História a poslanie pracoviska

História a poslanie pracoviska

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV vznikol v roku 1990 pod názvom Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV. Ústav vykonáva najmä základný interdisciplinárny výskum zameraný na komplexné vzťahy medzi sociálnymi, kultúrnymi a psychologickými aspektmi ľudského bytia v nadväznosti na súčasné psychologické, filozofické, pedagogické a iné spoločenskovedné teórie. Zameriava sa na komunikáciu, ktorá je tak predmetom výskumu, ako aj metodologickým rámcom. Tento výskum spadá najmä do oblastí sociálnej psychológie, všeobecnej psychológie a ďalších odborov psychologických vied (ako napr. neuropsychológie, evolučnej psychológie, psychológie zdravia, environmentálnej psychológie), ako aj do oblasti systematickej filozofie, dejín filozofie, logiky a metodológie vedy, etiky, antropológie, pedagogiky a ostatných príbuzných odborov. Dňa 1. augusta 2011 bolo v rámci ÚVSK SAV zriadené Centrum pedagogického výskumu SAV.

Pri značnej špecifikácii výskumných záujmov sa výskumy koncentrujú do nasledujúcich tematických prúdov:

  • problematika zdravia a zdravého životného štýlu (psychológia sexuálneho zdravia, špecifické aspekty vzdelávania pri odlišnostiach kognitívneho vývinu, životné prostredie a ľudské správanie, rizikové správanie, životný štýl);
  • problematika ľudskej individuálnej, sociálnej a kultúrnej identity;
  • problematika občianstva a občianskej participácie;
  • základný pedagogický výskum v spoločenských, politických a kultúrnych kontextoch.

Z metodologického hľadiska sú v popredí tri princípy:

  • transdisciplinarita
  • medzikultúrny porovnávací rámec
  • kvalitatívna metodológia v kombinácii s ďalšími prístupmi

______________

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Vedenie

Partnerské pracoviská

Knižnica

Pedagogická činnosť

Výročné správy

Akreditácia