivých faktoroch povedať, ktoré osoby za nimi stoja. Po uplatnení relatívne mäkkého kritéria pre zaradenie do faktora (vlastná hodnota vo faktore vyššia ako 0,5 a v ostatných faktoroch nižšia ako 0,3) sa ukázali ako interpretovateľné len štyri faktory, ktoré boli tvorené viac ako jedným výrokom. Výsledky faktorovej analýzy uvádzame v Prílohe 1.

Faktor 1 je podľa vyššie uvedených kritérií sýtený výrokmi:

10. Sexuálna výchova má byť v rodine, škole, aj prostredníctvom masmédií. 11. Sexuálna výchova sa má rovnakou mierou zaoberať otázkami sexuality, partnerstva a rodičovstva. 34. Dnes je sex samozrejmou súčasťou partnerského vzťahu.

Tento faktor nie je podobný so žiadnym z virtuálnych faktorov získaných predchádzajúcou q-analýzou. Faktor však odráža niektoré spoločné znaky názorov, postojov celej skupiny respondentov, tak ako sme ich opísali vyššie.

Faktor 2 je sýtený týmito výrokmi (znamienko „-„ znamená nesúhlas s daným výrokom)

26. V sexualite má byť rovnoprávnosť medzi mužom a ženou. -52. Sexuálna výchova sa nemusí zaoberať pojmom láska.

Keďže tento faktor reprezentujú dva, pomerne rozdielne, výroky, môžeme len uvažovať, čo ich spoločná prítomnosť v danom faktore môže znamenať. Keď si zoberieme na pomoc virtuálne q-faktory, tak sa ukazuje, že výraznejší súhlas s týmito obidvoma výrokmi je vo faktore A. Podobne ako vo faktore A aj vo faktore 2 je prítomná, resp. naznačená istá rozpornosť, resp. ambivalencia medzi liberálnymi a občianskymi princípmi. Vo faktore A je tento rozpor reprezentovaný viditeľnejšie, a to v príklone k princípu, že žena má právo rozhodnúť sa, či si ponechá plod a názoru, že sexualita je boží dar. Vo faktore 2 je liberálny postoj vyjadrený v podpore rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami a „obhajoba“ lásky môže znamenať aj isté kresťanské zakotvenie.

Faktor 3 tvoria výroky:

19. Názorné pomôcky do sexuálnej výchovy nepatria. -25. Sexuálnu výchovu majú učiť odborníci (lekár, soc. pracovník) nie pedagógovia zo školy. -44. Sexuálna výchova nemôže predpisovať, ako sa máme sexuálne správať.

Faktor 3 zdôrazňuje miesto učiteľa v sexuálnej výchove. Môže to ďalej tiež znamenať, že respondenti sú spokojní s tým, že učitelia v sexuálnej výchove „predpisujú“ ako sa máme sexuálne správať. Podporované sú názorné pomôcky v sexuálnej výchove. Zdôraznenie úlohy učiteľa v sexuálnej výchove sa vyskytuje aj v dvoch virtuálnych q-faktoroch A a D. V druhom z nich je prítomná aj podpora názorných pomôcok, avšak, na rozdiel od 3. faktora, respondenti nesúhlasia s predpisovaním sexuálneho správania sa.

Faktor 6 je sýtený výrokmi:

31. Cieľom sexuálnej výchovy je spoznať vlastné telo. 32. Sexuálna výchova je cesta k sebapoznaniu.

Tento faktor je zrozumiteľný a má jasnú podobnosť s virtuálnym faktorom B. Obidva faktory korešpondujú s biografickým modelom, resp. diskurzom o sexuálnej výchove, ktorý sme spomínali vyššie.

Ostatné faktory spĺňajúce vyššie uvedené matematicko-štatistické kritériá boli tvorené len vždy jedným výrokom preto ich ďalej nebudeme interpretovať. Samostatnosť ich umiestnenia možno chápať ako prejav ich výraznej nezávislosti od všetkých ostatných výrokov. 4. faktor: 33. Pri výučbe sexuálnej výchovy sa nesmie používať znázornenie sexuálneho styku. 5. faktor: 55. Homosexuáli sú viac vinní za šírenie AIDS ako ostatní ľudia. 7. faktor: – 8. Sexuálna výchova na ZŠ je úplne nedostatočná. 10. faktor: 40. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je kultivovanie sexuálneho pudu. 11. faktor: 5. Pedagógovia na ZŠ nemajú záujem o zavedenie sex. výchovy na ich školu. 12. faktor: 11. Učitelia, ktorí by v rámci svojich predmetov mohli hovoriť k sexuálnym témam, sa tomu vyhýbajú.

