Doktorandi

Doktorandi

Denní študenti

3. ročník

Možnosti nepriameho kontaktu pri zmierňovaní predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: Overovanie intervencií v školskom prostredí (Mgr. Simona Andraščiková-denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

 Simona AndrastikovaMgr. Simona Andraščiková

Absolvovala magisterské štúdium sociálnej a pracovnej psychológie na fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V záverečnej práci sa zaoberala porušovaním sociálnych noriem v kontexte strednej školy. V súčasnosti je dennou študentkou doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Okrem toho pracuje ako terénna sociálna pracovníčka v OZ Mládež ulice kde poskytuje voľnočasové aktivity a sociálne poradenstvo pre deti a mládež.

 

Paralely a diferencie v podpore vzdelávania v rómskych komunitách európskych krajín a v chudobných lokalitách rozvojových častí sveta (Mgr. Romana Medveďová-denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

romana profil fotka malaMgr. Romana Medveďová

Vyštudovala sociálnu antropológiu a publicistiku na Viedenskej univerzite. V rámci magisterského štúdia sa venovala predovšetkým kultúrnym identitám etnických menšín, ich mediálnej reprezentácii a sociálnej inklúzii do majoritnej spoločnosti.
Pracovala v mimovládnej rozvojovej organizácii Člověk v tísni Slovensko na pozícii terénny výskumník a projektový manažér v oblasti migrácie a menšín. Momentálne pôsobí ako koordinátor vzdelávania pre firemný sektor.Je študentkou denného doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV.

2. ročník

Mgr. Michaela Bartušová

1. ročník

Mgr. Kristína Blažeková

Absolventi doktorandského štúdia

Metakognitívna regulácia riešenia kognitívnych úloh u detí predškolského veku (Mgr. Kamila Urban-denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

IMG_6217 copy – kopieMgr. Kamila Urban, PhD.

Absolvovala magisterské štúdium psychológie, spolu s doplňujúcim pedagogickým štúdiom, na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci výskumu sa venovala vývinu detí v predškolskom období so zameraním na kognitívny vývin. V súčasnosti je dennou študentkou doktorandského programu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Na jeseň 2015 absolvovala výskumnú stáž v Centre for cognition, learning and memory na University of Bern vo Švajčiarsku.

Okrem toho pracovala ako detská psychologička v Inštitúte detskej reči s deťmi v ranom veku, kde sa venovala diferenciálnej diagnostike kognitívnych schopností pri poruchách reči. Aktuálne pracuje s deťmi a rodičmi v Different Coaching v Bratislave.


Realita dekonštrukcie rodových stereotypov v škole
(Mgr. Jana Fusková, denná forma, ÚVSK SAV). Školiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. (21)

Mgr. Jana Fúsková, PhD.

Jana Fuskova fotkaAbsolventka psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, UKF, doktorandka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a Pedagogickej fakulty TU.

Medzi hlavné výskumné záujmy patrí identita menšín. Z publikačného a výskumného hľadiska predovšetkým konštrukcia sociálnych a politických bariér týkajúcich sa sexuálnych menšín. Aktuálne riešeným projektom dizertačnej práce je identifikácia facilitátorov a bariér dekonštrukcie stereotypov predovšetkým v oblasti rodovej identity.

Rodová socializácia v školskom prostredí. (Mgr. Jana Turčeková, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (11)

Mgr. Jana Turčeková, PhD.

Ukončila štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva na PdF Trnavskej univerzity v Trnave. Počas magisterského štúdia absolvovala odborné stáže na MŠVVaŠ SR, NR SR. Ako dobrovoľníčka spolupracuje s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave, OZ Pomoc ohrozeným deťom – Centrum nádej. Zaujíma sa o oblasť mládežníckej politiky, možnosťami zapojenia mladých ľudí k občianskej participácií, medzinárodnými politickými vzťahmi v nadväznosti na štruktúry EÚ. V súčasnosti je dennou doktorandkou študijného programu školská pedagogika na PdF Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci so školiacim pracoviskom Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave.

Informačná gramotnosť v podmienkach primárneho vzdelávania (Mgr. Jozef Benyak-denná forma ÚVSK SAV) Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. (21)

Jozef

Mgr. Jozef Benyak, PhD.

Vyštudoval predškolskú a elementárnu pedagogiku a v nadväznosti učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobil najprv ako dobrovoľník a neskôr ako vychovávateľ v Diecéznom centre voľného času vo Važci a ako učiteľ na Súkromnej základnej škole v Ružomberku. V súčasnosti je študentom denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave a Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Pedagogická a rodičovská rola učiteľov v školskom a mimoškolskom prostredí. (Mgr. Lucia Hargašová, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (11)

Lucia - profil fotka

Mgr. Lucia Hargašová, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V záverečných prácach sa venovala problematike rodovej roly. Po ukončení magisterského štúdia pôsobila ako psychologička v Cente pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku a neskôr v Senci, kde sa venovala prevencií sociálno-patologických javov, individuálnej diagnostike detí a poradenstvu žiakom, rodičom a pedagógom. V súčasnosti je študentkou denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave, jej školiacim pracoviskom je Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Je členkou občianskych združení – Spoločnosť pre plánované rodičovstvo  a OZ Prevencia AD. Oblasti záujmu – rodové roly, učiteľská a rodičovská rola, vzdelávanie pedagógov, sexuálna výchova, inkluzívna pedagogika.

Postoje Rómov k stredoškolskému vzdelaniu a ich reálne možnosti štúdia na stredných školách. (Mgr. Estera Kövérová, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: Mgr. Miroslav Popper, PhD.

ester foto

Mgr. Estera Kӧvérová, PhD.

Vyštudovala psychológiu v kombinácii s občianskou a etickou náukou  na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a filozofiu na Filozofickej fakulte UK. Učila ako externá pracovníčka na Katedre sociálnej práce na Vysokej škole v Sládkovičove predmety ako Rodová rovnosť, rovnosť šancí a antidiskriminácia a Sociálna práca s ohrozenou mládežou. V súčasnosti pracuje ako terénna sociálna pracovníčka v OZ Mládež ulice a študuje na doktorandskom štúdiu na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave a Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Ako dobrovoľná asistentka sa venuje hipoterapii.

Idea školy v pedagogike a filozofii Johna Deweyho (Mgr. Zuzana Laluhová, denná forma, ÚVSK SAV) Školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. (11)

DSC_470

Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor filozofia a história. Po ukončení magisterského štúdia pracovala ako stredoškolská učiteľka na gymnáziu. V súčasnosti je študentkou denného doktorandského štúdia na Katedre školskej pedagogiky Trnavskej univerzity v Trnave, jej školiacim pracoviskom je Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Pod odborným vedením prof. Višňovského sa venuje filozofii edukácie. Zameriava sa najmä na filozofický a pedagogický odkaz amerického filozofa Johna Deweyho. V roku 2014 sa zúčastnila letného študijného pobytu v University of Chicago Laboratory Schools.

_______________

O PhD. štúdiu
Témy dizertačných prác