Podujatia

Podujatia

Milí návštevníci a záujemcovia o doktorandské štúdium! Vitajte na našom virtuálnom Týždni otvorených dverí. Viac než 30 vedeckých pracovísk SAV si pre Vás pripravilo zaujímavé prezentácie a videá. Pozrite sa, ako to vyzerá na našich ústavoch a zistite viac o možnostiach doktorandského štúdia v akademickom roku 2021/2022.

Zaujímavé prezentácie a videá si pre Vás pripravilo viac než 30 vedeckých pracovísk SAV. Nájdete ich na stránke https://dod.sav.sk/.

Zaujali vás vypísané témy a chceli by ste sa o nich dozvedieť viac?

Náš Týždeň otvorených dverí vyvrcholí v piatok 16. apríla na ZOOMe. Pripojte sa na online stretnutie so zástupcami ústavov a školiteľmi, na ktorom sa budete môcť porozprávať (nielen) o témach doktorandského štúdia. Podujatie je určené mladým ľuďom, diplomantkám a diplomantom, absolventkám a absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí uvažujú nad rozbehnutím vedeckej kariéry. V piatok 16. apríla budú zástupcovia zapojených ústavov pripravení so študentami neformálne diskutovať počas online stretnutia ZOOM s vedcami SAV“ .

Na ZOOMe budeme online v dvoch časoch:
• 10:00 – 11:30 (pripojenie bude možné od 9:45)
• 13:30 – 15:00 (pripojenie bude možné od 13:15)

Tešíme sa na vás!

 

Internetová stránka Týždňa otvorených dverí s prezentáciami a videami ústavov SAV: http://tod.sav.sk

Facebookové podujatie, kde budú počas týždňa pribúdať novinky: http://bit.ly/tod_sav

ZOOM S VEDCAMI SAV 16.4.2021: http://bit.ly/zoom_s_vedcami_sav

Call for papers

Ľudia a spoločnosť v čase pandémie / People and Society in Times of the Pandemic

 

Sociologický ústav SAV a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV usporiadajú multidisciplinárnu on-line konferenciu venovanú všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca.

Celosvetová pandémia a s ňou spojené epidemiologické opatrenia sú bezprecedentným okamihom, ktorý zásadne zasahuje nielen do každodenného života jednotlivcov, ale i do vývoja jednotlivých oblastí spoločenského života a základných spoločenských štruktúr. V takýchto chvíľach narastá význam spoločenských a humanitných vied, ktoré môžu svojou analýzou poskytnúť dôležité odpovede na aktuálne problémy. Súčasná kríza je pre vedu obrovskou výzvou, ale i príležitosťou pre ďalší rozvoj.

Ambíciou konferencie bude sprostredkovanie vedeckých poznatkov súvisiacich s epidémiou nielen užšej vedeckej komunite, ale i širšej slovenskej verejnosti. Príspevky by mali byť zamerané na aktuálne poznanie analyzujúce dopad pandémie na spoločnosť a jednotlivca. Ďalšou dôležitou dimenziou konferencie bude analýza historických analógií a skúseností s podobnými situáciami. Prioritným zámerom konferencie je predstaviť empirické poznatky, ktoré sa týkajú slovenských reálií, ale konferencia je otvorená i pre zahraničné analýzy a teoretické príspevky.

Vítané sú príspevky z rozličných oblastí spoločenských a humanitných vied, predovšetkým zo sociológie, psychológie, etnológie, sociálnej antropológie, histórie, ekonómie, politológie, pedagogiky, právnej vedy ako i ďalších vedných disciplín.

Príspevky na konferencii môžu byť prednesené v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Názov príspevku a abstrakt (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) v rozsahu maximálne 1000 znakov (aj s medzerami, bez zoznamu literatúry), kontaktné údaje a pracovisko posielajte do 6. apríla 2021 na adresu xenia-daniela.poslon@savba.sk.

Program konferencie bude zverejnený 12. apríla 2021.

Termín konferencie: 20. apríl 2021

Dĺžka príspevku: 15 minút, možnosť prezentovať zdieľaním vlastnej obrazovky (prezentácie v programoch Power Point, Word, Adobe Reader a pod.).

Z konferencie bude publikovaný zborník abstraktov a video záznam.