Q-analýza vs. R-analýza V doterajších analýzach a úvahách sme sa úmyselne vo väčšej miere zaoberali q-analýzou v záujme jej priblíženia odbornej verejnosti. Išlo nám o zvýraznenie najmä toho, že pri iných podobných analýzach možno tiež očakávať to, čo sme zistili v tej našej, že totiž q-analýza umožňuje diferencované poznanie sociálneho pozadia relevantného diskurzu (napr. o sexualite), jeho viazanosť na konkrétnych respondentov subskupiny respondentov. Kým r-analýza vychádza z toho, že skúmaná vzorka je jeden pomerne rovnorodý celok a ten je súčasťou väčšieho rovnorodého celku (napr. celej slovenskej mládeže), q-analýza vychádza z toho, že sociálne skupiny sú členené do istých mikrokultúr, t.j. skupiniek s rovnakými, alebo podobnými názormi, postojmi, sociálnym správaním sa a pod. V dobe pokračujúcej diferenciácie sociálnych skupín a individualizácie jednotlivcov bude zrejme „q-paradigma“ vo výskume v naznačenom zmysle čoraz viac aktuálnejšia. Ako sme už naznačili, niektoré q- a r-faktory sú podobné, napr. faktor 2 a virtuálny faktor A, avšak kým v prvom z nich môžeme istú ambivalenciu len tušiť, v druhom je jasne opísaná.

Faktorová analýza môže odhaliť niektoré spoločné tendencie (napr. faktor 1), ku ktorým sa dá za pomoci q-analýzy dospieť len dlhším procesom. R-faktorová analýza môže ukázať novú súvislosť, ktorá bola roztratená vo viacerých q-faktoroch. Táto tendencia je pravdepodobne len teoretická, pretože nereprezentuje žiadnu osobitnú skupinu respondentov a má predovšetkým heuristickú hodnotu, napr. pri tvorbe ďalších hypotéz. V jednom prípade sa ukázalo, že r-analýza dospela k veľmi podobnému výsledku (faktor 6 a virtuálny faktor B). Treba však zmieniť to, čo už bolo povedané, že totiž q-analýza poskytuje bohatšie ideové a sociálne pozadie pre interpretáciu B faktora.

VÝSLEDKY AD C: VÝSLEDKY ANALÝZY TZV. „MLČIACEJ VÄČŠINY“

Ako sme už vyššie uviedli, q-analýza viedla k zviditeľneniu 30 respondentov v jednotlivých faktoroch, avšak ostalo 29 nezaradených respondentov, o ktorých sme nezískali žiadne informácie. Keďže ďalšia q-analýza s touto „mlčiacou väčšinou“ prinášala ďalšiu, aj keď o niečo menšiu, mlčiacu väčšinu rozhodli sme sa porovnať umiestnenie jednotlivých položiek u tejto „mlčiacej väčšiny“ s ich umiestnením vo všetkých ostatných faktoroch neparemetrickou Kruskal-Wallis jednovchodovou analýzou variancie (príloha 2).

Výsledky ukázali, že tzv. „mlčiaca väčšina výrazne viac než ostatní respondenti súhlasí s položkami: 4. Sexuálna výchova na ZŠ je navádzanie žiakov na predčasný sex. život. 27. Prvoradou funkciou sexuality je reprodukcia.

„Mlčiaca väčšina“ tiež výrazne menej než ostatní respondenti súhlasí s položkou:

40. Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je kultivovanie sexuálneho pudu.

Matematicko-štatisticky treba túto odlišnosť umiestnenia troch výrokov (4., 27., 40.) chápať tak, že osobitnosť ich hodnotenia niektorými respondentami nie je natoľko konzistentná, aby títo vytvorili dostatočne silný faktor, avšak na druhej strane dostatočne odlišná od „priemerného“ hodnotenia respondentami.

Tento pomerne konzistentý výsledok ukazuje dosť prekvapujúco, že mlčiaca väčšina je zrejme v opozícii k existencii sexuálnej výchovy na školách, s čím sme sa v q-faktoroch nestretli. Základom tohoto postoja môže byť kresťanské učenie zvýrazňujúce reprodukčnú funkciu sexuality.

