Management

Management

Director: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Vice director: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Secretary & Librarian: Mgr. Zuzana Dobrucká

Scientific secretary: Mgr. Lucia Hargašová, PhD.

Scientific Board:
doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. (chairman)
Internal members: prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.; prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc
External members: doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.; Mgr. Pavol Baboš, PhD.