Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?

Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?

Medzinárodná transdisciplinárna vedecká konferencia

Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?

Sa uskutoční dňa 25. 10. 2019

V priestoroch Areálu SAV na Patrónke, Bratislava
(Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, blok C, miestnosť: 6.114)

O podujatí

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre dialóg medzi výskumníkmi a výskumníčkami, ktorí orientujú svoj výskum na pozitívne antropologické fenomény, a ich kritikmi. V diskurze spoločenských a humanitných vied sa výskumné otázky zamerané na patológiu, diagnostiku či liečbu dostávajú do kontrastu s tými sústreďujúcimi sa na kognitívne schopnosti a afektívne dispozície človeka, akými sú napríklad talent, kreativita, motivácia, láska či empatia a na ne nadväzujúce intervencie.

Pokúsime sa preto reagovať nielen na vzniknutú tenziu, ale aj na relativizovanie poznania a hodnôt. Budeme hľadať platformu vedy, ktorá adekvátne odpovedá na pozitívne aspekty ľudského bytia v jeho humanistickom rozmere bez tendencie skĺznuť k utilitárnym cieľom a nestráca pritom užitočnosť.

Dokážeme definovať podobu tejto vedy komunikujúc s – a vymedzujúc sa voči – stránkam pozitivity, akými sú ideológie, aktivizmus a pozitívne praxe čerpajúc z rôznosti paradigiem? Pomoc budeme nachádzať v diskusii o problémoch a kompetenciách psychológie, filozofie, etiky, antropológie, sociológie, pedagogiky a ekonómie. Zameriame sa na ich vzťahovanie sa k axiológii, neopomínajúc pritom zákulisné štruktúry mocenských vzťahov.

Témy:

Pozitívna psychológia: predvoj či apendix? Alebo: limity a možnosti

Vzťah kritickej a konštruktívnej racionality

Neoliberalizmus, konzumerizmus a pozitívna psychológia

Racionalita, kreativita a čo ich spája

Ako súvisia kultúrne hodnoty s vedou a spoločenskou praxou?

Kedy a prečo škola neprináša radosť a naplnenie?

Metodológia vedeckého výskumu pozitívnych fenoménov (láska, šťastie, porozumenie,…)

Hranice a styčné body vedy, morálky a občianskeho aktivizmu

Problémovo, neutrálne a pozitívne orientované skúmanie

Ako využiť kritickú paradigmu pre pozitívne ciele?

Šťastie ako komodita – Koľko stojí pozitívne myslenie a prečo sa oplatí?

Pozitívna psychológia ako prostriedok manipulácie a výkonu moci

Pozvané prednášky

Dobrý život v ére info-techno-kultúry

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Láska pod hlavičkou vedy

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

Eudaimonia a existenciálny morálny konflikt

doc. PhDr. Peter Korený, PhD.

Ako sa prihlásiť?

Meno autora, názov príspevku a abstrakt nepresahujúci rozsah 200 slov je potrebné zaslať do 1. 8. 2019 na  e-mailovú adresu: nikola.kallova@savba.sk. O prijatí príspevku budú účastníci informovaní do dvadsiatich dní po posúdení vedeckou radou. Poslucháči bez príspevku sa prihlasujú zaslaním svojho mena a názvu podujatia na rovnakú e-mailovú adresu.

Poslucháči bez príspevku sa prihlasujú zaslaním svojho mena a názvu podujatia na rovnakú e-mailovú adresu do 25.9.2019

Konferenčný poplatok:

Konferenčný poplatok bude uhradený prevodom na bankové konto Ústavu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, a to na nasledovné číslo účtu: SK08 8180 0000 0070 0000 6877

Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 2,  P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava 15

Do poznámky účastník uvádza údaje v nasledujúcej forme: svoje meno, priezvisko a skratka názvu podujatia: meno.priezvisko.ppmck

Výška konferenčného poplatku:

Prezentujúci hradiaci sumu do 25. 7. 2019: 15 €

Poslucháč hradiaci sumu do 25. 7. 2019: 10 €

Prezentujúci hradiaci sumu od 26. 7. do 25. 9. 2019: 25 €

Poslucháč hradiaci sumu od 26. 7. do 25. 9. 2019: 15 €

Konferenčný poplatok v neskoršom termíne je potrebné uhradiť do 25.9.2019.

Publikovaný výstup:

Účastníci na konferencii obdržia registrovaný recenzovaný zborník abstraktov.

Písaným výstupom z konferencie bude recenzovaný online zborník príspevkov v rámci neperiodického edičného radu monotematických publikácií ÚVSK SAV Human Communication Studies (http://www.kvsbk.sav.sk/human-communication-studies/ ).

Zborník bude zostavený na základe príspevkov z konferencie zaslaných do 15. 10. 2019 na  e-mailovú adresu: nikola.kallova@savba.sk a bude publikovaný do konca kalendárneho roka.

Štruktúra konferencie, harmonogram, dĺžka a forma príspevkov budú zverejnené po registrácii účastníkov a účastníčok a obdržaní abstraktov.

Strava

Počas konferencie bude k dispozícii drobné občerstvenie. Obed bude pre prednášajúcich zabezpečený.

Dôležité termíny:

Prihlasovanie a zasielanie abstraktov: od 15. 5. do 1. 8. 2019

Uhrádzanie konferenčných poplatkov: early bird od 15. 5. do 25. 7. 2019, ostatní do  25. 9. 2019

Konanie konferencie: 25. 10. 2019

Odovzdávanie príspevkov na publikovanie: od 15. 6 do 15.10. 2019

Recenzovanie a editovanie príspevkov na publikovanie: od 15. 6 do 31. 12. 2019

Organizátori:

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Katedra školskej pedagogiky PedF TU

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre

Vedecký výbor konferencie:

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

Prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.

Organizačný výbor konferencie:

Mgr. Nikola Kallová, kontakt: nikola.kallova@savba.sk

Mgr. Lívia Šebíková, PhD., kontakt: livia.sebikova@ukf.sk

Mgr. Michaela Guillaume, PhD., kontakt: michaela.guillaume@truni.sk 

Pre ďalšie informácie neváhajte kontaktovať členov organizačného výboru.

Tešíme sa na Vás!

________
Osobné údaje zozbierané prostredníctvom registračného e-mailu budú spracované Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV za účelom organizácie konferencie Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať. ÚVSK SAV nepoužije osobné údaje na nijaké iné účely. Osobné údaje sú uchovávané, spracovávané a zverejňované ÚVSK SAV v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.