Sociálna a pracovná psychológia

Sociálna a pracovná psychológia

O doktorandskom programe

SOCIÁLNA A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA
v odbore 3.01.13 Sociálna psychológia a psychológia práce

Študijný program realizujeme ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe zmluvy s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Študijno-pedagogická časť doktorandského štúdia sa realizuje na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK, vedecká časť na ÚVSK SAV.

 

Školitelia za ÚVSK SAV:

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Mgr. Barbara Lášticová, PhD., prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc., doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.

Prihlášky na školský rok 2019/20 môžete podávať do 31. augusta 2019 na FSEV UK.

Pred podaním prihlášky odporúčame kontaktovať školiteľa/školiteľku, ktorí danú tému vypísali, v záujme vypracovania kvalitného projektu dizertačnej práce.

Podmienky prijímacieho konania na FSEV UK:

https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/studium/Prijimacky/Podmienky_PK_na_ak._rok_2019_2020/PODMIENKY_PK_2019_2020_PhD.pdf

Témy dizertačných prác vypísaných externou vzdelávacou inštitúciou ÚVSK SAV:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzacky-a-uchadzaci/temy-dizertacnych-prac-fsev-uk-pre-ar-20192020/ustav-aplikovanej-psychologie-ustav-socialnej-komunikacie-sav/?fbclid=IwAR1A9Re-WCxyGqmR89MYT8-GJbkgX9DaxeqHsUpLl9TExy4h9pv3vX1w50Y

 

Profil absolventa PhD. stupňa v študijnom programe sociálna a pracovná psychológia:

Absolvent študijného programu je zrelý vedecký pracovník, disponujúci poznatkami  o pôsobení v sociálnom systéme práce v širších súvislostiach, s ohľadom na psychologickú, ekonomickú, organizačnú stránku národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií. 

Absolventi sa môžu špecializovať v dvoch smeroch:  v oblasti sociálnej psychológie a v oblasti pracovnej psychológie. V týchto oblastiach budú sú hĺbky oboznámení s aktuálnymi trendmi rozvoja, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky aplikovať. Uplatnia sa vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, v národných i nadnárodných inštitúciách, medzinárodných štruktúrach.

Teoretické vedomosti

V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i súčasných trendoch, koncepciách a teóriách o sociálnych a psychologických javoch spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. PhD. štúdium je zároveň orientované na interdisciplinárny prístup k štúdiu skúmaného problému a vyžaduje oboznámenie sa aj s inými disciplínami než je špecifické zameranie dizertačnej práce.

Praktické a doplňujúce zručnosti

  • príprava, koordinácia a vedenie výskumných projektov;
  • tvorivý prínos k rozvoju teoretických základov vedného odboru;
  • expertízna a analytická činnosť;
  • publikačná činnosť v karentovaných a recenzovaných domácich a zahraničných periodikách;
  • pedagogické a poradenské pôsobenie;
  • reprezentácia akademickej obce na domácich a zahraničných odborných fórach;
  • schopnosť analyzovať a interpretovať aktuálne sociálno-psychologické a pracovno-psychologické problémy.