Doktorandi

Doktorandi

Denní študenti

3. ročník

Metakognitívna regulácia riešenia kognitívnych úloh u detí predškolského veku (Mgr. Kamila Urban-denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

IMG_6217 copy – kopieMgr. Kamila Urban

Absolvovala magisterské štúdium psychológie, spolu s doplňujúcim pedagogickým štúdiom, na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci výskumu sa venovala vývinu detí v predškolskom období so zameraním na kognitívny vývin. V súčasnosti je dennou študentkou doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Na jeseň 2015 absolvovala výskumnú stáž v Centre for cognition, learning and memory na University of Bern vo Švajčiarsku.

Okrem toho pracovala ako detská psychologička v Inštitúte detskej reči s deťmi v ranom veku, kde sa venovala diferenciálnej diagnostike kognitívnych schopností pri poruchách reči. Aktuálne pracuje s deťmi a rodičmi v Different Coaching v Bratislave.

Paralely a diferencie v podpore vzdelávania v rómskych komunitách európskych krajín a v chudobných lokalitách rozvojových častí sveta (Mgr. Romana Medveďová-denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

romana profil fotka malaMgr. Romana Medveďová

Vyštudovala sociálnu antropológiu a publicistiku na Viedenskej univerzite. V rámci magisterského štúdia sa venovala predovšetkým kultúrnym identitám etnických menšín, ich mediálnej reprezentácii a sociálnej inklúzii do majoritnej spoločnosti.
Pracovala v mimovládnej rozvojovej organizácii Člověk v tísni Slovensko na pozícii terénny výskumník a projektový manažér v oblasti migrácie a menšín. Momentálne pôsobí ako koordinátor vzdelávania pre firemný sektor.Je študentkou denného doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV.

2. ročník

Možnosti filozofického poradenstva a perspektívy jeho uplatnenia vo výchove a vzdelávaní (Mgr. Marek Čikel-denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: PhDr. Blanka Šulavíková, CSc.

Mgr. Marek Čikel

marq

Vyštudoval filozofiu a systematickú filozofiu  na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rámci magisterského štúdia sa venoval predovšetkým otázkam kauzality a času, na pozadí ktorých vidí realizáciu terapeutického potenciálu filozofie.
Pracoval v spoločnosti: Filozofické poradenstvo : nič nemožno dobyť, ale premôcť pochopením a je členom  IGPP : Internationale Gesellschaft für philosophische PraxisV rámci poradenstva sa zaoberá predovšetkým : existenciálnym, osobnostným a vzťahovým krízam. Zaoberá sa  problematikou  sexuálneho násilia –  zneužívania v spojitosti s duševným zdravím (intervencia ako aj výskum reči takto poškodených žien, kde hovorí o  stigmatizovanom jazyku). Je študentom denného doktorandského štúdia na Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Možnosti nepriameho kontaktu pri zmierňovaní predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: Overovanie intervencií v školskom prostredí (Mgr. Simona Andraščiková-denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

 Simona Andrastikova

Mgr. Simona Andraščiková

Absolvovala magisterské štúdium sociálnej a pracovnej psychológie na fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V záverečnej práci sa zaoberala porušovaním sociálnych noriem v kontexte strednej školy. V súčasnosti je dennou študentkou doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Okrem toho pracuje ako terénna sociálna pracovníčka v OZ Mládež ulice kde poskytuje voľnočasové aktivity a sociálne poradenstvo pre deti a mládež.

Absolventi doktorandského štúdia

Realita dekonštrukcie rodových stereotypov v škole (Mgr. Jana Fusková, denná forma, ÚVSK SAV). Školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. (21)

Mgr. Jana Fúsková, PhD.

Jana Fuskova fotka

Absolventka psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, UKF, doktorandka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a Pedagogickej fakulty TU.

