Pedagogická činnosť

Pedagogická činnosť

Semestrálne prednášky a semináre:

Bianchi, G.:
Metodológia vied o výchove, Pedagogická fakulta TU, Doktorandský študijný program ÚVSK SAV a PdF TU

Fúsková, J.:
Akademické písanie,Trnavská univerzita v Trnave, Katedra školskej pedagogiky
Filozofia pre deti, Trnavská univerzita v Trnave, Katedra školskej pedagogiky
Prípravné atestačné vzdelávanie, Trnavská univerzita v Trnave, Katedra školskej pedagogiky
Teória predškolskej pedagogiky, Trnavská univerzita v Trnave, Katedra školskej pedagogiky
Výchova vo voľnom čase, Trnavská univerzita v Trnave, Katedra školskej pedagogiky

Jariabková, K.:
Kultúry minorít a škola, Doktorandský študijný program ÚVSK SAV a PedF TU,
spolu s prof. PhDr. Ivanom Lukšíkom, CSc. (odborný garant predmetu) a Mgr. Miroslavom Popperom, CSc.

Kaščák, O.:
Sociológia detstva a mladosti. Trnavská univerzita v Trnave, Katedra školskej pedagogiky
Sociológia výchovy. Trnavská univerzita v Trnave, Katedra školskej pedagogiky
Teórie výchovy a vzdelávania
. Pedagogická fakulta TVU, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky.
Základy sociológie. Pedagogická fakulta TVU, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky.
Rané detstvo v medzinárodnej legislatíve, Trnavská univerzita v Trnave, Katedra školskej pedagogiky
Komparatívna pedagogika, Trnavská univerzita v Trnave, Katedra školskej pedagogiky

Lášticová, B.:
Politická psychológia, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Prax vo výskume, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Politická psychológia, Katedra politológie, Filozofická fakulta UK, Bratislava

Lukšík, I.:
 Metodológia pedagogického výskumu (Bc), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Akademické písanie (Bc.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Psychológia problémového dieťaťa (Mgr.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Pedagogická a školská psychológia, dieťaťa (Mgr.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Metodológia vied o výchove – Doktorandský študijný program ÚVSK SAV a PedF TU
Kultúry minorít a škola, Doktorandský študijný program ÚVSK SAV a PedF TU,
spolu s PhDr. K. Jariabkovou, PhD. a Mgr. Miroslavom Popperom, CSc.

Popper, M.:
Evolučná psychológia, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Diplomový seminár, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Psychológia minoritných skupín, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Sociálne postoje, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Psychológia morálky, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Sociálna motivácia a správanie, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Kultúry minorít a škola, Doktorandský študijný program ÚVSK SAV a PedF TU ,
spolu s prof. PhDr. Ivanom Lukšíkom, CSc. (odborný garant predmetu) a PhDr. K. Jariabkovou, PhD.

Višňovský, E.:
Epistemológia, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
Filozofia mysle, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
T. Hobbes: Leviatan, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
Pragmatizmus, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
J. Dewey: Skúsenosť a príroda, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
R. Rorty: Filozofia a zrkadlo prírody, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
J. Dewey: Rekonštrukcia liberalizmu, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
Súčasná anglo-americká filozofia (vybrané kapitoly), Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
Špeciálne otázky filozofie mysle, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
Moderné sociálne teórie, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
Filozofia a umenie žiť, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK

Zápotočná, O.:
Základy vývinovej psychológie (Bc.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Jazyková gramotnosť v predškolskom veku (Bc.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rozvoj gramotnosti na základnej škole (Mgr.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Teória a výskum gramotnosti (PhD.), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Vedenie bakalárskych a diplomových prác poslucháčov:
Filozofickej fakulty UK, odbor filozofia
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, odbor predškolská a elementárna pedagogika
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, odbor sociálna a pracovná psychológia

Vedenie doktorandských prác v odbore:
psychológia
filozofia
školská pedagogika