Udržateľná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie (APVV-0604-10)


Poslanie | Kontakt | Organizačná štruktúra | Poradná rada projektu | Literatúra/Rešerše | Udalosti/Aktuálne informácie | Výstupy

Členovia

PhDr. Soňa Holíková - únia materských centier

Ing. Július Brocka - Výbor NR SR pre sociálne veci

MUDr. Michal Kliment, CSc. - Národný koordinátor programu Svetovej zdravotníckej organizácie pre reprodukčné zdravie

Mgr. Zdenko Krajčír – Poradca ministra - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

MUDr. Mario Mikloši, PhD – Generálny riaditeľ - Sekcia zdravia Ministerstva zdravotníctva SR

Ing. Oľga Pietruchová, M.A. - Riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR

RNDr. Miroslav Pollák - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

PhDr. Silvia Porubänová - Inštitút pre výskum práce a rodiny

Mgr. Michaela Potančoková - Vedecká pracovníčka Viedenského inštitútu demografie

MUDr. Darina Sedláková - Riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku

doc. MUDr. Jozef Války, CSc. - Hlavný odborník na reprodukčnú medicínu MZSR - predseda Sekcie asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologickej spoločnosti – ISCARE – Centrum asistovanej reprodukcie

Prvé zasadnutie Poradnej rady projektu APVV

Zápisnica z 1 stretnutia Poradnej rady 1.12.2011

Správa pre poradnú radu - Priebeh riešenia projektu v roku 2012

Zápisnica z 2 stretnutia Poradnej rady 16.5.2013


Poslanie | Kontakt | Organizačná štruktúra | Poradná rada projektu | Literatúra/Rešerše | Udalosti/Aktuálne informácie | Výstupy