Programový výbor konferencie: Miloslav Bahna, Barbara Lášticová, Robert Klobucký
Organizačný výbor konferencie: Marianna Mrva, Xenia Daniela Poslon

 

 

Ústavný seminár online

9.11. 2020 o 14:30
Gabriel Bianchi: Sexualita: od intimity po politiku (so zameraním na Slovensko v globalizovanom svete)

Viac informácii tu: https://fb.me/e/3lQo5v1Dw

 

Ústavný seminár online

19.10. 2020 o 14:30
Dominik Želinský: Intelektuáli a charizma: Prípad neoficiálnej filozofie v socialistickom Československu

Viac informácii tu: https://bit.ly/3cVrRMZ

 

XIX. ročník česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku

27.-28.1. 2020, FSEV UK Bratislava

Organizuje: FSEV UK

Partneri: ÚVSK SAV, Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu

Viac informácií a registrácia: http://qak.upol.cz/

„Poznaj sám seba,“ stálo napísané v Delfách. Od veštenia sme síce pokročili smerom k sofistikovanejším metódam poznávania človeka, stále však nie je jasné, nakoľko sa ním riadime. Ak chceme budovať vedecké poznanie ďalej, mali by sme poznať svoje základy a jeho silné a slabé stránky. Mali by sme vedieť, na akých pleciach stojíme. A poznať svoju históriu. Aby sme ju nemuseli opakovať. Tento ročník má ambíciu ponúknuť prierez tým, čo je aktuálne v kvalitatívnom výskume zaujímavé, a súčasne sa vracať k histórii a koreňom.

Okrem teoretických a metodologických úvah k tejto téme vítame predovšetkým ústne príspevky a postery venované empirickým kvalitatívnym štúdiám z rôznych oblastí vied (psychológia, sociológia, verejná politika, pedagogika, lekárstvo, antropológia, lingvistika, atď.). Preferujeme príspevky s vysokou mierou reflektovania metodologického postupu. Konferencia je tradične otvorená aj ľuďom z praxe, radi privítame napríklad kritické prípadové štúdie.

_______

Medzinárodná transdisciplinárna vedecká konferencia

Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?

Dňa 25. 10. 2019 v priestoroch Areálu SAV na Patrónke, Bratislava
(Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, blok C, miestnosť: 6.114)

viac informácii o konferencii s možnosťou prihlasovania sa – tu.

__________

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

&

Nadácia Milana Šimečku

Vás srdečne pozývajú na odborný seminár

 Príbehmi proti predsudkom: prepájanie výskumu a vzdelávacej praxe

Zaujímajú Vás otázky identity a rozmanitosti?

Venujete sa témam predsudkov a diskriminácie?

Hľadáte spôsoby, ako k týmto témam pristupovať vo vzdelávaní alebo výskume?

 

Slovenskí výskumníci a výskumníčky v projekte INTERMIN skúmali, aké intervencie zmierňujú predsudky voči „iným“ ľuďom. V tom istom čase slovenskí praktici v medzinárodnom tíme vyvíjali vzdelávací portál Stories that Move, ktorý sa venuje otázkam identity, rozmanitosti, predsudkom a diskriminácii a je založený na autentických príbehoch mladých ľudí. Tieto výskumné a vzdelávacie aktivity sa prepojili a vďaka tomu dnes máme overené zistenia i v praxi využiteľné metodiky, ktoré preukázateľne zmierňujú sociálnu vzdialenosť, zvyšujú dôveru a zlepšujú postoje voči niektorým skupinám.

Na seminári sa dozviete, s akými hypotézami a výskumnými nástrojmi sme pracovali, aké intervencie sme v základných školách testovali a aj to, ako na slovenských žiakov a žiačky príbehy ich rovesníkov zapôsobili. Na praktických workshopoch budete mať zároveň možnosť dozvedieť sa, ako možno s príbehmi mladých ľudí pracovať vo vyučovaní i v neformálnom vzdelávaní a za akých podmienok sa rovesnícke príbehy môžu stať efektívnym nástrojom na zmierňovanie predsudkov.

Seminár je určený učiteľkám a učiteľom, mládežníckym pracovníkom a pracovníčkam, zástupcom mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií a výskumníkom a výskumníčkam.

Uskutoční sa 13. júna 2019 v čase od 10:00 do 15:00 v priestoroch

Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK na ulici Mlynské luhy 4 v Bratislave.

Prihlásiť sa naň môžete vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára do 30. mája 2019.

