Konferencie

Konferencie

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

&

Nadácia Milana Šimečku

Vás srdečne pozývajú na odborný seminár

 Príbehmi proti predsudkom: prepájanie výskumu a vzdelávacej praxe

Zaujímajú Vás otázky identity a rozmanitosti?

Venujete sa témam predsudkov a diskriminácie?

Hľadáte spôsoby, ako k týmto témam pristupovať vo vzdelávaní alebo výskume?

Slovenskí výskumníci a výskumníčky v projekte INTERMIN skúmali, aké intervencie zmierňujú predsudky voči „iným“ ľuďom. V tom istom čase slovenskí praktici v medzinárodnom tíme vyvíjali vzdelávací portál Stories that Move, ktorý sa venuje otázkam identity, rozmanitosti, predsudkom a diskriminácii a je založený na autentických príbehoch mladých ľudí. Tieto výskumné a vzdelávacie aktivity sa prepojili a vďaka tomu dnes máme overené zistenia i v praxi využiteľné metodiky, ktoré preukázateľne zmierňujú sociálnu vzdialenosť, zvyšujú dôveru a zlepšujú postoje voči niektorým skupinám.

Na seminári sa dozviete, s akými hypotézami a výskumnými nástrojmi sme pracovali, aké intervencie sme v základných školách testovali a aj to, ako na slovenských žiakov a žiačky príbehy ich rovesníkov zapôsobili. Na praktických workshopoch budete mať zároveň možnosť dozvedieť sa, ako možno s príbehmi mladých ľudí pracovať vo vyučovaní i v neformálnom vzdelávaní a za akých podmienok sa rovesnícke príbehy môžu stať efektívnym nástrojom na zmierňovanie predsudkov.

Seminár je určený učiteľkám a učiteľom, mládežníckym pracovníkom a pracovníčkam, zástupcom mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií a výskumníkom a výskumníčkam.

Uskutoční sa 13. júna 2019 v čase od 10:00 do 15:00 v priestoroch

Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK na ulici Mlynské luhy 4 v Bratislave.

Prihlásiť sa naň môžete vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára do 30. mája 2019.

Potvrdeným účastníkom zašleme podrobné informácie o programe a uhradíme cestovné a stravovacie náklady spojené s účasťou na seminári.

_______

EASP Meeting Boundaries, Norms, and Conflicts:
Understanding Intergroup Relations and Rising Intolerance Across Europe and Beyond

September, 6-8 2018, Bratislava, Slovakia