Doktorandi

Doktorandi

Denní študenti

3. ročník

Možnosti nepriameho kontaktu pri zmierňovaní predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: Overovanie intervencií v školskom prostredí (Mgr. Simona Andraščiková, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Mgr. Simona Andraščiková
Absolvovala magisterské štúdium sociálnej a pracovnej psychológie na fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V záverečnej práci sa zaoberala porušovaním sociálnych noriem v kontexte strednej školy.
V súčasnosti je dennou študentkou doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Okrem toho pracuje ako terénna sociálna pracovníčka v OZ Mládež ulice kde poskytuje voľnočasové aktivity a sociálne poradenstvo pre deti a mládež.

_____________________

Paralely a diferencie v podpore vzdelávania v rómskych komunitách európskych krajín a v chudobných lokalitách rozvojových častí sveta (Mgr. Romana Medveďová, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Mgr. Romana Medveďová
Vyštudovala sociálnu antropológiu a publicistiku na Viedenskej univerzite. V rámci magisterského štúdia sa venovala predovšetkým kultúrnym identitám etnických menšín, ich mediálnej reprezentácii a sociálnej inklúzii do majoritnej spoločnosti.
Pracovala v mimovládnej rozvojovej organizácii Člověk v tísni Slovensko na pozícii terénny výskumník a projektový manažér v oblasti migrácie a menšín. Momentálne pôsobí ako koordinátor vzdelávania pre firemný sektor.Je študentkou denného doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV.

_____________________

Deliberatívna demokracia a prax školy (Mgr. Michaela Bartušová, denná forma, ÚVSK SAV). Školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.

Mgr. Michaela Bartušová
Je absolventkou politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Počas magisterského štúdia absolvovala stáž vo oblasti verejnej správy. V súčasnosti pôsobí ako denná študentka doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV.
V dizertačnej práci sa venuje využitiu modelu deliberatívnej demokracie v školskom prostredí. Je spoluriešiteľkou projektu VEGA Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v intergrovanom/inkluzívnom prostredí.

2. ročník

Mediálna gramotnosť v prevencii negatívnych dôsledkov sociálnych médií (Mgr. Kristína Blažeková, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Mgr. Kristína Blažeková
Vyštudovala poradenskú a klinickú psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V záverečnej práci sa venovala normatívnym presvedčeniam ako prediktorom rizikového správania v prostredí internetu. Pracovala v centrách psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva, kde sa venovala psychologickej diagnostike a poradenstvu.
V súčasnosti je dennou študentkou doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Zároveň pracuje ako školská psychologička a participuje na projekte zvolsi.info. Jej oblasti záujmu sú kritické myslenie, nové médiá, sociálne siete, hoaxy, dezinformácie a online propaganda.

1. ročník

Medziskupinové priateľstvá v školskom prostredí: Nástroj na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám? (Mgr. Xenia Daniela Poslon, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Mgr. Xenia Daniela Poslon

Vyštudovala sociálnu a pracovnú psychológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci magisterského štúdia sa venovala predovšetkým medziskupinovým vzťahom a intervenciám zameraným na zmierňovanie predsudkov voči etnickým minoritám. Počas štúdia absolvovala stáž v Nadácii Habitat for Humanity International. Paralelne je študentkou interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

V súčasnosti pôsobí ako denná študentka doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Jej oblasti záujmu sú medziskupinové vzťahy, predsudky a stereotypy, sociálne kognície a empatia.

_____________________

Šťastie ako faktor, sprievodný znak a cieľ vzdelávania (Mgr. Nikola Kallová, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ:prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.

Mgr. Nikola Kallová

Absolventka filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializujúca sa na oblasť osobnej identity, inakosti, osobnostného rastu, umenia žiť či dietetiky. V súčasnosti interná doktorandka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i., ktorý je externým školiacim pracoviskom Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. V odbornom živote sa zameriava na výkon filozofického poradenstva a aplikáciu filozofických poznatkov v procese vzdelávania.

Absolventi doktorandského štúdia

Metakognitívna regulácia riešenia kognitívnych úloh u detí predškolského veku (Mgr. Kamila Urban-denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Mgr. Kamila Urban, PhD.
Absolvovala magisterské štúdium psychológie, spolu s doplňujúcim pedagogickým štúdiom, na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci výskumu sa venovala vývinu detí v predškolskom období so zameraním na kognitívny vývin. Absolvovala denné štúdium doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Na jeseň 2015 absolvovala výskumnú stáž v Centre for cognition, learning and memory na University of Bern vo ŠvajčiarskuPo úspešnom ukončení doktorandského štúdia získala štipendium Š. Swartza pre najlepších absolventov doktorandského štúdia, vďaka ktorému naďalej pôsobí na ÚVSK SAV.
Okrem toho pracovala ako detská psychologička v Inštitúte detskej reči s deťmi v ranom veku, kde sa venovala diferenciálnej diagnostike kognitívnych schopností pri poruchách reči. Aktuálne pracuje s deťmi a rodičmi v Different Coaching v Bratislave.

