Udržateľná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie (APVV-0604-10)


Poslanie | Kontakt | Organizaèná štruktúra | Poradná rada projektu | Literatúra/Rešerše | Udalosti/Aktuálne informácie | Výstupy

Udalosti / Aktuálne informácie

Odborná konzultácia s britskými expertmi - Prof. Roger Ingham a ïalší – 6.-9.12.2011 - University of Southampton - Sustainable Reproduction SK Southampton 2011

Konferencia Sexuality VII, 8. - 9. 10. 2013


Poslanie | Kontakt | Organizaèná štruktúra | Poradná rada projektu | Literatúra/Rešerše | Udalosti/Aktuálne informácie | Výstupy