Events

Events

XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

XVIII. QAKonference „Hledání kvality“

XVIII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta, 28.- 29. ledna 2019

11th Biennial Conference of the International Critical Health Psychology Society in Bratislava, 15-18 July 2019

USKUTOČNENÉ PODUJATIA

Ústavný seminár II
Pozývame na ústavný seminár s názvom “Tradičné a alternatívne rodičovstvá na Slovensku” Prednášku pripravila naša kolegyňa, postdoktorandka Jana Fúsková. Prednáška je zároveň súčasťou Týždňa vedy a techniky.
Tradičné a alternatívne rodičovstvá na Slovensku.
Jana Fúsková
Pondelok, 5.11. 2018, 14:00 – 15:30 Zasadačka ústavov spoločenských vied SAV, Areál SAV na Patrónke
Ako v západných kultúrach tak i na Slovensku dochádza dlhodobo k poklesu tradičných (teda manželských) foriem rodičovstva a spolunažívania. Tieto formy sú nahrádzané alternatívami partnerského spolužitia a rodičovstva. V rámci výskumného projektu sa pokúšame o reflexiu jednotlivých foriem rodičovstva, ktoré majú rastúci podiel na celkovej štruktúre rodičovstiev, nielen ich zmapovaním, ale i identifikáciou potenciálov a bariér pre plnohodnotné napĺňanie rodičovstva v jeho alternatívnych podobách.  V rámci semináru predstavíme priebežné výsledky prvej fázy mapovania rodičovstva na Slovensku, ktorá prebieha vo forme analýz dominantných diskurzov v odbornej literatúre, populárnej literatúre a laickej komunikácii (analýza diskusii na sociálnych médiách).
Ústavný seminár je súčasťou projektu VEGA 2/0027/17 Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.

Ústavný seminár I

Láskyplná starostlivosť? Bariéry a facilitátory rozvíjania vzťahu s deťmi v náhradnej rodinnej starostlivosti.
Lucia Hargašová
Pondelok, 8.10. 2018, 14:00 – 15:30 Zasadačka ústavov spoločenských vied SAV, Areál SAV na Patrónke

Na ústavnom seminári budem referovať o výskumnom pobyte, ktorý som od apríla do augusta 2018 absolvovala na pracovisku University of Strathclyde – CELCIS (Centre for excellence for looked after children in Scotland/Centrum excelentnosti pre deti v starostlivosti štátu v Škótsku). Zreferujem o poznatkoch a postrehoch z náhradnej starostlivosti v Škótsku a o predbežných zisteniach výskumnej štúdie, ktorú som tam zrealizovala. Zaujímala som sa o spôsoby zlaďovania aspektov intimity a profesionality, ktoré v sebe rola vychovávateľa obnáša. Ústrednou sa stala otázka – aká podoba lásky je v náhradnej starostlivosti vhodná? Vychovávatelia/ky v Škótsku, podobne ako tí slovenskí, vnímajú svoju prácu s deťmi ako náročnú, napĺňajúcu a zmysluplnú, za kľúčové v nej považujú rozvíjanie vzťahu s dieťaťom. Vyššia miera profesionalizácie, ktorú som v Škótsku pozorovala, však pôsobila aj ako bariéra pri vytváraní blízkych vzťahov. Jedným z dôležitých faktorov sa ukazuje snaha o kontrolu rizík v starostlivosti o dieťa.

Ústavný seminár je súčasťou projektu VEGA 2/0027/17
Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.

 

Noc výskumníkov 2018
Bratislava, 28.september 2018

 

EASP Meeting Boundaries, Norms, and Conflicts:
Understanding Intergroup Relations and Rising Intolerance Across Europe and Beyond

September, 6-8 2018, Bratislava, Slovakia