Pedagogická činnosť

Pedagogická činnosť

Semestrálne prednášky a semináre:

Bianchi, G.:

 • Metodológia vied o výchove, Pedagogická fakulta TU, Doktorandský študijný program ÚVSK SAV a PedF TU

Jariabková, K.:

 • Kultúry minorít a škola, Doktorandský študijný program ÚVSK SAV a PedF TU , spolu s prof. PhDr. Ivanom Lukšíkom, CSc. (odborný garant predmetu) a Mgr. Miroslavom Popperom, CSc.

Kaščák, O.:

 • Sociológia detstva a mladosti. Trnavská univerzita v Trnave, Katedra školskej pedagogiky
 • Sociológia výchovy. Trnavská univerzita v Trnave, Katedra školskej pedagogiky
 • Teórie výchovy a vzdelávania
. Názov katedry a vysokej školy: Pedagogická fakulta TVU, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky.
 • Základy sociológie.  Pedagogická fakulta TVU, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky.
 • Rané detstvo v medzinárodnej legislatíve, Trnavská univerzita v Trnave, Katedra školskej pedagogiky
 • Komparatívna pedagogika, Trnavská univerzita v Trnave, Katedra školskej pedagogiky

Lášticová, B.:

 • Politická psychológia, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
 • Prax vo výskume, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
 • Politická psychológia, Katedra politológie, Filozofická fakulta UK, Bratislava

 Lukšík, I.:

 • Metodológia pedagogického výskumu (Bc), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 • Akademické písanie (Bc.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 • Psychológia problémového dieťaťa (Mgr.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 • Pedagogická a školská psychológia, dieťaťa (Mgr.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 • Metodológia vied o výchove – Doktorandský študijný program ÚVSK SAV a PedF TU
 • Kultúry minorít a škola, Doktorandský študijný program ÚVSK SAV a PedF TU, spolu s PhDr. K. Jariabkovou, PhD. a Mgr. Miroslavom Popperom, CSc.

 Popper, M.:

 • Evolučná psychológia, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
 • Diplomový seminár, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
 • Psychológia minoritných skupín, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
 • Sociálne postoje, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
 • Psychológia morálky, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
 • Sociálna motivácia a správanie, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
 • Kultúry minorít a škola, Doktorandský študijný program ÚVSK SAV a PedF TU , spolu s prof. PhDr. Ivanom Lukšíkom, CSc. (odborný garant predmetu) a PhDr. K. Jariabkovou, PhD.

Šulavíková, B.:

 • Filozofia výchovy – seminár pre doktorandov – študijný program ÚVSK SAV a PedF TU školská pedagogika

 Višňovský, E.:

 • Epistemológia, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
 • Filozofia mysle, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
 • T. Hobbes: Leviatan, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
 • Pragmatizmus, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
 • J. Dewey: Skúsenosť a príroda, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
 • R. Rorty: Filozofia a zrkadlo prírody, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
 • J. Dewey: Rekonštrukcia liberalizmu, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
 • Súčasná anglo-americká filozofia (vybrané kapitoly), Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
 • Špeciálne otázky filozofie mysle, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
 • Moderné sociálne teórie, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
 • Filozofia a umenie žiť, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK

Zápotočná, O.:

 • Základy vývinovej psychológie (Bc.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 • Jazyková gramotnosť v predškolskom veku (Bc.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 • Rozvoj gramotnosti na základnej škole (Mgr.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 • Teória a výskum gramotnosti (PhD.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

 Vedenie bakalárskych a diplomových prác poslucháčov:

 • Filozofickej fakulty UK, odbor filozofia
 • Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, odbor predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, predškolská pedagogika
 • Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, odbor sociálna a pracovná psychológia

Vedenie doktorandských prác v odbore:

 • psychológia
 • filozofia
 • školská pedagogika