NA ZÁVER

Otázky, ktoré sme si kládli na začiatku, smerovali k opisu názorov, postojov, presvedčení týkajúcich sa sexuálnej výchovy, resp. sociálnych konštrukcií sexuálnej výchovy u dospievajúcich. Otázky sa tiež dotýkali toho, ako to súvisí s ustálenými alebo len diskutovanými názormi, postojmi, presvedčeniami o sexuálnej výchove v spoločnosti. Tiež sme sa snažili ukázať, ako sa na danú tému dá pozerať za pomoci q- a za pomoci r-analýzy. Všetky tieto prezentácie majú za cieľ v prvom rade povzbudiť čitateľa v hľadaní vlastného názoru na problematiku sexuálneho zdravia ako aj v hľadaní vlastných metodologických a metodických postupov.

Príloha 1: Faktorová analýza

Záverečná štatistika

Príloha 2: Výsledky Kruskal-Wallis 1-vchodovej analýzy variancie, v ktorej sa faktor Z- tak je tu označená tzv. mlčiaca väčšina – líšila od ostatných faktorov

výrok 4: Sexuálna výchova na ZŠ je navádzanie žiakov na predčasný sex. život. 

Priemerné  Počet     Faktor 
poradie   respondentov 
 30,86   7       ´ A 
 29,75   4        B 
 14,33   12       C 
 31,00   4        D 
 11,50   3        E 
 38,09   29       Z 
       --
       59 Spolu 
                     Korekcia pre 
                     rovnaké poradia 
Chi-kvadrát D.F. Signifikancia Chi-kvadrát D.F.  Signifikancia 
19,9244   5  ,0013     20,7832   5   ,0009

výrok 27: Prvoradou funkciou sexuality je reprodukcia 

Priemerné  Počet     Faktor 
poradie   respondentov 
 38,21    7       A
 29,00    4       B
 8,83    12       C
 29,00    4       D
 33,00    3       E
 36,74   29       Z
       --
       59 Spolu 
                     Korekcia pre 
                     rovnaké poradia 
Chi-kvadrát D.F. Signifikancia Chi-kvadrát D.F. Signifikancia
24,4122   5  ,0002     25,4109   5  ,0001

výrok 40: Hlavným cieľom sexuálnej výchovy je kultivovanie sexuálneho pudu

Priemerné  Počet     Faktor 
poradie   respondentov
 34,71    7       A
 30,63    4       B 
 45,63   12       C
 36,13    4       D
 31,50    3       E
 21,31   29       Z
       --
       59 Spolu 
                     Korekcia pre 
                     rovnaké poradia 
Chi-kvadrát D.F. Signifikancia Chi-kvadrát D.F. Signifikancia

5. ZÁVER

V tejto monografii sme sa snažili vniesť súčasne viac svetla do dvoch oblastí: prvou z nich je ešte stále často tabuizovaná oblasť sexuality, druhou sú na povrch sa čoraz viac predierajúce alternatívne prístupy v humanitných vedách a psychológii zvlášť, vychádzajúce zo sociálneho konštrukcionizmu. Zároveň sme chceli osloviť aj mladých začínajúcich vedcov, ako aj vysokoškolských študentov a ponúknuť im čo najširší a najpodrobnejší návod na jeden z možných prístupov k skúmaniu zložitých celospoločenských javov. Preto je štýl tejto monografie v maximálne možnej miere didaktický, čím vybočuje z rámca strohejších vedeckých prác. Okrem samotných výsledkov, ktoré sú tu čitateľom sprostredkované je preto výrazná časť venovaná čo najrôznejším postupom, ktoré sa dajú uskutočňovať pri aplikácii Q-metodológie.

