INTERMIN

INTERMIN

Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným menšinám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach.

apvv-skratka

Program: APVV

Číslo projektu: APVV-14-0531

Akronym: INTERMIN

Hlavný riešiteľ: Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (ÚVSK SAV)

Spolupracujúca inštitúcia: Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (Vedúci tímu FSEV: doc. PhDr Andrej Findor, PhD.)

Abstrakt

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a experimentálne testovať prostredníctvom randomizovaných kontrolovaných štúdií efektívnosť intervenčných nástrojov na zníženie etnických a rasových predsudkov a diskriminačného správania sa voči členom rómskej menšiny zo segregovaných komunít. Projekt vychádza z poznatkov o pozitívnych dôsledkoch priamych (Pettigrew, Tropp, 2011), predpokladaných (Miles, Crisp, 2014) a zástupných kontaktov (Vezzali et al., 2014) na zníženie predsudkov. Najprv si vyberieme nástroje na meranie predsudkov (napr. Stupnicu symbolických rasizmov, test implikovaných asociácií atď.), Prispôsobíme ich rómskej menšine ako cieľovú outgroup a potvrdíme ich v slovenskom kontexte. Po druhé, vyvíjame a pilotne otestujeme tri typy intervencií založené na troch rôznych druhoch kontaktu (priame, predstaviteľné, zástupné) a vybrať ten s najsilnejším účinkom. Po tretie, v hlavnom terénnom experimente prostredníctvom RCT v slovenských stredných školách budeme testovať vplyv tohto hlavného zásahu na závislých premenných, ako sú postoje, predsudky a zámery správania. Rovnako sa bude merať sekundárny transfer, t. J. Možné zovšeobecnenie pozitívnych dôsledkov zásahov týkajúcich sa rómskej menšiny na postoje k iným stigmatizovaným menšinám (Harwood a kol., 2010). Po štvrté bude použitý korešpondenčný test diskriminácie (Bertrand & Mullainathan, 2004) na otestovanie vplyvu hlavného zásahu na diskriminačné správanie žiakov stredných škôl voči Rómom z marginalizovaných spoločenstiev. Po piate budeme testovať trvanlivosť účinku hlavného zásahu a možnosti násobenia výsledkov projektu na stredoškolské vzdelávanie.

Návrh projektu

Trvanie projektu: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019

TEAM
Hlavná riešiteľka: Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (ÚVSK SAV)

Riešiteľský tím:
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. (FSEV UK) 
Mgr. Peter Dráľ (FSEV UK)
Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. (FSEV UK)
Mgr. Magda Petrjánošová, PhD. (ÚVSK SAV)
doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. (FSEV UK)
Mgr. Miroslav Sirota, PhD. (University of Essex)
Mgr. Simona Andraščiková (ÚVSK SAV)

Kontakt: barbara (dot) lasticova (at) savba (dot) sk (hlavný riešiteľ)

INTERMIN

Výsledky – 2015

Výstupy – 2015

Výsledky – 2016

Výstupy – 2016

Výsledky – 2017

Výstupy – 2017

Výsledky – 2018

Výstupy – 2018

Výsledky – 2019

Výstupy – 2019

EASP MEETING: 6. – 8. september 2018, Bratislava, Slovensko

Príbehmi proti predsudkom: 13. júna, 2019, Bratislava, Slovensko

Viac info o konferenciách.

PUBLIKÁCIE:

Učitelský manuál 1: Príbehy o priatelstve.

Učteľský manuál 2: Príbehmi proti predsudkom: využitie autentických výpovedí mladých ľudí vo vzdelávaní.