Medzi hlavné výskumné záujmy patrí identita menšín. Z publikačného a výskumného hľadiska predovšetkým konštrukcia sociálnych a politických bariér týkajúcich sa sexuálnych menšín. Aktuálne riešeným projektom dizertačnej práce je identifikácia facilitátorov a bariér dekonštrukcie stereotypov predovšetkým v oblasti rodovej identity.

Rodová socializácia v školskom prostredí. (Mgr. Jana Turčeková, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (11)

Mgr. Jana Turčeková, PhD.

Ukončila štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva na PdF Trnavskej univerzity v Trnave. Počas magisterského štúdia absolvovala odborné stáže na MŠVVaŠ SR, NR SR. Ako dobrovoľníčka spolupracuje s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave, OZ Pomoc ohrozeným deťom – Centrum nádej. Zaujíma sa o oblasť mládežníckej politiky, možnosťami zapojenia mladých ľudí k občianskej participácií, medzinárodnými politickými vzťahmi v nadväznosti na štruktúry EÚ. V súčasnosti je dennou doktorandkou študijného programu školská pedagogika na PdF Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci so školiacim pracoviskom Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave.

Informačná gramotnosť v podmienkach primárneho vzdelávania (Mgr. Jozef Benyak-denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. (21)

Jozef

Mgr. Jozef Benyak, PhD.

Vyštudoval predškolskú a elementárnu pedagogiku a v nadväznosti učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobil najprv ako dobrovoľník a neskôr ako vychovávateľ v Diecéznom centre voľného času vo Važci a ako učiteľ na Súkromnej základnej škole v Ružomberku. V súčasnosti je študentom denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave a Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Pedagogická a rodičovská rola učiteľov v školskom a mimoškolskom prostredí. (Mgr. Lucia Hargašová, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (11)

Lucia - profil fotka

Mgr. Lucia Hargašová, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V záverečných prácach sa venovala problematike rodovej roly. Po ukončení magisterského štúdia pôsobila ako psychologička v Cente pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku a neskôr v Senci, kde sa venovala prevencií sociálno-patologických javov, individuálnej diagnostike detí a poradenstvu žiakom, rodičom a pedagógom. V súčasnosti je študentkou denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave, jej školiacim pracoviskom je Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Je členkou občianskych združení – Spoločnosť pre plánované rodičovstvo  a OZ Prevencia AD. Oblasti záujmu – rodové roly, učiteľská a rodičovská rola, vzdelávanie pedagógov, sexuálna výchova, inkluzívna pedagogika.

Postoje Rómov k stredoškolskému vzdelaniu a ich reálne možnosti štúdia na stredných školách. (Mgr. Estera Kövérová, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: Mgr. Miroslav Popper, PhD.

ester foto

Mgr. Estera Kӧvérová, PhD.

Vyštudovala psychológiu v kombinácii s občianskou a etickou náukou  na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a filozofiu na Filozofickej fakulte UK. Učila ako externá pracovníčka na Katedre sociálnej práce na Vysokej škole v Sládkovičove predmety ako Rodová rovnosť, rovnosť šancí a antidiskriminácia a Sociálna práca s ohrozenou mládežou. V súčasnosti pracuje ako terénna sociálna pracovníčka v OZ Mládež ulice a študuje na doktorandskom štúdiu na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave a Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Ako dobrovoľná asistentka sa venuje hipoterapii.

Idea školy v pedagogike a filozofii Johna Deweyho (Mgr. Zuzana Laluhová, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. (11)

DSC_470

Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor filozofia a história. Po ukončení magisterského štúdia pracovala ako stredoškolská učiteľka na gymnáziu. V súčasnosti je študentkou denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave, jej školiacim pracoviskom je Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Pod odborným vedením prof. Višňovského sa venuje filozofii edukácie. Zameriava sa najmä na filozofický a pedagogický odkaz amerického filozofa Johna Deweyho. V roku 2014 sa zúčastnila letného študijného pobytu v University of Chicago Laboratory Schools.