Udržate¾ná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie (APVV-0604-10)


Poslanie | Kontakt | Organizačná štruktúra | Poradná rada projektu | Literatúra/Rešerše | Udalosti/Aktuálne informácie | Výstupy

Organizačná štruktúra projektu

Základné pracovisko: ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.

Ostatní riešitelia:
Mgr. Miroslav Popper, CSc.
doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Mgr. Magda Petrjánošová, PhD.
RNDr. Ján Luha, CSc.
PhDr. Dagmar Marková, PhD.


Poslanie | Kontakt | Organizačná štruktúra | Poradná rada projektu | Literatúra/Rešerše | Udalosti/Aktuálne informácie | Výstupy