Záverom by sme radi zdôraznili, že použitie Q-metodológie možno prirovnať efektu presípacích hodín, keď na začiatku jej použitia sa vychádza z rozsiahleho množstva kvalitatívneho a subjektívneho diskurzívneho materiálu (napr. eseje, doplňovanie nedokončených viet z relevantnej oblasti, materiály z médií a pod.) potrebných pre konštruovanie položiek pre Q triedenie, potom nasleduje zúženie, v ktorom respondenti za tvrdo definovaných probabilistických podmienok vytvárajú konštrukciu vybraných výrokov, do ktorej projikujú svoje osobné stratégie (Q triedenie) a tieto individuálne stratégie sú následne podrobené komplikovanej matematickej procedúre (rotovaná faktorová analýza). Napokon sa procedúra opäť rozširuje a vracia sa do kvalitatívnej polohy, keď sa výstupy intersubjektívne interpretujú rôznym spôsobom (štrukturálna interpretácia faktorov, posúdenie expertami, hodnotenie, kategorizácia, a ď.). Dovoľujeme si vysloviť nádej, že takýto prístup bude dobrým sprostredkovateľom pre nové paradigmy v psychológii, ktoré – aj keď so značným oneskorením voči svetovým trendom – začínajú „zdravo“ vyzývať tradičné pozitivistické, experimentálne a (kvázi)kauzálne prístupy v našom „geopsychologickom“ priestore.

Kto sa nedá odradiť zložitejšou štatistikou, ktorej vykonávanie však už dnes našťastie do veľkej miery preberajú softwarové programy, nájde zadosťučinenie a radosť v netradične tvorivej práci pri zostavovaní a najmä vyhodnocovaní a interpretovaní položiek.

6. Literatúra:

Beattie, A., Meredith, P.: The political management of school sex education in England. In: P. Meredith (Ed.): The Other Curriculum. European Strategies for School Education. IPPF, London, 1989.

Bianchi, G., Popper, M., Lukšík, I.: Sexuálne správanie na Slovensku – kvalita versus kvantita. In: M. Košč a spol. (Eds.): Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku. Bratislava, SPS, str. 146-149.

Bianchi, G., Popper, M., Lukšík, I., Supeková, M.: Integrating Qantitative and Qualitative HIV/AIDS Risk-Related Research in Sexuality: Summary of Efforts in Slovakia 1993-1997. Referát prednesený na 2. Európske konferencii o metódach a výsledkoch v sociálnom a behaviorálnom výskume AIDS, Paríž, január 1998.

Bianchi, G., Popper, M., Lukšík, I., Supeková, M., Stenner, P.: Pokus o konštruovanie stratégií mladých ľudí v oblasti sexuality.Československá psychologie, 43, 3, 1999, str. 231-252.

Bohušová, K.: Názory a postoje učiteľov a žiakov základných škôl na sexuálnu výchovu. Diplomová práca, PedF UK, Bratislava, 1997.

Eisenberg, M.E., Wagenaar, A., Neumarksztainer, D.: Viewpoints of Minnesota Students on School-Based Sexuality Education. Journal of School Health, 67, 8, 1997, str. 322-326.

Evans, David, T.: Sexual Citizenship. London, Routledge, 1993.

Farr, R.: Social Representations: A French Tradition of Research. Journal for the Theory of Social Behaviour, 17, 1987, str. 343-369.

Farr, R., Moscovici, S.(Eds.): Social Representations. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1984.

Foucault, M.: The History of Sexuality, Volume 1. Harmondsworth, Penguin, 1990.

Gagnon, J. H., Parker, R. G.: Conceiving Sexuality. In: R. G. Parker, J. H. Gagnon (Eds.): Conceiving Sexuality – Approaches to Sex Research in a Postmodern World. London, Routledge, 1995, str. 3-18.

Golab, A.: Badania nad rozwojem standardow ewaluatywnych. In: Golag, A., Reykowski, J.: Studia nad rozwojem standardow ewaluatywnych. Wroclaw, Ossolineum, 1985, str. 50-121.

Guizzardi, G.: Norms of Relationship and Normative Tensions. In: L.Van Campenhoundt, M. Cohen, G. Guizzardi, D. Hausser (Eds.): Sexual Interactions and HIV Risks. London, Taylor and Francis, 1997, str. 223-233.

Guizzardi, G., Stella, R., Remy, J.: Rationality and Preventive Measures: The Ambivalence of the Social Discourse on AIDS. In: L.Van Campenhoundt, M. Cohen, G. Guizzardi, D. Hausser (Eds.): Sexual Interactions and HIV Risks. London, Taylor and Francis, 1997, str. 159-180.

Hubert, M., Bajos, N., Sandfort, T.: Sexual Behaviour and HIV/AIDS in Europe. London, UCL Press, 1998.

IPPF: Vision 2000: Sexual and Reproductive Health – Family planning puts promises into practice. Akčný program OSN, z Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji, Káhira, 1995.

Jahoda, G.: Critical Notes and Reflections on „Social Representations“. Journal for the Theory of Social Behaviour, 17, 1987, str. 195-209.

