Udržateľná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie (APVV-0604-10)


Poslanie | Kontakt | Organizačná štruktúra | Poradná rada projektu | Literatúra/Rešerše | Udalosti/Aktuálne informácie | Výstupy

Kontakt

ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravská c. 9
POšTOVá ADRESA:
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Janka Zbonková, jana.zbonkova@savba.sk,
Tel./Fax: (+421) (2) 54 77 56 83, 54 77 34 42


Poslanie | Kontakt | Organizačná štruktúra | Poradná rada projektu | Literatúra/Rešerše | Udalosti/Aktuálne informácie | Výstupy