Potvrdeným účastníkom zašleme podrobné informácie o programe a uhradíme cestovné a stravovacie náklady spojené s účasťou na seminári.

Call for papers

for a special issue of HUMAN AFFAIRS

on

TRADITIONAL AND ALTERNATIVE PARENTHOODS:

MOTIVATIONS, DILEMMAS, AND QUALITY OF LIFE

Traditional forms of parenthood are bound to matrimony and heterosexuality, non-traditional are represented by different forms of non-marital coexistence, e.g. cohabitation, separated, adoptive, professional, as well as same-sex-couple parenthood and parenthood in older age. Amongst the effects of family transitions influencing children’s well-being are most frequently discussed: family instability, growing family complexity, economic-parental resources, health and psychological problems, parental relationship quality, parenting quality, etc. Although many data suggest that children living with their married parents are far better off than children in various nonmarital arrangements a lot of researchers realize the necessity to conduct more advanced research in order to better understand the complexity of family transitions and family composition. Dynamic changes in family structure are yet not enough reflected in communities, societies, families themselves, as well as in family studies. They are as well not enough reflected in law systems in many countries. Therefore, among the questions that need to be addressed more precisely are: What are the motivations leading to diversification of forms of parenthood, which barriers people face and what are the schemes of coping, how satisfied are they with their parenthood, how do they view their quality of life and the quality of life of their children?

HUMAN AFFAIRS

invites submission of papers for VOLUME 30, NUMBER 1, JANUARY 2020

devoted to an exploration of the above topic

Submission guidelines:

Please follow the guidelines for submission as stated on the website of HUMAN AFFAIRS

Manuscripts due: July 31, 2019 (in English)

All submissions should be done electronically online.

Website: www.humanaffairs.sk

Rovesnícke príbehy – nástroj zmierňovania predsudkov voči Rómom

11. marca 2019 od 14:00 do 15:30 Zasadačka ústavov spoločenských vied

Na seminári predstavíme východiská a výsledky projektu, ktorého cieľom bolo vytvoriť a experimentálne otestovať intervencie na zmierňovanie predsudkov, ktoré by mali oporu v psychologickej teórii a boli by využiteľné v praxi na slovenských školách. Predovšetkým budeme hovoriť o intervencii, ktorá využíva sprostredkovaný kontakt cez rovesnícke príbehy na zmierňovanie predsudkov voči Rómom a ďalším nečlenským skupinám (utečenci, moslimovia, černosi, Maďari, ľudia s fyzickým znevýhodnením). Na výskume sa zúčastnilo 482 žiakov a žiačok 7. a 8. ročníkov slovenských základných škôl, ktorí boli náhodne pridelení do kontrolnej a experimentálnej skupiny. Žiaci a žiačky v experimentálnej skupine absolvovali počas 3 týždňov tri interaktívne aktivity, počas ktorých pracovali s príbehmi o mladých ľuďoch z rôznych menšín. Táto intervencia znížila sociálnu vzdialenosť, zvýšila dôveru a intencie k približujúcemu správaniu, ale nezlepšila postoje, ani nezmiernila úzkosť voči Rómom. Intervencia takisto zlepšila postoje voči sekundárnym nečlenským skupinám, ktoré boli zmienené počas aktivít: černochom, Maďarom a ľuďom fyzickým handicapom. Výsledky naznačujú, že za istých okolností sa rovesnícke príbehy môžu stať účinným a škálovateľným nástrojom na zmierňovanie predsudkov u detí staršieho školského veku, a to aj v takých spoločenských kontextoch, kde je otvorené vyjadrovanie predsudkov voči niektorým skupinám ľudí normatívne prijateľné.

Autorský tím: Barbara Lášticová, Andrej Findor, Peter Dráľ, Miroslav Popper, Magda Petrjánošová Magdalena Z Jarku, Simona Andraščiková, Martin Kanovsky

Výskum bol podporený z grantu APVV č. 14-0531.