Komárik, E.: fenomén skupiny. Acta psychologica Tyrnaviensis 2 (Edukácia študentov). Trnava, TU, str. 64-82.

Komárik, E.: Skupinové vedomie v športových družstvách. In: J. Koštialová, E. Komárik (Eds.): Využitie poznatkov psychológie v riadení športovej prípravy. Bratislava, Šport, 1986.

Komárik, E.: K metodologickým otázkam výskumu vnímania osôb. In: J. Výrost (Ed.): Aktuálne metodologické problémy sociálnopsychologického výskumu. Košice, SAV, 1982, str. 88-100.

Komárik, E.: Percepcia osôb v malej sociálnej skupine. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, SAV, 1977.

Komárik, E., Sabol, L.: Využitie Q-metodológie pri výskume pracovných skupín. In: Uplatnenie psychologických vied v rozvinutej socialistickej spoločnosti. Bratislava, Psychodiagnstické a didaktické testy, 1976.

Kerlinger., F. N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia, 1972.

Kozakiewicz, M.: “Dum duo dicunt idem non est idem”, The notion of sex education: Reflections on key concepts. In: P.Meredith (Ed.): The Other Curriculum. European Strategies for School Education. IPPF, London, 1989.

Lenc, L., Ivanová, E.: Metodický materiál III k predmetu etická výchova. Bratislava, Metodické centrum v Bratisleve, 1995.

Lukšík, I., Bianchi, G., Popper, M. Supeková, M.: K explanačným modelom sexuality mladých ľudí. Príspevok na IX. zjazde SPS, Trenčín, 1999, zadané do tlače.

McKinley, A., Potter, J.: Social Representations: A Conceptual Critique. Journal for the Theory of Social Behaviour, 17, 1987, 471-487.

Mellanby, A.R., Phelps, F.A., Crichton, N.J., Tripp, J.H.: School Sex-Education, a Process for Evaluation – Methodology and Results. Health Education Ressearch, 11, 2, 1996, str. 205-214.

Murray, M.: A Narrative Approach to Health Psychology. Journal of Health Psychology, 2, 1997, str. 9-20.

Plichtová, J.: Sociálne a mentálne reprezentácie. In:e. Višňovský, M. Popper, J. Plichtová (Eds.): Problém mentálneho: filozoficko-psychologické eseje. Bratislava, KVSBK, 1999 (CD-ROM).

Plummer, K.: Telling Sexual Stories. London, Routledge, 1995.

Potter, J., Litton, I.: Some Problems Underlying the Theory of Social Repesentations. British Journal of Social Psychology, 24, 1985, str. 81-90.

Reiss,M.J.: Conflicting Philosophies of School Sex Education. Journal of Moral Education, 24, 4, 1995, str. 371-382.

Reykowski, J.: Social Motivation. Annual Review of Psychology, 33, 1982, str. 123-135.

Stainton Rogers, R.: Q Methodology. In: J. A. Smith, R. Harré, L. Van Langenhove (Eds.): Rethinking Methods in Psychology. London, Sage, 1995, str. 178-192.

Stainton Rogers, W.: Explaining Health and Illness. An Exploration of Diversity. London, Harvester Wheatsheaf, 1991.

Stainton Rogers, W.: Critical Approaches to Health Psychology. Journal of Health Psychology, 1, 1996, str. 65-77.

Stenner, P., Marshall, H.: On Developmentality: Researching the Varied Meanings of „Independence“ and „Maturity“ Extant amongst a Sample of Young People in East London. Journal of Youth Studies, 2, 3, 1999, str. 297-316.

Supeková, M., Bianchi, G.: Teoretický náčtr prístupov k sexuálnej výchove. Pedagogická review, 51, 2, 1999, str. 109-117.

Supeková, M., Lukšík, I., Bianchi, G., Popper, M.: Kulturálne aspekty sexuality v diskurze a sexuálnom správaní sa žien. Rukopis, 1998.

Ueberla, K.: Faktorová analýza. Bratislava, Alfa, 1974.

Wiedemann, P.: Taboo, Sin, Risk: Changes in the Social Perception of Hazards. In: Risk is a Construct. Munich, Knesebeck, 1993, str. 41-64.

18,4184   5  ,0025     19,2610   5  ,0017
item 58   -1 -1 -1 +1 0 -1 0 -3