NBICET

NBICET

Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka

Projekt APVV-379-12

Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD

Príjemca: Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie, FF UCM v Trnave

Mgr. Jana Tomašovičová, PhD , Mgr. Juraj Odorčák, PhD, Mgr. Peter Hutta – interný doktorand, Mgr. Jana Raganová, Mgr. Lucia Gráfová –  interný doktorand

Spoluriešiteľské pracovisko: Výskumný ústav sociálnej komunikácie SAV v Bratislave

Prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. , Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Mgr. Miroslav Popper, CSc. , Mgr. Magda Petrjánošová, PhD. ,

Trvanie projektu: 10/2013-09/2017

Schválené financie: 146 966  EUR

Anotácia:

Cieľom projektu je skúmanie filozoficko – etických dimenzií vplyvu NBIC-technológií a ich konkrétnych aplikácií na vylepšovanie človeka (human enhancement). Vplyv moderných technológii na každodenný ľudský život neustále rastie. V našom projekte sme sa rozhodli vyhnúť všeobecným filozofickým analýzam technológie/techniky ako takej a namiesto toho sme sa rozhodli detailnejšie preskúmať jeden z najkľúčovejších technologických trendov  súčasnosti, ktorý je označovaný ako NBIC-technológie. Viaceré z týchto technológií proklamujú, že smerujú k zásadnému vylepšeniu ľudí, dokonca ľudského druhu ako takého.

NBIC-technológie

NBIC-technológie (známe tiež ako  „nano-bio-info-cogno technologies“) sú výsledkom najmodernejších vedecko-výskumných trendov snažiacich sa previesť revolučné poznatky do aplikačnej praxe, pričom už dnes je jasné, že zásadným spôsobom ovplyvnia život ľudí už v najbližšej budúcnosti. Zaužívaný akronym NBIC bol vytvorený z   počiatočných písmen anglických názvov štyroch revolučných vedecko-technologických trendov – nanotechnológie,biotechnológieinformačných technológií a kognitívnych vied (cognitive science).

Označenie NBIC je nielen označením pre vybranú štvoricu moderných technológií, ale chce tiež podčiarknuť nový synergický efekt, ktorý od začiatku XXI. storočia vzniká vďaka vzájomnému zbližovaniu týchto technológií. Tento fenomén je v odbornej literatúre označovaný ako technologická konvergencia, a spomínané technológie sa označujú termínom konvergentné technológie (convergent technologies),  v odbornom diskurze často tento termín vystupuje ako synonymum pre NBIC-technológie.  Dochádza k fúzovaniu týchto vedecko-výskumných a technologických trendov do podoby jednej megatechnológie smerujúcej k revolučným vylepšeniam ľudských daností a k celkovému zlepšeniu kvality ľudského života (pozri napr. Roco and Bainbridge 2003).