Partnerské pracoviská

Partnerské pracoviská

ÚVSK SAV od svojho vzniku v roku 1990 spolupracuje alebo spolupracoval s mnohými organizáciami a inštitúciami. Tu je prehľad najvýznamnejších partnerov:

V zahraničí:

A.N. Herzen State Pedagogical University Sankt Petersburg
predškolské vzdelávanie a starostlivosť (Prof. Anna Gogoberidze)

Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko – Department of Social Psychology
spolupráca na výskume merania stereotypov a predsudkov voči Rómom (Dr. Anna Kende)

Hebrew University Jerusalem, Department of Psychology
medzikultúrny výskum hodnôt (Prof. Shalom Schwartz, dlhodobá kooperácia)

Karita Research a.s., Švédsko
projekt 7. RP EÚ PLATENSO – Budovanie platformy pre rozšírený sociálno-vedný výskum vzťahujúci sa k jadrovej energii v strednej a východnej Európe

London School of Economics
projekt “EU kids online”: Enhancing Knowledge Regarding European Children’s Use, Risk and Safety Online

Martin Luther Universität Halle-Wittenberg
Sozialpädagogik der frühen Kindheit (Prof. Johanna Mierendorff)

Masarykova univerzita, Brno, ČR, Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií
(dlhodobá kooperácia)

Open University, UK
kritická psychológia a psychológia zdravia (Prof. Wendy Stainton Rogers)
psychosociálna paradigma a liminalita (Prof. Paul Stenner)
(dlhodobá kooperácia)

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
spolupráca na projekte Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt v pěti středoevropských zemích

Rutgers Nisso Groep, Expert centre on sexuality, Holandsko
sexuálny nátlak a násilie mládeže ako ohrozenie sexuálneho zdravia mladých ľudí v Európe – poznanie a intervencia

University of Auckland
predškolské vzdelávanie a starostlivosť (Dr. Marek Tesar)

University of East London
vládne štúdie týkajúce sa vzdelávania (Dr. Andrew Wilkins)

University of Limerick, Írsko, Department of Psychology
spolupráca na výskume merania stereotypov a predsudkov voči Rómom (Dr. Anca Minescu)

University of London, UK, Institute of Education
projekt hodnotenia ranej gramotnosti (Angela Hobsbaum)
predškolské vzdelávanie (Prof. Peter Moss)

University of Roehampton
predškolské vzdelávanie a starostlivosť (Prof. Mathias Urban)

University of Scranton
medzinárodné porovnávanie vzdelávania
(Prof. Tata Mbugua)

University of Southampton, UK, Center for Sexual Health Research
sexuálne zdravie, reprodukcia (Prof. Roger Ingham – dlhodobá kooperácia)

Na Slovensku:

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
spolupráca na projekte APVV14-0531 INTERMIN a VEGA 2/0079/15 –  meranie stereotypov a predsudkov a intervencie na ich zmierňovanie
výučba špecializovaných predmetov na Ústave aplikovanej psychológie (bližšie pozri v Pedagogická činnosť), vedenie DP.

Filozofická fakulta UCM, Trnava
analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka

Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK, Bratislava
pragmatizmus, filozofické poradenstvo

Katedra politológie FiF UK Bratislava
projekt 5RP “Kultúrne vzorce rozširovania Európy”
výučba predmetov Politická psychológia a Politická analýza

Katedra psychológie FiF UK, Bratislava
(dlhodobá kooperácia)

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
spoločný doktorandský študijný program školská pedagogika

Pedagogická fakulta UK, Bratislava
výskum participácie a inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím

I. Detská klinika DFN Bratislava
výskum neurovývinových porúch

SAV:

Filozofický ústav SAV
dejiny slovenského filozofického myslenia

Sociologický ústav SAV
(dlhodobá kooperácia)

Orgány štátnej a verejnej správy:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
expertízy, účasť v pracovnej skupine, príprava a realizácia deliberačného fóra

Štátna školská inšpekcia
spolupráca na výskume o vzťahu medzi veomosťami z dejepisu a občianskej náuky a medziskupinovými postojmi; na základe memoranda o spolupráci medzi ŠŠI a ÚVSK SAV

Mimovládne a medzinárodné organizácie:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
dlhodobá kooperácia

Partners for Democratic Change Slovakia
dlhodobá kooperácia pri aktivitách týkajúcich sa výskumu a rozvoja občianskej spoločnosti

Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva (SACEI)
rozvoj predškolského vzdelávania a profesijného rastu učiteliek MŠ

Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu (IPPF)
sexuálna výchova, sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (dlhodobá kooperácia)

Spoločnosť Williamsovho syndrómu
psychologická podpora ľudí s Williamsovým syndrómom a ich rodín, vzdelávanie a informovanie o nových poznatkoch o Williamsovom syndróme

 ______________

História a poslanie pracoviska
Vedenie
Knižnica
Pedagogická činnosť
Výročné správy
Akreditácia