11th Biennial Conference of the International Critical Health Psychology Society in Bratislava, 15-18 July 2019

USKUTOČNENÉ PODUJATIA

Science Slam SAV

27. februára 2019 od 18.00 do 21:30
Nová Cvernovka (Račianska 1575/78, 83102 Bratislava, Slovakia)

Vedci budú konečne hovoriť k veci!
Šiesti mladí vedci a vedkyne počas jedného večera vysvetlia svoj výskum jednoducho, pútavo a netradične. Príďte a dozviete sa odpovede (nie len) na tieto otázky:
1. Ako premeniť víziu na zločin? (Jakub Drabik, Historický ústav SAV)
2. Ako vie cukor zachrániť životy a odhaliť veľké ochorenia? (Filip Kvetoň (Tracyho Tiger), Chemický ústav SAV)
3. Na čo je najtenší materiál na svete? (Jana Brndiarova, Elektrotechnický ústav SAV)
4. Čo majú spoločné kvantové počítače a ľudské myslenie? (Martin Plávala, Matematický ústav SAV)
5. Ako môže niečo ničiť baktérie iba dotykom? (Majka Kováčová, Ústav polymérov SAV)
6. Kto riadi naše učenie? (Kamila Urban, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV)

Moderuje: Monika Hucáková

VSTUP ZDARMA.

XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

XVIII. QAKonference „Hledání kvality“

XVIII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta, 28.- 29. ledna 2019

Ústavný seminár II
Pozývame na ústavný seminár s názvom “Tradičné a alternatívne rodičovstvá na Slovensku” Prednášku pripravila naša kolegyňa, postdoktorandka Jana Fúsková. Prednáška je zároveň súčasťou Týždňa vedy a techniky.
Tradičné a alternatívne rodičovstvá na Slovensku.
Jana Fúsková
Pondelok, 5.11. 2018, 14:00 – 15:30 Zasadačka ústavov spoločenských vied SAV, Areál SAV na Patrónke
Ako v západných kultúrach tak i na Slovensku dochádza dlhodobo k poklesu tradičných (teda manželských) foriem rodičovstva a spolunažívania. Tieto formy sú nahrádzané alternatívami partnerského spolužitia a rodičovstva. V rámci výskumného projektu sa pokúšame o reflexiu jednotlivých foriem rodičovstva, ktoré majú rastúci podiel na celkovej štruktúre rodičovstiev, nielen ich zmapovaním, ale i identifikáciou potenciálov a bariér pre plnohodnotné napĺňanie rodičovstva v jeho alternatívnych podobách.  V rámci semináru predstavíme priebežné výsledky prvej fázy mapovania rodičovstva na Slovensku, ktorá prebieha vo forme analýz dominantných diskurzov v odbornej literatúre, populárnej literatúre a laickej komunikácii (analýza diskusii na sociálnych médiách).
Ústavný seminár je súčasťou projektu VEGA 2/0027/17 Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.

Ústavný seminár I

Láskyplná starostlivosť? Bariéry a facilitátory rozvíjania vzťahu s deťmi v náhradnej rodinnej starostlivosti.
Lucia Hargašová
Pondelok, 8.10. 2018, 14:00 – 15:30 Zasadačka ústavov spoločenských vied SAV, Areál SAV na Patrónke

Na ústavnom seminári budem referovať o výskumnom pobyte, ktorý som od apríla do augusta 2018 absolvovala na pracovisku University of Strathclyde – CELCIS (Centre for excellence for looked after children in Scotland/Centrum excelentnosti pre deti v starostlivosti štátu v Škótsku). Zreferujem o poznatkoch a postrehoch z náhradnej starostlivosti v Škótsku a o predbežných zisteniach výskumnej štúdie, ktorú som tam zrealizovala. Zaujímala som sa o spôsoby zlaďovania aspektov intimity a profesionality, ktoré v sebe rola vychovávateľa obnáša. Ústrednou sa stala otázka – aká podoba lásky je v náhradnej starostlivosti vhodná? Vychovávatelia/ky v Škótsku, podobne ako tí slovenskí, vnímajú svoju prácu s deťmi ako náročnú, napĺňajúcu a zmysluplnú, za kľúčové v nej považujú rozvíjanie vzťahu s dieťaťom. Vyššia miera profesionalizácie, ktorú som v Škótsku pozorovala, však pôsobila aj ako bariéra pri vytváraní blízkych vzťahov. Jedným z dôležitých faktorov sa ukazuje snaha o kontrolu rizík v starostlivosti o dieťa.

Ústavný seminár je súčasťou projektu VEGA 2/0027/17
Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.

Noc výskumníkov 2018
Bratislava, 28.september 2018

EASP Meeting Boundaries, Norms, and Conflicts:
Understanding Intergroup Relations and Rising Intolerance Across Europe and Beyond

September, 6-8 2018, Bratislava, Slovakia