_____________________


Realita dekonštrukcie rodových stereotypov v škole
(Mgr. Jana Fusková, denná forma, ÚVSK SAV). Školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.

Mgr. Jana Fúsková, PhD.
Absolventka psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, UKF, doktorandského štúdia na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a Pedagogickej fakulte TRUNI.
Medzi hlavné výskumné záujmy patrí identita menšín. Z publikačného a výskumného hľadiska predovšetkým konštrukcia sociálnych a politických bariér týkajúcich sa sexuálnych menšín. Riešeným projektom dizertačnej práce bola identifikácia facilitátorov a bariér dekonštrukcie stereotypov predovšetkým v oblasti rodovej identity. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia získala štipendium Š. Swartza pre najlepších absolventov doktorandského štúdia, vďaka ktorému naďalej pôsobí na ÚVSK SAV. Taktiež prednáša na Trnavskej univerzite v Trnave.

_____________________

Rodová socializácia v školskom prostredí. (Mgr. Jana Turčeková, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

Mgr. Jana Turčeková, PhD.
Ukončila štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva na PdF Trnavskej univerzity v Trnave. Počas magisterského štúdia absolvovala odborné stáže na MŠVVaŠ SR, NR SR. Ako dobrovoľníčka spolupracuje s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave, OZ Pomoc ohrozeným deťom – Centrum nádej. Zaujíma sa o oblasť mládežníckej politiky, možnosťami zapojenia mladých ľudí k občianskej participácií, medzinárodnými politickými vzťahmi v nadväznosti na štruktúry EÚ. Absolvovala doktorandské štúdium školskej pedagogiky na PdF Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci so školiacim pracoviskom Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave a pôsobí na Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave.

_____________________

Informačná gramotnosť v podmienkach primárneho vzdelávania (Mgr. Jozef Benyak, denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Jozef

Mgr. Jozef Benyak, PhD.
Vyštudoval predškolskú a elementárnu pedagogiku a v nadväznosti učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobil najprv ako dobrovoľník a neskôr ako vychovávateľ v Diecéznom centre voľného času vo Važci a ako učiteľ na Súkromnej základnej škole v Ružomberku. Po úspešnom absolvovaní denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave a Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied precuje ako odborný asistent na Katolíckej univerzite v Ružomberku na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky.

_____________________

Pedagogická a rodičovská rola učiteľov v školskom a mimoškolskom prostredí. (Mgr. Lucia Hargašová, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

Lucia - profil fotka

Mgr. Lucia Hargašová, PhD.
Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V záverečných prácach sa venovala problematike rodovej roly. Po ukončení magisterského štúdia pôsobila ako psychologička v Cente pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku a neskôr v Senci, kde sa venovala prevencií sociálno-patologických javov, individuálnej diagnostike detí a poradenstvu žiakom, rodičom a pedagógom. Po úspešnom ukončení denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave, so školiacim pracoviskom ÚVSK SAV získala štipendium Š. Swartza pre najlepších absolventov doktorandského štúdia, vďaka ktorému naďalej pôsobí na ÚVSK SAV. Je členkou občianskych združení – Spoločnosť pre plánované rodičovstvo  a OZ Prevencia AD. Jej oblasti záujmu – rodové roly, učiteľská a rodičovská rola, vzdelávanie pedagógov, sexuálna výchova, inkluzívna pedagogika.

_____________________

Postoje Rómov k stredoškolskému vzdelaniu a ich reálne možnosti štúdia na stredných školách. (Mgr. Estera Kövérová, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD.

ester foto

Mgr. Estera Kӧvérová, PhD.
Vyštudovala psychológiu v kombinácii s občianskou a etickou náukou  na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a filozofiu na Filozofickej fakulte UK. Učila ako externá pracovníčka na Katedre sociálnej práce na Vysokej škole v Sládkovičove predmety ako Rodová rovnosť, rovnosť šancí a antidiskriminácia a Sociálna práca s ohrozenou mládežou. Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave a Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v súčasnosti pracuje ako terénna sociálna pracovníčka v OZ Mládež ulice, prednáša na Trnavskej univerzite v Trnave (odborná asistentka) ako dobrovoľná asistentka sa venuje hipoterapii.

_____________________

Idea školy v pedagogike a filozofii Johna Deweyho (Mgr. Zuzana Laluhová, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.

DSC_470

Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.
Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor filozofia a história. Po ukončení magisterského štúdia pracovala ako stredoškolská učiteľka na gymnáziu. Bola študentkou denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave, jej školiacim pracoviskom bol Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Pod odborným vedením prof. Višňovského sa venovala vo svojej dizertačnej práci na filozofiu edukácie – najmä na filozofický a pedagogický odkaz amerického filozofa Johna Deweyho. V roku 2014 sa zúčastnila letného študijného pobytu v University of Chicago Laboratory Schools. V súčasnosti pracuje na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi, kde úspešne vedie svojich študentov.